Версия за печат

00660-2013-0007

BG-Елхово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 16 от 19.08.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Елхово, ул. "Търговска"№13, За: Живка Тодорова Кафеджиева, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88015, E-mail: kmet@alhovobg.org, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Живка Тодорова Кафеджиева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на специализирано транспортно средство за нуждите на Център за настаняване от семеен тип в град Елхово”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предмет на обществената поръчка е доставка на специализирано транспортно средство за Център за настаняване от семеен тип в гр.Елхово. Изпълнението на обществената поръчка е финансирано по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 28/321/01105 от 03.10.2012 г. за изпълнение на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елхово, чрез изграждане един брой Център за настаняване от семеен тип” от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Доставката е необходимо присъща на изграждания Център за настаняване от семеен тип, като цели да осигури нормалното му функциониране. Проектът е изготвен в съответствие с Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ на ПРСР 2007 – 2013 г., за осигуряване на подходяща ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Пълният обхват на доставката е посочен в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от настоящата документация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 10 от 15.07.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 660-2013-7
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

15.07.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
12/08/2013 16:30
Да се чете:
03/09/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

срок на получаване на документацията

Вместо:
05/08/2013 16:30
Да се чете:
27/08/2013 16:30
V.9) Друга допълнителна информация:

Желаещите да получат документация за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, могат да направят това като я изтеглят безплатно до 7 дни преди изтичане на срока на получаване на офертите. Всички въпроси, отговори и разяснения по документацията и процедурата ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на община Елхово - www.elhovobg.org- профил на купувача.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша"№18, Република България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

19.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Петър Андреев Киров
Длъжност: Кмет на община Елхово