00752-2013-0016

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: МР-51 от 21.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на вътрешните работи, ул."6-ти септември" №29, За: Стоянка Малканова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9824466, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД - МВР

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.mvr.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществен ред и сигурност


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол.

II.3) Кратко описание на поръчката

1. Предмет на поръчката: "Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол" по дейности, както следва: 1.1.Разширениe на съществуващите системи на CSCA/CSRA и CVCA/CVRA с цел осигуряване на новата функционалност към системата за Граничен контрол. 1.2.Разширение на системите за PKI - изграждане на DV, DVRA и IS. 1.3.Изграждане на National Public Key Directory (NPKD), SPOC и връзка с IKAO-PKD. 1.4.Разработване на програмни средства за транспортиране на заявки за сертификати, получаване, актуализация и съхранение на сертификати. 1.5.Разработване на програмни средства, за работа със сертификати при изпълнение на EAC (Разширен контрол за достъп на Системата за проверка до биометричните данни, съхранени в електронния носител на информация (чип), вграден в документа на национални и чужди документи за пътуване). 1.6.Доставка, разопаковане, монтаж, инсталация, конфигуриране, тестване, внедряване и гаранционно обслужване на необходимите технически и програмни средства, обучение за работа с тях.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000, 48613000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Електронно управление на данни

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: МП-24-МР-43 от 21.06.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-547017
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 752-2013-16
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

547017

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

21.08.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
01/08/2013 17:00
Да се чете:
05/09/2013 17:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:
22/07/2013 15:00
Да се чете:
26/08/2013 15:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
02/08/2013 10:00
Да се чете:
09/09/2013 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша", РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

21.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Васил Йорданов Маринов
Длъжност: Заместник - министър на вътрешните работи