Версия за печат

01420-2013-0003

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

Номер: 7 от 16.08.2012 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново, ул. „Никола Габровски”№ 68, За: Камелия Джанабетска - ръководител проект, Моб. тел.: 0889 929 934, България 5002, Велико Търново, Тел.: 062 620358, E-mail: riosvt-vt@riosvt.org, Факс: 062 623784

Място/места за контакт: РИОСВ-Велико Търново

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.riosvt.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.riosvt.org/procurments/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Изработване на рекламни материали в съответствие с Указанията за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (http://oprsr.government.bg/?page_id=3557) и изискванията на Възложителя за лого и слоган на промоционалната кампания, както следва: 1. Рекламни готварски престилки, изработени с прилагане на технологията „машинна бродерия“ – 5000 броя 2. Промоционални тениски, с прилагане на технологията „ситопечат“ – 5000 броя 3. Рекламни шапки, с прилагане на технологията „ситопечат“ – 5000 броя, от които 2500 летни и 2500 зимни 4. Рекламни химикалки - 2000 броя

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Налице са обстоятелствата отразени в чл.16, ал.8

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Документацията за участие е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Велико Търново.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Гинка Недева Савчева
Длъжност: Директор, съгласно Заповед № РД-624/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите