Версия за печат

00338-2013-0020

BG-Разград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37 а, За: инж. Емилия Цонева Георгиева, Р България 7200, Разград, Тел.: 084618 183, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084660 090

Място/места за контакт: н-к отдел "Инвестиционни дейности", Координатор на проекта

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.razgrad.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Община Разград, бул. "Бели лом" № 37а, За: Милена Енчева, Р България 7200, Разград, Тел.: 084 618304

Място/места за контакт: Фронт-офиса на Община Разград

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Разград, бул. "Бели лом" № 37а, За: Райна Маринова;Пламена Тодорова, Р България 7200, Разград, Тел.: 084 618213

Място/места за контакт: Деловодство на Община Разград

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строителен надзор по проект ««Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр.Разград»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр.Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на дейностите и поемане на отговорностите съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/; координация на целия строителен процес до въвеждането на строежа в експлоатация; изпълнение на задълженията и отговорност съгласно чл.169, чл.169а, чл.169б и чл.170 от ЗУТ; откриване на строителната площадка и даване на строителни линии и нива; упражняване на постоянен строителен надзор върху изпълнението на СМР ; изготвяне и подписване на актове и протоколи съгласно Наредба № 3 / 31.VІІ.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и организиране изготвянето и подписването на екзекутивна документация след фактическото завършване на строежа; изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект по реда на чл.154 от ЗУТ-при необходимост; контрол във връзка с периодичното и окончателното установяване на видовете и количествата изпълнени строително –монтажни работи, подлежащи на заплащане и подписване на протоколите за разплащане; изготвяне на окончателен/и доклад/и, след приключване на строително-монтажните работи; изготвяне на технически паспорти съгласно нормативната уредба; упражняване на контрол по появата и отстраняване на скрити дефекти през гаранционните срокове по договора за строителство.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000, 71521000

Описание:

Строителен надзор
Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката обхваща упражняване на строителен надзор и контрол съгласно нормативната уредба и техническото задание на Възложителя при изпълнението на строеж "Изпълнение на СМР за създаване на зелена и достъпна среда в ЦГЧ на гр.Разград.

Прогнозна стойност без ДДС
36000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

15


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

І.Гаранции. Общи положения. 1.1. Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗОП, участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1.2. По силата на чл. 60 от ЗОП гаранциите се представят в една от следните форми: „ парична сума” или „банкова гаранция”. 1.3. За банкови гаранции се изисква да отговарят на следните общи изисквания: Да е изписан точно и пълно предмета на поръчката, за която се отнася гаранцията; Да са със срок на валидност, съответстващ на обявения от Възложителя; Да бъде неотменяема и безусловна и да съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя; Да са учредени в полза на Възложителя-Община Разград.Да бъдат с подпис, печат на банката , име и длъжност на лицето, което я е подписало 1.4. Всички разходи по откриване и обслужване на гаранциите са за сметка на Участника. 1.5. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който те законно са престояли при него. ІІ. Гаранция за участие в процедурата. 2.1. Гаранцията за участие в процедурата е 300.00 лева . 2.2. Всеки участник сам определя вида на гаранцията за участие, като разходите за нейното внасяне/учредяване са за сметка на участника. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в него може да е наредител по банковата гаранция за участие, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. 2.3. Ако участникът избере да представи гаранция за участие под формата на парична сума, същата се внася по банкова сметка на община Разград: IBAN: BG35IORT81163300900000 BIC: IORTBGSF Банка: ТБ„Инвестбанк“ АД, клон Разград. Забележка : в платежния документ се посочва наименованието на поръчката, за която се представя гаранцията.Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, тя трябва да бъде учредена при общите изисквания , посочени в т.1 „Гаранции. Общи положения” , подточка 1.3. ; Срокът на валидност на гаранцията за участие е 180 дни от обявената крайна дата за подаване на оферти. Задържане и усвояване на гаранцията за участие съгласно чл.61 от ЗОП:а/. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие независимо от нейната форма до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществената поръчка обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител.б/. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите или е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Освобождаване на гаранцията за участие съгласно чл.62 от ЗОП:Възложителят освобождава гаранциите за участие на:а/ отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;б/ класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител на обществената поръчка.в/. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за прекратяване на процедурата. ІІІ. Гаранция за изпълнение. 3.1. Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка3.2. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, като цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка и следва да послужи като обезщетение Продължава в р-л VІ.3

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на тази обществена поръчка се осигурява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/009 по Оперативна програма „Регионално развитие”, сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и община Разград, проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр.Разград” , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и собствени бюджетни средства на Община Разград. Схема на плащане: а/ Авансово плащане в размер на 20 % от стойността на поръчката след верифициране на искането за авансово плащане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /Бенефициента по Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР BG161PO001/1.4-09/2012/009 от страна на Управляващия орган на Оперативната програма”Регионално развитие”2007-2013. Авансът се предоставя на основание фактура, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; б/ Междинно плащане до 50 % от стойността на поръчката - пропорционално на напредъка/обема на изпълнението на СМР след одобряване от Ръководителя на ПРОЕКТА на междинни отчети за извършена работа, съгласно Техническото задание и в съответствие с договора. в/ Окончателно плащане в размер най-малко 30 % от стойността на поръчката – след приемане без забележки на Окончателния доклад по договора и одобряване от Възложителя или Ръководителя на проекта на окончателния отчет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършената работа, съгласно Техническото задание и в съответствие с договора

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, Възложителят не изисква създаването на юридическо лице.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: При наличие на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.2, т.3 и т.5 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. І.Съдържание на плик № 1 – „Документи за подбор” 1. Оферта ; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника ;3. Регистрационни документи на участника: а/ копие от документа за регистрация, заверено с подпис и печат на лицето, определено по регистрация да представлява дружеството или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; Ако участникът е обединение, което не е ЮЛ , се представят от всяко ФЛ или ЮЛ, включени в обединението. Представят се и от всеки подизпълнител. б/копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ; в/ ако участникът е обединение, което не е ЮЛ - документи за учредяване на обединение , в които задължително се посочва представляващия обединението г/чуждестранните лица представят еквивалентен документ, съобразно националното си законодателство в официален превод на български език. 4. когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документа за регистрация - нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.5.Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ - нотариално заверено изрично пълномощно за упълномощаването на един от партньорите като „представляващ обединението“, който да представлява обединението в процедурата Представя се подписано от всички участници в обединението , с нотариална заверка и в оригинал.6. Декл. за участието на подизпълнители, вида на работите които ще извършват и дела на тяхното участие съгл. чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. Представя се подписана от представляващия участника по регистрация ; при обединения – от представляващия обединението.7. Декл. от всеки подизпълнител поотделно, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. 8. Декларации за липсата на обстоятелствата: а/ по чл. 47, ал. 1, т. 1,букви а ,б в ,г , д , чл.47 ал. 2, т.2 и т. 5 от ЗОП /по обр/; б/по чл. 47, ал. 1, т. 2, и т. 3, чл.47 ,ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл.47 ал. 5, т. 2 от ЗОП / по обр/; в/по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП / по обр/ . Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, декларациите се представят от всяко ФЛ или ЮЛ, включени в обединението. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители, декларациите се представят за всеки от тях. 9. Декл., че са спазени изискванията за закрила на заетостта,вкл.минимална цена на труда и условията на труд. 10. Декл. от участника за приемане на условията в проекта на договор. Представя се подписана от представляващия участника по регистрация ; при обединения – от партньора, представляващ обединението. 11. Документ за закупена документация за участие в настоящата процедура – вносна бележка копие,копие пл.нареждане или др.12. Документ за внесена гаранция за участие – представя се оригинал или заверено копие на платежния документ или оригинал на банковата гаранция за участие.В случай на участник – обединение възложителят ще приеме за редовна и гаранция, внесена от името на един от членовете на обединението.13.Доказателства за икономическото и финансовото състояние по чл. 50 от ЗОП. 14. Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл. 51 от ЗОП. 15. Декл. /обр./за отсъствие на обстоятелсвата по чл.166 ал.3 от ЗУТ.16. Декл./обр./за запознаване със строителната площадка и инв. проект. 17.Декл./обр/ за поддържане на валиден лиценз за СН за целия срок на договора, вкл. изтичане на последния гаранционен срок по дог за строителство,предмет на СН. ІІ. Съдържание на плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката” 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката 2. Работна програма за изпълнение на поръчката-приложение към Техн.предложение. Срокът за изпълнение съгл.чл.56,ал.1 т.9 от ЗОП се съдържа в образеца на Техн.предложение. ІІІ. Съдържание на плик № 3 – „Предлагана цена” 1. Ценово предложение на участника
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: а/ Декларация с информация за общия оборот от услуги за упражняване на строителен надзор върху СМР по време на строителството и специфичния оборот от строителен надзор върху сходни с предмета на поръчката СМР на участника за последните три финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си./ образец / . При подизпълнители документите се представят от всеки подизпълнител.При обединения документите се представят само от партньорите в обединението ,чрез които се покрива минималното изискване. б/ Декларация от участника, че ако бъде определен за изпълнител, при подписване на договор ще представи копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 и чл.172 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) /или еквивалентна за чуждестранни лица/образец/. При подизпълнители документите се представят от всеки подизпълнител.При обединения документите се представят от партньорите в обединението ,чрез които се покрива минималното изискване.
Минимални изисквания: а/Участникът да е реализирал общ оборот от услуги за упражняване на строителен надзор по време на строителството върху СМР общо за последните три финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си , в размер на 80 000.00 лв. без ДДС , и специфичен оборот от строителен надзор на сходни с предмета на поръчката СМР в размер на 40 000 лв. без ДДС. Сходни с предмета на настоящата поръчка са СМР по селищно благоустрояване,създаване на достъпна среда, ремонт и/или ново строителство на тротоари, пешеходни алеи, улици/пътища и асф. настилки; паркоустрояване,озеленяване, външно ВиК, напоителна система; външно /ефектно, улично и алейно и др./ осветление и др.подобни. При подизпълнители – изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При обединения – изискването се покрива съвместно от партньорите в обединението б/ Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 и чл.172 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), застрахователната сума по която да е в съответствие с минималната застрахователна сума за този вид строеж/трета категория/, определена с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/ регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участникът; При подизпълнители – изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При обединения – изискването се покрива съвместно от партньорите в обединението
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: а/ Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години / считано към обявената крайна дата за подаване на оферти/, включително стойностите, датите и получателите /образец/, придружен от заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение най –малко за договора/ите,с които се покрива минималното изискване; При подизпълнители документите се представят от всеки подизпълнител. При обединения документите се представят само от партньорите в обединението ,чрез които се покрива минималното изискване. б/ Списък на ключовия персонал за изпълнението на услугата / образец / Към него да се приложат : Основният и допълнителният Списък на квалифицирания персонал, приложение към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен н-р; Документи за всеки отделен специалист, които следва да се окомплектоват в отделно приложение, и да съдържат: -Професионални автобиографии (образец) -Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганите от участника членове на ключовия персонал, както и съответния, притежаван от експерта сертификат, копия от дипломи за образование, договори и/или референции и други подходящи документи; -Декларация (образец от всеки един от специалистите, част от ключовия персонал на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност. Декларация (образец) от Участникът, че ако бъде определен за изпълнител на поръчката, освен ключовия персонал ще осигури допълнителен специализиран персонал от технически правоспособни лица, които да осъществяват специализиран строителен надзор на отделни строително- монтажни работи съобразно специалността им . При подизпълнители документите се представят от всеки подизпълнител.При обединения документите се представят само от партньорите в обединението ,чрез които се покрива минималното. Продължава в т. VІ.3.
Минимални изисквания: а/ За последните три години / считано към обявената крайна дата за подаване на оферти/ Участникът да е изпълнил успешно , доказано с препоръка/и за добро изпълнение, договор/и за строителен надзор , както следва: А/строителен надзор на СМР по улици , улични и пешеходни тротоарни и др. настилки; Б/ строителен надзор на работи по паркоустрояване и озеленяване; В/ строителен надзор по външни В и К и осветление ; Г/ надзор на обект/и с категория, най-малко съответстваща на категорията на обекта, по който ще се упражнява надзор по настоящата поръчка-трета категория . За изпълнен се счита договор по който строежът, над който е упражняван надзор, е въведен в експлоатация. Забележка: Изискванията могат да се покрият общо с един или поотделно с повече договори. При подизпълнители – изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. При обединения – изискването се покрива съвместно от партньорите в обединението. б/ Участникът да разполага с ключов персонал за изпълнение на услугата: Ръководител на екип -висше образование, степен „магистър”; с диплома от акредитирано висше учебно заведение с квалификация „архитект” , „ландшафтен архитект” или „строителен инженер” със спец. „Строителство на сгради и съоръжения (Промишлено и гражданско строителство)” или „Пътно строителство” , или еквив. Ключови експерти : Експерт по част „Пътно строителство”- висше образование,степен „магистър”; с диплома от акредитирано висше учебно заведение с квалиф. „строителен инженер” специалност „Пътно строителство” или еквив. Експерт по част „Електро” - висше образование,„магистър”; с диплома от акредитирано висше учебно заведение с квалификация „електроинженер” или еквив. Експерт по част „В и К”-висше образование,„магистър”; с диплома от акредитирано висше учебно заведение - „строит. инженер” специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквив. Експерт ландшафтен архитект - висше образование, степен „магистър”, с диплома от акредитирано висше учебно заведение за "ландш.архитект" или еквив. Експерт геодезист - висше образование , степен „магистър"с диплома от акредитирано висше учебно заведение с квалиф. „строит. инженер” спец. „геодезия” или еквив. За чуждестранни лица - да са с диплома, легализирана по съответния ред, придружена от документ за призната техническа правоспособност - за изискуематна специалност , съгласно чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ ; Р-лят на екипа и Експертите да са вписани в основния или допълнителния Списък на квалифицирания персонал, приложен към лиценза на участника в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор ; всеки от експертите да има минимум 3 години специфичен проф. опит в упражняване на стр. надзор по време на строителството в съответната специалност; а Ръководителят на екипа – 5 години. Едно физическо лице може да участва като ключов експерт само в една оферта.Едно физическо лице може да съвместява повече от 1 позиция в ключовия персонал, стига да отговаря на обявените изисквания. Извън ключ. персонал изпълнителят следва да осигури допълнителен спец. персонал от техн. правоспособни лица, които да осъществяват спец. стр. надзор на отделни СМР съобразно специалността им.При подизп.изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие;При обединения изискванията се покриват съвместно от партн. Продължава в т. VІ.3.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Разпоредбата на чл.166, ал.2 във връзка с ал.1 т.1. и чл. 167 от Закона за устройството на територията ; Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (ДВ, бр.99/ 2003 г.); Наредба № 9 /2001 г. за лицензиране на лицата упражняващи строителен надзор.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка – Предложено сумарно присъствие на строежа на физическите лица-надзорници на участника за периода на изпълнение на поръчката , в човекочасове; тежест: 40
Показател: Финансова оценка - Предлагана цена; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Цялата документация по тази процедура е налична за всички заинтересовани лица и се закупува от фронт-офиса на община Разград на адрес: 7200 Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, след публикуване на обявлението, всеки работен ден от 09:00 до 11:30 часа и от 14:00 до 17:00 часа, до 7 дни преди изтичането на крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за обществена поръчка.Цената на документацията е 25 лв. без ДДС, формирана в съответствие с действителните разходи за нейното отпечатване и размножаване. Лицата имат право и да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Предварителният преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й.При закупуване на документацията всеки участник предоставя актуални адрес, телефон, факс, електронен адрес и лице за връзка, които се отразяват в съответен регистър.При поискване от заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията и данни за издаване на фактура, както и адрес, телефон, факс, електронен адрес и лице за връзка, възложителят може да я изпрати за сметка на лицето, отправило искането. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП /направени промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка/ Възложителят предоставя безвъзмездно променената документация на лицата, закупили такава преди издаване на решението за промяна. Сумата може да бъде платена в брой на касата в административната сграда на община Разград на посочения адрес в момента на закупуването й или да бъде внесена по банков път по следната банкова сметка на община Разград: IBAN: BG16TTBB94008419023530, BIC: TTBBBG22, КОД за вид плащане други не данъчни приходи: 447000, БАНКА: „SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК“ АД, клон Разград.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

Постъпилите оферти се отварят в сградата на община Разград на адрес: 7200 Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, първи етаж, зала № 102

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се провежда в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012/009 по Оперативна програма „Регионално развитие”.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от ІІІ.1.1 при недобросъвестно поведение от страна на изпълнителя; 3.3. Гаранцията за изпълнение на договора е сума в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Участникът, определен за изпълнител, сам определя вида на гаранцията за изпълнение;3.4. При избрана форма на парична гаранция, сумата на гаранцията се превежда по следната банкова сметка на община Разград: IBAN: BG35IORT81163300900000 BIC: IORTBGSF Банка: ТБ„Инвестбанк“ АД, клон Разград.Забележка : в платежния документ се посочва договорът, за който се представя гаранцията. 3.5.При избрана форма на банкова гаранция, тя трябва да бъде учредена при общите изисквания , посочени в т.1 „Гаранции. Общи положения” , подточка 1.3. ; 3.6. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора , независимо от нейната форма, е 15 месеца от датата на договора. 3.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Допълнителна информация относно срока на договора по ІІ.3 :Поръчката се изпълнява от датата на сключване на договора за изпълнение до въвеждане на надзорния обект в експлоатация съгласно нормативната уредба с издаване на Разрешение за ползване на строежа, като прогнозният срок е не повече от 15 месеца /в т.ч. изпълнение на подлежите на надзор СМР до акт обр.15 и последващо време необходимо за изготвяне на Окончателен доклад и провеждане на дейностите по въвеждане на строежа в експлоатация/ и в рамките на срока за изпълнение на Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР;Срокът за представяне на Окончателен доклад и Технически паспорт на строежа е до 20 календарни дни от датата на подписване на последния акт обр.15 за строежа;Отговорностите по договора съгласно чл.168 ал.7 от ЗУТ са до изтичане на най-дългия гаранционен срок по Договора за строителство.При временно спиране по нормативно определения ред на изпълнението на строително-монтажните работи на строежа, предмет на настоящия надзор, времето на спирането не се включва във времетраенето на поръчката. Продължение на ІІІ.2.3 Технически възможности ляво поле Изискуеми документи и информация в/ Заверено от участника копие на лиценз за упражняване на строителен надзор по чл.166, ал. 2 от ЗУТ или от еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съгласно (чл.166, ал. 7 от ЗУТ). При подизпълнители документите се представят от всеки подизпълнител. При обединения документите се представят само от партньорите в обединението ,чрез които се покрива минималното изискване. дясно поле Минимални изисквания в/ Участникът трябва да притежава валиден лиценз за упражняване на дейността в съотв. с изискв.на чл. 166, ал. 2 във вр.с ал.1 от ЗУТ и Наредбата за услов. и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвест. проекти и/или упражняване на строителен надзор, или екв. документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство (чл.166, ал. 7 от ЗУТ). Забележка: Участникът, определен за изпълнител, следва да поддържа валиден лиценз за упражняване на стр. надзор за целия срок на договора, вкл. изтичане на последния гаранционен срок по дог. за строителство, предмет на надзор. При подизпълнители – изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.При обединения – изискването се покрива съвместно от партньорите в обединението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване по реда на чл.120 от ЗОП подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 т ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;2. публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 от ЗОП; 3.получаване на решението по чл. 79, ал. 12; 4. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ