Версия за печат

00338-2013-0020

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП-38 от 26.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул. "Бели Лом" № 37 А, За: инж. Емилия Цонева Георгиева, Р. България 7200, Разград, Тел.: 084 618183, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: н-к отдел"Инвестиционни дейности"; координатор на проекта

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.razgrad.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Изпълнение на дейностите и поемане на отговорностите съгласно чл. 168 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/; координация на целия строителен процес до въвеждането на строежа в експлоатация; изпълнение на задълженията и отговорност съгласно чл.169, чл.169а, чл.169б и чл.170 от ЗУТ; откриване на строителната площадка и даване на строителни линии и нива; упражняване на постоянен строителен надзор върху изпълнението на СМР ; изготвяне и подписване на актове и протоколи съгласно Наредба № 3 / 31.VІІ.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и организиране изготвянето и подписването на екзекутивна документация след фактическото завършване на строежа; изготвяне на доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект по реда на чл.154 от ЗУТ-при необходимост; контрол във връзка с периодичното и окончателното установяване на видовете и количествата изпълнени строително – монтажни работи, подлежащи на заплащане и подписване на протоколите за разплащане; изготвяне на окончателен/и доклад/и, след приключване на строително-монтажните работи; изготвяне на технически паспорти съгласно нормативната уредба; упражняване на контрол по появата и отстраняване на скрити дефекти през гаранционните срокове по договора за строителство.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Откритата mроцедура за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на всички лица, отговарящи на изискванията на Възложителя. Видът на процедурата -открита процедура ,с прилагане на опростени правила съгласно чл. 14 ал.3 от ЗОП , е определен съобразно сумарната стойност на обществените поръчки за строителен надзор,които Община Разград предвижда за обявяване през настоящата година, независимо от източника на финансиране, както и в съответствие с чл.16 ал.8 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Любомир Трифонов Цонев,съгл.заповед №300 от 05.04.2012 г.
Длъжност: Зам.-Кмет на Община Разград