Версия за печат

01420-2013-0003

BG-Велико Търново: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново, ул. „Никола Габровски”№ 68, За: Камелия Джанабетска - ръководител проект, 0889 929934, България 5002, Велико Търново, Тел.: 062 620358, E-mail: riosvt-vt@riosvt.org, Факс: 062 623784

Място/места за контакт: РИОСВ - Велико Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.riosvt.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvt.org/procurments/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на рекламни материали: рекламни готварски престилки с технологията "машинна бродерия", рекламни тениски и шапки с технологията "ситопечат" и рекламни химикалки” по проект „РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: Административната сграда на РИОСВ Велико Търново, ул. „Никола Габровски”№ 68;
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Изработване на рекламни материали в съответствие с Указанията за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (http://oprsr.government.bg/?page_id=3557) и изискванията на Възложителя за лого и слоган на промоционалната кампания, както следва: 1. Рекламни готварски престилки, изработени с прилагане на технологията „машинна бродерия“ – 5000 броя 2. Промоционални тениски, с прилагане на технологията „ситопечат“ – 5000 броя 3. Рекламни шапки, с прилагане на технологията „ситопечат“ – 5000 броя, от които 2500 летни и 2500 зимни 4. Рекламни химикалки - 2000 броя Изпълнението на поръчката следва да е в съответствие с изискванията на Наредба №13 от 26.07.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансира от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79341400

Описание:

Услуги, свързани с рекламни кампании

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изпълнителят следва да изработи и достави на Възложителя рекламни материали за популяризиране на ползите от рибни продукти, както следва: 1. Рекламни готварски престилки, изработени с прилагане на технологията „машинна бродерия“ – 5000 броя 2. Промоционални тениски, с прилагане на технологията „ситопечат“ – 5000 броя 3. Рекламни шапки, с прилагане на технологията „ситопечат“ – 5000 броя, от които 2500 летни и 2500 зимни 4. Рекламни химикалки - 2000 броя Изпълнението на обществената поръчка следва да отговаря на изискванията на Наредба №13 от 26.07.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании“ по Приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ и Указанията за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 - 2013 г.

Прогнозна стойност без ДДС
97800 BGN
Минимална прогнозна стойност без ДДС: 0, Максимална прогнозна стойност без ДДС: 97800 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

8


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: парична сума, внесена по набирателна сметка в „Уникредит булбанк” АД – гр. В. Търново по сметка IBAN BG13UNCR75273340045338, BIC UNCRBGSF или банкова гаранция, покриваща срока на валидност на офертата, в размер на 500,00 /петстотин/ лева. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договорта в размер до 3% от стойността му без ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина на финансиране са посочени в договора. Плащанията ще се извършват по банков път, в български лева, при спазване на реда и условията договорени с Изпълнителя. За поръчката се предвиждат следните плащания: - Авансово плащане В размер на 20 % от стойността на договора, платими в срок от 10 (десет) дни от датата на получаване на аванс по сключения Договор № 178 от 15.04.2013 г. между РИОСВ – Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, и след представяне на фактура и банкова гаранция за авансово плащане от страна на Изпълнителя. Банковата гаранция за авансово плащане се връща на Изпълнителя след приключване изпълнението на поръчката, предмет на договора, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на окончателен доклад за изпълнението, одобрен от Възложителя. - Междинно плащане – 30% след изработване и доставка на договорените рекламни материали, съгласно техническото задание, платими в срок от 10 (десет) дни от датата на представяне на фактура и след подписване на приемо-предавателен протокол. - Окончателно плащане В размер на 50% от стойността на договора, което ще се извърши в срок от 10 (десет) дни от датата на получаване на средствата от възстановяване на разходите за изпълнение на Договор № 178 от 15.04.2013 г. между РИОСВ – Велико Търново и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, представена фактура от страна на Изпълнителя, подписан приемо-предавателен протокол и окончателен доклад за изпълнението, одобрен от Възложителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Юридическите лица представят Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец). Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър Булстат), когато участникът е обединение, което не е ЮЛ (неперсонифицирано дружество), образувано съгласно българския Закон за задълженията и договорите. 2. Заверено копие от документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, при наличие на такава регистрация или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът – чуждестранно лице е установен. 3. Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение на юридически лица или е предвидено участието на подизпълнители, наличието на което и да е от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП по отношение на всяко едно лице, включено в обединението или по отношение на посочен подизпълнител, води до отстраняване на участника от процедурата. Участниците следва да имат предвид, че изискванията на чл.47, ал.1, т.1, на ал.2, т.2 и на ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат, както следва: При участниците – юридически лица - по отношение на лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от ТЗ, по чл.105 от ТЗ без ограничено отговорните съдружници, по чл.141, ал.2 или чл.147, ал.1 от ТЗ, по чл.235, ал.2 или чл.235, ал.1 от ТЗ, по чл.244, ал.4 от ТЗ. При участниците – еднолични търговци - по отношение на физическото лице – търговец. Във всички останали извън гореизброените случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника. Във всички случаи – за прокуристите, ако има такива (в случай, че чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена Република България). За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1 и т.3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Декларация/и за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП се предстпредставят от всяко физическо или юридическо лице,включено в обединението. 4. Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП от подизпълнителя, в случай че се предвижда такъв. 5. Декларация от лицата, които участват в обединение за обстоятелствата по чл.55, ал.5 и ал.6 от ЗОП. Декларацията се представя от всяко физическо и/или юридическо лице, включено в обединението, подало оферта за участие. 6. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 7. Оригинален документ за гаранция за участие в процедурата (банкова гаранция или парична сума внесена по банкова сметка на възложителя). В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, всяко едно лице, включено в обединението посочва ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР (документ за регистрация за чуждестранните лица) и представя документите, посочени в т. 2,3 и 5 от настоящия раздел.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1 информация за общия оборот и за оборота на стоките или услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Може да не представя документи, когато те се отнасят за обстоятелствата за участника, вписани в търговския регистър. Тези обстоятелства се доказват само с декларация, подписана от участника.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да представи общо за последните 3 години в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, оборот от доставки и услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, не по-малък от 195 600 лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Списък декларация за наличие на материална база, подходяща за изпълнение на задачите, предмет на поръчката, вкл. машина за ситопечат.; 3.Документи, доказважщи безопасност на материалите, които участниците ще използват при изпълнение на поръчката; 4. Списък на лицата и специалистите, които отговарят за извършването на услугата. Участникът да разполага с квалифицирани специалисти, които да притежават необходимите знания и умения в областта на предмета на поръчката.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има изпълнени минимум два договора, с предмет и обем сходни с предмета на поръчката, самостоятелно или в партньорство (като участието на кандидата е минимум 50%), по проекти, финансирани от Европейските фондове и/или Държавния бюджет, с приложена най-малко една референция за добро изпълнение. 2. Участникът да предстви доказателства за притежание или възможност за ползване на материална база, подходяща за изпълнение на задачите, предмет на поръчката, вкл. машина за ситопечат. 3. Участникът трябва да удостовери с необходимите документи, че артикулите не съдържат токсини или притежават съответни европейски сертификати за качество на различните материали. 4.Участникът следва да представи документи, доказващи квалификацията и професионалния опит на лицата, включени в екипа, съобразно предмета на обществената поръчка, а именно: - Ръководител екип, отговарящ на следните минимални изисквания: висше образование със степен “магистър” или еквивалентно; минимален професионален опит - минимум 5 години управленски опит в изпълнение на рекламни материали от характер, сходен с предмета на поръчката; - Експерт дизайн, отговарящ на следните минимални изисквания: висше образование със степен минимум “магистър” или еквивалентно; минимален професионален опит- минимум 5 години професионален опит в областта на дизайна; - Експерт печат, отговарящ на следните минимални изисквания: висше образование със степен минимум «магистър» или еквивалентна; минимален професионален опит- минимум 5 години професионален опит в областта на производството на рекламни материали.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: технически; тежест: 70
Показател: финансов; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.09.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.09.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.09.2013 г.  Час: 11:00
Място

РИОСВ-Велико Търново,ул. "Никола Габровски" №68, ст. № 210 (заседателна зала).

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Желаещите участници или упълномощени техни представители, могат да присъстват при отваряне на офертите. В случай, че участникът се представлява от лице, което не е негов законен представител, се представя изрично пълномощно в оригинал. На действията на комисията могат да присъстват и други лица, посочени в чл. 68, ал. 3 и в чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 -2013, приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“, съгласно Договор № 178 от 15.04.2013 г. за изпълнение на проект “РЕГИОНАЛНА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ПОЛЗИТЕ ОТ РИБНИ ПРОДУКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ” с регистрационен номер УНП BG0713EFF-341-40340.

VI.3) Допълнителна информация

1. РИОСВ Велико Търново предоставя пълен достъп до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" в електронната страница на дирекцията. 2. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Срокът за подаване на офертите, посочен в т. IV.3.4 е окончателен. Оферти получени след този срок не се разглеждат, независимо от начина на подаването им. Рискът от закъснение след този срок, при подаване на офертите по поща или куриерска служба, се поема от участника.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ