Версия за печат

00017-2013-0011

BG-Берковица: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320559

Община Беркоеица, пл. «Йордан Радичков» № 4, За: Камелия Бойкова Каменова-Николова, България 3500, Берковица, Тел.: 00359 95389127, E-mail: boikova.k@berkovitsa.com, Факс: 00359 95388405

Място/места за контакт: стая 213 на Общинска администрация-Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

Електронен достъп до информация: www.berkovitsa.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Избор на изпълнител за първоначално залесяване на неземеделски земи – създаване и поддържане на горски култури, при изпълнение на проект 12/223/00270 "Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията на землищата на селата Балювица, Бокиловци, Боровци, Лесковец, Рашовица и Слатина в община Берковица. На територията на землищата на селата Балювица, Бокиловци, Боровци, Лесковец, Рашовица и Слатина в община Берковица. На територията на землищата на селата Балювица, Бокиловци, Боровци, Лесковец, Рашовица и Слатина в община Берковица. землищата на селата Балювица, Бокиловци, Боровци, Лесковец, Рашовица и Слатина в община Берковица.
Код NUTS: BG312
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящата поръчка се провежда в изпълнение на целите и дейностите предвидени по Договор № 12/223/00270 сключен между Община Берковица и Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна агенция, Централно управление, за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Поръчката обхваща избор на изпълнител който да извърши залесяване с широколистни култури на 666.00 декара неземеделска земя чрез: 1. Почвоподготовка 2. Залесяване 3. Отглеждане на културите Дейностите предмет на настоящата процедура следва да бъдат изпълнени при спазване изискванията на НАРЕДБА № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране, Издадена от Министерството на земеделието и храните (ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г.) и съгласно одобреното проектно предложение.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

77231600

Описание:

Услуги по залесяване

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката обхваща избор на изпълнител който да извърши залесяване с широколистни култури на 666.00 декара неземеделска земя чрез: 1. Почвоподготовка 2. Залесяване 3. Отглеждане на културите Дейностите предмет на настоящата процедура следва да бъдат изпълнени при спазване изискванията на НАРЕДБА № 2 от 7 февруари 2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране, Издадена от Министерството на земеделието и храните (ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г.) и съгласно одобреното проектно предложение.

Стойност, без да се включва ДДС
535540 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

15.07.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всяка оферта трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие като Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение както следва: а) Парична сума – внася се по сметка на Община Берковица: титуляр: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА; IBAN: BG13UNCR70003301006351; BIC: UNCRBGSF; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД филиал Берковица, като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Първоначално залесяване на неземеделски земи – създаване и поддържане на горски култури, при изпълнение на проект 12/223/00270 "Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица‘‘ За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Документът, издаден от съответната банка, за платена гаранция за участие с парична сума и платени чрез електронно банкиране средства следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. б) Банкова гаранция - неотменима банкова гаранция в полза на Община Берковица (Приложение № 3) 2. Участниците следва да представят гаранция за участие на стойност 1 % от стойността на поръчката – 5 355,40 (пет хиляди триста петдесет и пет лева, четиредесет стотинки) без ДДС. 3. Гаранцията за участие в процедурата трябва да е със срок на валидност един месец след изтичане на срока на валидност на офертата. 4. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС. Валидност на гаранцията за изпълнение – един месец след срока на договора. Гаранцията за изпълнение може да се плати по посочената по-горе набирателна сметка на община Берковица или да е под формата на банкова гаранция, следвайки приложения образец – Приложение № 16. 5. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата документация. 6. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато Участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка: а/ оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; б/ обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; в/ е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. В случаите по подточки „а” и „в”, когато участникът е представил банкова гаранция Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 7. Възложителят освобождава гаранциите за участие: а) отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; б) класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. в) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. г) Възложителят освобождава гаранциите по подточка а) и б) без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане в размер на 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) без ДДС в десет дневен срок от сключване на договора за изпълнение на поръчката и представена фактура съгласно закона за Счетоводството от Изпълнителя на Възложителя, като тези средства следва да се използват от изпълнителя за почвоподготовка и залесяване на описаните по-горе имоти. 2. След извършване на попълване (презасаждане или презасяване) от страна на изпълнителя, възложителя заплаща на изпълнителя за извършените работи в тридесет дневен срок след подписвне на приемо предавателен протокол между страните и представена фактура съгласно закона за Счетоводството от Изпълнителя на Възложителя. 3. След извършване на поддръжка (отглеждане) на залесените имоти от страна на изпълнителя, възложителя заплаща на изпълнителя извършените видове работи в тридесет дневен срок след подписвне на приемо предавателен протокол между страните и представена фактура съгласно закона за Счетоводството от Изпълнителя на Възложителя. Дейностите по попълване и поддръжка на културите следва да бъдат извършвани в срок до 15.07.2015г.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. В откритата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всеки, който е регистриран в публичния регистър по чл. 241 от Закона за горите и притежава удостоверение за извършване дейностите по чл. 89 от Закона за горите, или лице което може да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.Участниците трябва да отговарят на условията и изискванията, посочени в ЗОП, както и на условията и изискванията, посочени от Възложителя в документацията за участие и обявлението. Всеки от Участниците в процедурата на настоящата обществена поръчка се представлява от управителя / управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. От участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка се отстранява Участник, който е: 2.1. Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321 а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 2.2. Обявен в несъстоятелност; 2.3. В производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 2.4. В открито производство по несъстоятелност, или е сключил извън съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че Участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или Участникът е преустановил дейността си; 2.5. Лишен от правото да упражнява професия търговец, регистриран в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ или дейности по чл. 89 от ЗГ, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; 2.6. Има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която Участникът е установен. 2.7. Който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 2.8. Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2.9. Когато Участниците са юридически лица, изискванията по 2.1 и 2.5 се прилагат, както следва: • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; • при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; • във всички останали случаи - за лицата, които представляват участника. 3. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществената поръчка Участници: • при които лицата по т. 2.9 са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Продължава в поле VI.3 "Допълнителна Информация"

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Доказва се с представянето на заверени от участника копия на счетоводните отчети за приходи и разходи и баланс или чрез посочване на ЕИК номер, когато отчетите са досъпни чрез него,когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен”. Забележка: Сходни с предмета на поръчката са дейности включващи: почистване, товарене и извозване на растителен отпадък, планиране, организация и извършване на залесяване, поддържане на зелени площи. 2. доказва се с банкова атестация/ банково удостоверение от обслужваща банка и/или писмо за намерение за кредитиране от банка за изпълнение на обекта, или касова наличност която се доказва с нотариално заверена декларация. Посочените документи следва да са издадени до 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти. 3. декларация, в която е изчислен коефициентът на обща ликвидност на участника. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и % участие. Ако участник е установен в друга държава, следва да представи декларация или удостоверение за наличието на горните обстоятелства от компетентните органи, съгласно националния му закон. Ако участник е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, за удостоверяване на горните обстоятелства следва да представи еквивалентни документи за регистрация, издадени от държавата, в която е установен, съгласно нормата на чл. 49, ал. 3 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има оборот от дейност, сходна с предмета на поръчката за последните три години в зависимост от датата, когато участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 600 000,00 лева (шестстотин хиляди лева) сумарно. 2. Участникът да притежава финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 260 000,00 лева (двеста и шестдесет хиляди лева) в една от следните форми – собствени финансови средства 3. Участникът трябва да докаже коефициент на обща ликвидност, изчислен като съотношение между краткотрайните активи и краткосрочните пасиви, равен или по-голям от 1 (единица) за последната финансова година (2012 г.)

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. За удостоверяване изпълнението на изискванията участниците представят списък на договорите за почистване, товарене и извозване на растителен отпадък, планиране, организация и извършване на залесяване, поддържане на зелени площи: придуржени с препоръки за добро изпълнение. Съдържащи изх. номер и телефон за обратна връзка От представените доказателства трябва да са видни стойността, датата и мястото на изпълнение, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания - приложение №9 от Документацията за участие 2. Доказва се със заверени копия на сертификати 3. Участниците следва да предствят заверени копия от документите за собственост, или договорите за лизинг или договорите за наем на описаната транспорна техника 5.1 заверено от участника копие от документ (диплома за завършено образование и удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 235 от Закона за горите, за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи) или удостоверение или декларция за наличието нагоре изброените обстоятелства съгласно националното законодателство на лицето. заверено от участника извлечение от документ, доказващ професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, копие от сключени граждански договори и други относими документи 5.2 Доказва се със:заверено от участника копие от документ (диплома за завършено образование и удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 235 от Закона за горите, за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд). Професионалният опит се доказва със заверено от участника извлечение от документ, доказващ професионален опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, копие от сключени граждански договори и други относими документи. 5.3 Доказва се със заверено от участника копие от документ, за придобита правоспособност за управление на моторни превозни средства и специализирана техника, съобразно посоченото за изпълнение на поръчката за лицата, посочени в списъка като водачи на МПС и специализирана техника. 5.4 Доказва се с копие от трудов/ граждански договор или справка от НОИ за наети лица. 6. Прилага се заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл. 241 от ЗГ

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има успешно изпълнени в рамките на последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от два договора за обекти, включващи почистване, товарене и извозване на растителен отпадък, планиране, организация и извършване на залесяване, поддържане на зелени площи 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление, сходна с предмета на дейност на поръчката както следва: - Сертификат по ISO 9001:2008 или еквивалентен; - Сертификат по ISO 14001:2004 или еквивалентен. Забележка: Сходни с предмета на поръчката са дейности включващи: почистване, товарене и извозване на растителен отпадък, планиране, организация и извършване на залесяване, поддържане на зелени площи. 3. Участникът трябва да разполага с техническо изправно оборудване собствено, на лизинг под наем или на разположение и механизация за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва: 1. Колесен Трактор 65 к.с. – 3 (три) бр., с инвентар, както следва: Мулчер (Шредер) – 3 (три) бр. Пръскачка – 3 (три) бр. Тороразпръсквачка – 1 (един) бр. Плуг – 5 (пет) бр. Дискова брана – 3 (три) бр. Култиватор – 1 (един) бр. Фреза за почвообработка – 4 (четири) бр. Ямкокопател ф60 – 3 (три) бр. 2. Колесен Трактор 25 к.с – 3 (три) бр., с инвентар, както следва: Мулчер (Шредер) – 3 (три) бр. Фреза за почвообработка – 3 (три) бр. Дискова брана – 3 (три) бр. Култиватор -1 (един )бр. Ямкокопател ф40 – 3 (три) бр. 3. Моторен трион – 10 (десет) бр. 4. Моторен храсторез – 15 (петнадесет) бр. 5. Моторен свредел – 5 (пет) бр. 6. Меч на Колесов – 25 (двадесет и пет) бр. 7. Високопроходим автомобил – 5 (пет) бр. Забележка 1: Транспортната техника следва да е технически изправна, минала редовен годишен преглед (да се представят копие от документите за техническа изправност).Участниците следва да предствят заверени копия от документите за собственост, или договорите за лизинг или договорите за наем или докателства че същата им е на разположние. 4. Участникът следва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, който да е в минимално изискуем състав както следва: 5.1 Ръководител екип – 1 (един) брой, който отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: Квалификация: притежава диплома за висше образование, образователна степен бакалавър, специалност „Горско стопанство” и/или „Озеленяване” и/или „Ландшафтна архитектура”. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция по горите, съгласно чл. 235 от Закона за горите, за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд и изготвяне на съпровождащите тези дейности отчетни документи. професионален опит не по–малко от 3 години стаж по специалността 5.2 Технически ръководител – 1 (един) брой, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: Квалификация: притежава диплома за средно образование по специалността „Горско стопанство и дърбодобив” и/или „Озеленяване” с придобита 2-ра или 3-та квалификационна степен „лесовъд” и/или „техник лесовъд”. Да притежава удостоверение за регистрация в публичния регистър на Изпълнителната агенция погорите, съгласно чл. 235 от Закона за горите, за упражняване на лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд или удостоверение или декларция за наличието нагоре изброените обстоятелства съгласно националното законодателство на лицето. Професионален опит: професионален опит не по–малко от 2 години стаж по специалността. 5.3 водач на МПС и специализирана техника – 3 (три) брой, който да притежава свидетелство за правоуправление на моторни превозни средства и специализирана техника. 5.4 работник залесител – 35 (тридесет и пет) броя Продължава в поле VI.3 Допълнителна Информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предложен гаранционен срок ; тежест: 15
Показател: Предложен срок за изпълнение ; тежест: 35
Показател: Цена за изпълнение ; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията е в български лева и с включено ДДС. Лицата могат да закупят документацията за участие от деловодството на Община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Берковица: По банков път: IBAN: BG35UBBS80028413870905, BIC: UBBSBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ОББ АД на касата в Община Берковица Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването - Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 от 8.30 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.10.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала при Общинска администрация Берковица

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

проект "Първоначално залесяване на неземеделски земи – Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица”, по мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи“ oт „Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от поле III.2.1 • които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; • Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по точки 2.1-2.6 И 3 от документацията за уастие Участниците удостоверяват липсата на обстоятелства по точки 2.1–2.9 и 3 с: Декларация по член 47 ал. 1 от ЗОП, Декларация по член 47, ал. 2, 2а от ЗОП, Декларация по член 47, ал. 5 от ЗОП. 4. От участие в процедурата се отстранява Участник: • за когото са налице обстоятелства по точки 2.1-2.9 и 3 от документацията за уастие 5. От участие в процедурата се отстранява Участник, който е представил оферта, която не отговаря на чл. 57, ал. 2 от ЗОП 6. От участие в процедурата се отстранява Участник, който участва като самостоятелно юридическо лице или като съдружник и е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг Участник. Продължение от III.2.3 изисквано минимално/ни ниво/а: Ръководителя на екипа, Техническия ръководител и водача на МПС и специализирана техника), трябва да преставят декларация че ще бъдат на разположение и че имат задължение да работят за участника, ако бъде избран за изпълнител – волеизявление и подпис от съответното лице, деклариращо безусловно, че ще е на разположение на участника, ако той бъде избран за изпълнител, както и че ще отговаря за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка. За доказване на гореописаните обстоятелства участниците в процедурата следва да представят списък на сключените трудови/граждански договори и декларация по чл. 51, ал. 1, т. 8 ЗОП - приложение №10 6. Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в публичният регистър на Изпълнителната агенция по горите на основание чл. 241 от Закона за горите или еквивалентен документ удостоверение или декларация съгласно националното законодателство по регистрация на участника. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискванията за технически възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на участие. Ако участник е установен в друга държава, следва да представи декларация или удостоверение за наличието на горните обстоятелства от компетентните органи, съгласно националния му закон. Ако участник е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, за удостоверяване на горните обстоятелства следва да представи еквивалентни документи за регистрация, издадени от държавата, в която е установен, съгласно нормата на чл. 49, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл. 120 ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общинска администрация Берковица, пл. Йордан Радичков 4, България 3500, Берковица, Тел.: 00359 95389127

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

19.08.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ