Версия за печат

00017-2013-0011

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-075 от 02.09.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Oбщина Берковица, площад “Йордан Радичков” 4, За: Камелия Бойкова Каменова-Николова, България 3500, Берковица, Тел.: 095 389127

Място/места за контакт: Камелия Бойкова Каменова-Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител за първоначално залесяване на неземеделски земи – създаване и поддържане на горски култури, при изпълнение на проект 12/223/00270 "Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица

II.3) Кратко описание на поръчката

първоначално залесяване на неземеделски земи – създаване и поддържане на горски култури, при изпълнение на проект 12/223/00270 "Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

03121100

Описание:

Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОП-3-069 от 19.08.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-555947
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 161 - 281264 от 21.08.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 17-2013-11
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

19.08.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле III.1.1), т. 1, б. „б” и т. 4

Вместо:

ако участникът избере форма на банкова гаранция за участие (респективно за изпълнение), то се представя банкова гаранция в полза на община Берковица (Приложение № 3 и /или Приложение № 16).

Да се чете:

ако участникът избере форма на банкова гаранция за участие (респективно за изпълнение), то се представя банкова гаранция в полза на община Берковица (Приложение № 3 и /или Приложение № 16), или на утвърдена от банката издател бланка

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле VI.3

Вместо:

участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по т. 2.1 - 2.9 и т. 3 в поле ІІІ.2.1) с представяне на декларация по чл. 47, ал. 1 ЗОП, декларация по чл. 47, ал. 2, т. 2а ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 ЗОП.

Да се чете:

участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по т. 2.1 - 2.9 и т. 3 в поле ІІІ.2.1) с представяне на декларация по чл. 47, ал. 1 ЗОП, декларация по чл. 47, ал. 2, ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 ЗОП.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.2.2), дясна част, т. 2

Вместо:

участникът следва да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 260 000,00 лева (двеста и шестдесет хиляди лева) в една от следните форми – собствени финансови средства

Да се чете:

Участникът да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 260 000,00 лева (двеста и шестдесет хиляди лева) в една от следните форми – собствени финансови средства, което се доказва с банкова атестация/ банково удостоверение от обслужваща банка и/или писмо за намерение за кредитиране от банка за изпълнение на обекта, или касова наличност която се доказва с нотариално заверена декларация.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле III.2.3), лява част, в т. 5.1 – 5.4

Вместо:

професионалният опит се доказва с копие от сключени трудови/граждански договори или справка от НОИ за наети лица.

Да се чете:

участниците в процедурата следва да представят списък на сключените трудови/граждански договори и декларация по чл. 51, ал. 1, т. 8 ЗОП - приложение №10.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле III.2.3), дясна част, т. 2

Вместо:

заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда или еквивалентни

Да се чете:

заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда или еквивалентни или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле III.2.3), дясна част, т. 3

Вместо:

участниците следва да предствят заверени копия от документите за собственост, или договорите за лизинг или договорите за наем на описаната транспорна техника

Да се чете:

Участниците следва да предствят заверени копия от документите за собственост, или договорите за лизинг или договорите за наем или докателства че същата им е на разположние.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 936113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg

Интернет адрес/и:

URL: htpp://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

02.09.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица