01473-2012-0001

BG-Банкя: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 175134459

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО), ул. Княз Борис І, №7,, За: Анелия Филипова Андреева, Р България 1320, Банкя, Тел.: 02 9977402, E-mail: niod_2006@abv.bg, Факс: 02 9977127

Място/места за контакт: ул. Княз Борис І, №7, Канцелария, ет.2, стая 217

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.niod.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.niod.bg/modules/news/index.php?storytopic=17.

Електронен достъп до информация: http://www.niod.bg/modules/news/index.php?storytopic=17.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“ по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР 2007-2013”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 24 (24 - Образователни услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Република България
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за избор на изпълнител на дейност „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви" по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП РЧР 2007-2013”. Чрез настоящата дейност трябва да бъдат предадени и усвоени ключови умения и компетенции за оценка на риска от конфликт, неговото ефективно управление и превенция в училищна среда, което ще се постигне чрез формиране на екипи, обучени да се справят и да обучават за справяне с агресията и насилието в училище. Целева група на дейността са 13 000 педагогически специалисти, обособени в екипи от всички училища .

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

80000000, 80500000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги по обучение

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
9057173 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Техническа оценка ТО; ТО = П1 + П2 + П3 = 100 точки;П1Подготвителен етап=10 т.П2 Етап създаване на ресурсни предпоставки за осигуряване на обучението =10 т.П3 Методология и план за работа= 80 т. ; тежест: 70
Критерий: Финансова оценка ФО=К1+К2, К1Цена за изпълнение на Компонент 1 Обучение= 50 т. К2 Цена за изпълнение на Компонент 2 Осигуряване на логистична подкрепа на обучението= 50 т.; тежест: 30
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 43 - 070384 от 02.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 215 - 355131 от 08.11.2012 г. 
Други предишни публикации
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 226 - 371152 от 23.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: ДО18-КПС-03 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви по проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

02.08.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД Обединение за обучение „Не на насилието", ул.”Славянска” №6, Р България 1000, София, Тел.: 02 9819817, E-mail: hornit@hornit.bg, Факс: 02 9819814

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 9531751 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 9057173 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Финансирането ще е със средства, предоставени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” за извършване на дейностите по настоящата обществена поръчка с предмет „Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви“ по проект: BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.09.2013 г.