Версия за печат

00017-2013-0011

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-069 от 19.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Oбщина Берковица, площад “Йордан Радичков” 4, За: Камелия Бойкова Каменова-Николова, България 3500, Берковица, Тел.: 095 389127, E-mail: boikova.k@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Камелия Бойкова Каменова-Николова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на изпълнител за първоначално залесяване на неземеделски земи – създаване и поддържане на горски култури, при изпълнение на проект 12/223/00270 "Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Настоящата поръчка се провежда в изпълнение на целите и дейностите предвидени по Договор № 12/223/00270 сключен между Община Берковица и Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, Централно управление, за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Поръчката обхваща избор на изпълнител който да извърши залесяване с широколистни култури на 666.00 декара неземеделска земя чрез: 1. Почвоподготовка 2. Залесяване 3. Отглеждане на културите Дейностите предмет на настоящата процедура следва да бъдат изпълнени при спазване изискванията на НАРЕДБА № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране, Издадена от Министерството на земеделието и храните (ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г.) и съгласно одобреното проектно предложение.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за зашита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 936113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htpp://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на община Берковица