Версия за печат

00087-2013-0119

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: СО-РД-09-03-175 от 30.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Столична община, ул. "Московска" №33, За: Андрей Стаменов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9377530, E-mail: astamenov@sofia.bg, Факс: 02 9377561

Място/места за контакт: ул. Париж №3, Партер, Стая №6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofia.bg/op-so.asp.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции.

II.3) Кратко описание на поръчката

Почистване и осигуряване на проводимост на коригирани и некоригирани речни корита на реки, преминаващи през територията на Столична община по обособени позиции:І-ва позиция:І-1. р. Владайска с реките и деретата от водосбора й; І-2. р. Суходолска с реките и деретата от водосбора й; ІІ-ра позиция: ІІ-1. р. Банска,р. Какач, р.Шевовица и реките от водосбора им; ІІ-2. р. Блато, р. Църна бара и реките от водосбора им; ІІІ-та позиция: ІІІ-1. р. Перловска с реките и деретата от водосбора й; ІІІ-2. р. Слатинска с реките и деретата от водосбора й; ІV-та позиция: ІV-1. Всички реки и дерета на територията на район „Панчарево”; ІV-2. р. Банишка и реките от водосбора й; ІV-3. р.Шиндра ; V- та позиция: V-1. Всички реки и дерета на територията на райони „Нови Искър” и „Кремиковци”; VІ-та позиция:VІ-1. 500 метровите участъци под язовирните стени на язовирите общинска собственост; Услугата представлява почистване на речни корита на основни реки и техните притоци, които следва да се почистят, съгласно приетите единични цени на видовете работи с цел осигуряване на провеждането на водните количества при висока вълна.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

90600000

Описание:

Услуги по почистване и възстановяване и подобни услуги

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: СО-РД-09-03-161 от 08.08.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-554719
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 156 - 272437 от 13.08.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 87-2013-119
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

554719

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

09.08.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 8, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
02/09/2013 17:00
Да се чете:
04/09/2013 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
03/09/2013 10:00
Да се чете:
05/09/2013 11:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Мария Димитрова Бояджийска, Възложител съгласно заповед № РД-09-69/25.01.2012г. на Кмета на СО
Длъжност: Заместник кмет на Столична община