Версия за печат

04030-2013-0001

BG-Разград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи", ул."Проф. Илия Петров" № 1, За: Георги Обретенов, Огнян Георгиев, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 660237, E-mail: ptgrz@ptgrz.org, Факс: 084 660235

Място/места за контакт: ръководител на проект и директор, зам. директор

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ptgrz.org.

Адрес на профила на купувача: www.ptgrz.org.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Професионална Техническа Гимназия „Шандор Петьофи“, ул. „Проф. Илия Петров“ №1, За: Петя Христова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 660237

Място/места за контакт: Деловодство

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Професионална Техническа Гимназия „Шандор Петьофи“, ул. „Проф. Илия Петров“ №1, За: Петя Христова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 660237

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО УЧЕБНА И ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, „КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ“, „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“, „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“, „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“, „ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ В ПТГ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ПТГ "Шандор Петьофи" гр. Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е "ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО УЧЕБНА И ЛАБОРАТОРНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“, „КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ“, „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“, „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО“, „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“, „ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ В ПТГ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ" . Описаните в настоящата поръчка дейности са предвидени за реализацията на Проект „Модернизиране на професионалното образование по специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“, „Системно програмиране“, „Електрообзавеждане на производството“, „Електрически инсталации“, „Възобновяеми енергийни източници“ в ПТГ „Шандор Петьофи” по национална програма „Модернизиране на системата за професионално образование“ приета с Решение № 203 на МС от 29.03.2013 г. и с осигурено съфинансиране.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Тренировъчна маса + шкафове за инструменти – 6 бр. 2. Аналогова тренировъчна система – 7 бр. 3. Дигитална тренировъчна система – 7 бр. 4. Станция за горещ въздух – 2 бр. 5. Захранващ блок – 4 бр. 6. Тренировъчна маса – 7 бр. 7. Комплект за инсталиране на оптични мрежи – 1 бр. 8. Цифров мултицет – 3 бр. 9. Мрежов тестер – 6 бр. 10. Цифров мултицет – 10 бр. 11. Експерименталнa система за електрически инсталации – 1 бр. 12. Мегер – 1 бр. 13. Измерител на земно съпротивление – 1 бр. 14. Акумулатор /тягов/ - 10 бр. 15. Инвертор 24V/220V, 1000W – 1 бр. 16. Комплект инструменти – 1 бр. 17. Цифров мултимер – 7 бр. 18. Тестер за поредност на фазите – 2 бр. 19. Ватмер – 5 бр. 20. Уитсонов мост – 5 бр. 21. Комплект инструменти – 1 бр. 22. Честотен регулатор,инвертор 1,5кW,220V,SV015IC5-1F – 5 бр. 23. Захранващ блок – 9 бр. 24. Цифрови амперклещи – 2 бр. 25. Лъчев дистанциомер – 2 бр. 26. Тахометър – 2 бр. 27. Луксомер – 2 бр. 28. Шумомер – 1 бр. 29. Вятърен генератор 500W/24V – 1 бр. 30. Контролер 500V/24V – 1 бр. 31. Фотоволтаичен модул – 6 бр. 32. Соларен Контролер 10A 12/24V с LCD дисплей и заземяване "-" – 1 бр. 33. Конектор MC4 женски 4mm2 – 1 бр. 34. Конектор MC4 мъжки 4mm2– 1 бр. 35. Доставка и монтаж на централното изключване на ел. захранването на зала №8 – 1 бр. 36. Доставка и монтаж на ел.захранването на тренировъчните маси от поз.6 на техн.спецификация за необходимото оборудване – 7 бр. 37. Изграждане на компютърна мрежа + безжична (VPN) до всяка от тренировъчните маси по поз. 6 на техн.спецификация за необходимото оборудване – 1 бр. 38. Доставка и монтаж на ел. захранването на станциите за горещ въздух по поз. 4 на техническата спецификация за необходимото оборудване – 2 бр. 39. Доставка и монтаж на централното изключване на ел. захранването на лабораторията – 1 бр. 40. Доставка и монтаж на централното изключване на ел. захранването на дигиталните тренировъчни системи по поз.3 на техн.спецификация за необходимото оборудване – 1 бр. 41. Доставка и монтаж на ел.захранването на дигиталните тренировъчни системи от поз.3 на техн.спецификация за необходимото оборудване – 7 бр. 42. Доставка и монтаж на ел.захранването на захранващите блокове по позиция 5 от от техническата спецификация за необходимото оборудване – 4 бр. 43. Изграждане на компютърна мрежа до всяка от дигиталните тренировъчни системи по поз.3 на техн.спесификация за необходимото оборудване – 1 бр. 44. Доставка и монтаж на ел. захранването на захранващи блокове от позиция 23 от техническата спецификация за необходимото оборудване – 2 бр. 45. Доставка и монтаж на централното изключване на ел. захранването на лабораторията – 1 бр. 46. Доставка и монтаж на централното изключване на ел. захранването на аналоговите тренировъчни системи по поз.2 на техн.спецификация за необходимото оборудване – 1 бр. 47. Доставка и монтаж на ел.захранването на аналоговите тренировъчни системи от поз.2 на техн.спецификация за необходимото оборудване – 7 бр. 48. Доставка и монтаж на ел. захранването на три захранващи блока по позиция 23 на техническата спецификация за необходимото оборудване – 3 бр. 49. Изграждане на компютърна мрежа до всяка от аналоговите тренировъчни системи по поз.2 на техн.спецификация за необходимото оборудване – 1 бр. 50. Доставка и монтаж на ел.захранването на захранващите блокове по позиция 23 от техническата спецификация за необходимото оборудване – 9 бр. 51. Доставка и монтаж на централното изключване на ел. захранването на работилницата – 1 бр. 52. Доставка и монтаж на мачта за вятърния генератор – 1 бр. 53. Доставка и монтаж на ел.захранването на контролера от поз.30 от техническата спецификация за необходимото оборудване – 1 бр. 54. Доставка и монтаж на стойки за фотоволтаичните модули – 6 бр. 55. Доставка и монтаж на ел.захранването на контролера от поз.32 от техническата спецификация за необходимото оборудване – 1 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
83287 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2013 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 832.87 /осемстотин тридесет и два лева и осемдесет и седем стотинки/ лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка: SOCIETE GENERALE „ЕКСПРЕСБАНК“ – клон Разград INAN BG28TTBB94003119023630 BIC TTBBBG22 При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на настоящата обществена поръчка, за която се представя гаранцията. Когато участника е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от Възложителя, когато участникът в процедурата за възлагане на обществената поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител до решаване на спора. Гаранцията за участие в процедурата се усвоява от Възложителя, независимо от нейната форма в следните случаи: Участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; Участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: Отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител Класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, гаранциите на всички участници се освобождават в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер 3% от посечената обща цена за изпълнение на поръчката в Ценовото предложение на участника избран за изпълнител без вкл. ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: SOCIETE GENERALE „ЕКСПРЕСБАНК“ – клон Разград INAN BG28TTBB94003119023630 BIC TTBBBG22 или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция за изпълнение на договора – ОБРАЗЕЦ №15 или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. При представяне на гаранцията за изпълнение в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко 30 календарни дни от изтичане на гаранционния срок. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди определеният за изпълнител участник да представи гаранция за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката се осъществява със средства, предвидени за реализацията на Проект „Модернизиране на професионалното образование по специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“, „Системно програмиране“, „Електрообзавеждане на производството“, „Електрически инсталации“, „Възобновяеми енергийни източници“ в ПТГ „Шандор Петьофи” по национална програма „Модернизиране на системата за професионално образование“ приета с Решение № 203 на МС от 29.03.2013 г. и с осигурено съфинансиране. Условия и начин на плащане са подробно уредени в Проект на договора за изпълнение на обществената поръчка. Авансово плащане в размер на 65 % от общата цената за изпълнение на поръчката, посочена в Ценовото предложение на участника, избран за изпълнител, а именно ………….(…………), в срок до 30 календарни дни от датата на представяне на оформена фактура. Окончателно плащане в размер на 35 %, в срок от 30 календарни дни от датата на представяне на оформена фактура, след извършената доставка и монтаж на оборудването, приети без възражения с приемо-предавателен протокол. Във фактурите по всички плащания и приемо-предавателните протоколи трябва да е указано, че „Разходът е по Проект „Модернизиране на професионалното образование по специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“, „Системно програмиране“, „Електрообзавеждане на производството“, „Електрически инсталации“, „Възобновяеми енергийни източници“ в ПТГ „Шандор Петьофи”. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и Указания на Министерство на финансите изх. № 91-00-502/27.08.2007 г. относно третиране на ДДС.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участник, който не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 2, т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП ще бъде отстранен от процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон и по възможност факс и електронен адрес, вкл. и предмета на обществената поръчка. Офертата съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва:ПЛИК 1: ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР трябва да съдържа следната информация, документи и попълнени образци:ОБРАЗЕЦ №1 – Оферта, в оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Когато участник в процедурата е обединение, офертата се подава от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението или изрично упълномощено/и лице/а, като за неприложимите данни следва да се посочва с текст „неприложимо”;ОБРАЗЕЦ №1.1. – Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.Когато участник ще използва подизпълнители, представените от тях документи се описват в ОБРАЗЕЦ №1.1.Когато участник в процедурата е обединение, представените за участниците в обединението документи се описват в ОБРАЗЕЦ №1.1.;ОБРАЗЕЦ №2 – Административни сведения, подписани и подпечатани от участника;Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, ОБРАЗЕЦ №2 се представя от всеки от тях.Когато участника в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, ОБРАЗЕЦ №2, се представя както от обединението като цяло, така и от всяко физическо и/или юридическо лице включено в него, като за неприложимите данни следва да посочва с текст „неприложимо”.Копие от документа за регистрация или ЕИК, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, или копие от документ за самоличност, когато участникът е ФЛ, заверено от участника с печат и подпис, с гриф „Вярно с оригинала“.Когато участникът предвижда използването на подизпълнители, този документ се представя от всеки подизпълнител.При участници обединения, копие на Договор за постигане на обща цел, сключен от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.За чуждестранното лице документ за регистрация, съобразно националното му законодателство, като документът се представя в легализиран превод – (печат „апостил“) съгласно изискванията на Министерството на външните работи на Република България за легализация на документите.Удостоверение за актуално състояние издадено в срок от един месец до крайния срок за подаване на оферти по настоящата ОП (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър) – оригинал или нотариално заверено копие;Документ за съдебна регистрация с последващи изменения (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър) – оригинал или нотариално заверени копия;Документ за регистрация по ЗДДС, ако участника е регистриран;Документ за закупена документация за участие – оригинал или копие, заверено от участника с печат и подпис, с гриф „Вярно с оригинала“.За участник обединение, достатъчно е само един от участниците да представи такъв документ;Документ за внесена Гаранция за участие (съгласно избрания от участника начин), както следва:ОБРАЗЕЦ №3 – Банкова гаранция за участие в обществена поръчка, който е попълнен и подписан в оригинал, когато гаранцията е под формата на банкова гаранция или Документ за внесена гаранция за участие – оригинала на вносната бележка, когато гаранцията е внесена по банков път.Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.ОБРАЗЕЦ №4 – Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП;ОБРАЗЕЦ №5 – Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.2 от ЗОП;Продължава в VІ.3) Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Информация (Образец № 8) за оборота от доставка и монтаж на оборудване, сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2010г., 2011г., 2012г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2.Отчет за приходите и разходите за последните три финансови години (2010г., 2011г., 2012г.) При участие на подизпълнители горепосочените документи се представят за всеки от тях. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по смисъла на чл.56, ал.3, т.2, във връзка с чл.25, ал.8 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да има минимален оборот от доставка и монтаж на оборудване, сходно с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови години (2010г., 2011г., 2012г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер, не по-малко от 240 000 (двеста и четиридесет хиляди) лева без вкл. ДДС. 2.Участникът трябва да има положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години (2010г., 2011г., 2012г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответните минимални изисквания се прилагат към обединението участник, а към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък (Образец № 9) на изпълнените договори за доставка и монтаж на оборудване, сходно с предмета на поръчката за период от 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите, включително стойностите, датите и получателите придружен от препоръки за добро изпълнение 2.Копие на документ/и удостоверяващ/и оторизацията на участника. 3.Описание и фотографски снимки на оборудването и документ/и доказващи автентичността на предлаганото оборудване. При наличие на документ на чужд език, той трябва да бъде представен и в превод на български език от заклет преводач. 4.Списък (Образец №10) на инженерно-техническия персонал за изпълнение на поръчката: •Копия на трудови книжки и/или еквивалентен/и документ/и, показващ/и трудовия стаж (професионален и специфичен опит), заверени от участника с печат, подпис и гриф „Вярно с оригинала“; •Копия от дипломи, валидни сертификати/талони/удостоверения или други еквивалентни документи, удостоверяващи професионалната квалификацията и правото на лицата да предоставят и/или извършват дейностите, с които са ангажирани, заверени от участника с печат, подпис и гриф „Вярно с оригинала“ •Декларация за съгласие, собственоръчно подписана от съответния експерт, който не е на трудов или граждански договор към участника и ще бъде ангажиран в изпълнението на обществената поръчка – Образец 14 •Професионална автобиография, собственоръчно подписана от съответния експерт – Образец 12 При участие на подизпълнители горепосочените документи се представят за всеки от тях. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документи се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съотвествието си с критериите за подбор по смисъла на чл.56, ал.3, т.2, във връзка с чл.25, ал.8 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1.Участникът да има минимум 3 (три) изпълнени договора за доставка и монтаж на оборудване, сходно с предмета на поръчката, за период от 3 (три) години, считано до крайния срок за подаване на офертите, на обща стойност равна или по-голяма от прогнозната стойност на настоящата поръчката. 2.Участникът трябва да бъде оторизиран представител на производителя за дистрибуция и сервиз и/или доставка и монтаж на предлаганото оборудване. 3.Участникът трябва да представи описание и фотографски снимки на оборудването, което ще достави, чиято автентичност трябва да бъде доказана. 4.Участникът трябва да разполага със следния екип от специалисти, който да изпълни предмета на настоящата обществена поръчка: 4.1.Ръководител на екипа Специалност: електро-инженер или аналогична на изискуемата Образование: висше – техническо, степен магистър или еквивалентно образование в съответствие със законодателството на съответната държава, в която експерта е придобил образованието си Професионален опит: минимум 5 години общ трудов стаж като електро-инженер или аналогична, от които минимум 4 години опит в монтажа и гаранционно/след гаранционно обслужване на оборудването предмет на поръчката или аналогично/сходно такова; 4.2.Специалист 1 Специалност: електро-инженер или аналогична на изискуемата Образование: висше – техническо, степен бакалавър, или еквивалентно образование в съответствие със законодателството на съответната държава, в която експерта е придобил образованието си. Професионален опит: минимум 3 години общ трудов стаж като електро-инженер или аналогична, от които минимум 2 година опит в монтажа и гаранционно/след гаранционно обслужване на оборудването предмет на поръчката или аналогично/сходно такова; 4.3.Специалист 2 Специалност: електро-инженер или аналогична на изискуемата Образование: висше – техническо, степен бакалавър, или еквивалентно образование в съответствие със законодателството на съответната държава, в която експерта е придобил образованието си. Професионален опит: минимум 3 години общ трудов стаж като електро-инженер или аналогична, от които минимум 2 година в монтажа и гаранционно/след гаранционно обслужване на оборудването предмет на поръчката или аналогично/сходно такова; При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответните минимални изисквания се прилагат към обединението участник, а към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена - К1; тежест: 30
Показател: Срок на доставка и монтаж - К2; тежест: 25
Показател: Гаранционен срок - К3 ; тежест: 10
Показател: Срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционното обслужване от уведомяването - К4; тежест: 35

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.09.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се предоставя на хартиен и електронен носител след заплащане. Желаещите да закупят документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това на адрес: гр. Разград, 7200, ул. „Проф. Илия Петров“ №1, сградата на ПТГ „Шандор Петьофи“, етаж 2., „Деловодство“, с работно време: всеки работен ден, непрекъснато от 08:00 часа до 16:00 часа. Заинтересовани лица могат да поискат изпращане на документацията за участие чрез куриер за тяхна сметка. Искането следва да бъде направено по факс – 084 660235, като в него следва да се съдържат следните данни: име на участника, БУЛСТАТ/ЕИК (което е приложимо), телефон, факс и е-адрес, данни за издаване на фактура, административен адрес за изпращане на документацията с посочване на пощенски клон на населеното място, копие на документа, в който да бъде посочен предмета за внесена сума в размер, равен на определената цена на документацията за участие по посочената по – долу банкова сметка. Така поискана документацията се изпраща на заявителя за негова сметка по куриер на посочения в искането адрес заедно с издадената фактура за закупена документация. Документацията за участие може да се закупува до 7 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят, като за това подписват нарочно изготвена декларация. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването й, а именно: гр. Разград 7200, ул. „Проф. Илия Петров“ №1, сградата на ПТГ „Шандор Петьофи“, етаж 2, „Деловодство“ Цената на документацията за участие е посочена в обявлението за обществената поръчка. Стойността за документацията за участие може да бъде внесена по следната банкова сметка на ПТГ „Шандор Петьофи“ гр. Разград: SOCIETE GENERALE „ЕКСПРЕСБАНК“ – клон Разград INAN BG28TTBB94003119023630 BIC TTBBBG22 или заплатена в брой, на каса при получаването й.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.09.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр. Разград, 7200, ул. „Проф. Илия Петров“ №1, сградата на ПТГ „Шандор Петьофи“, етаж 3, стая 311

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Право да присъстват при отварянето на офертите имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ОБРАЗЕЦ №6 – Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП;Когато участникът предвижда участие на подизпълнители декларациите по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се представят за всеки от тях.Когато участникът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, декларациите по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.ОБРАЗЕЦ №7 – Декларация за приемане на условията в проекта на договора;Доказателства за икономическо и финансово състояние на участника. Доказателства за техническите възможности на участника.ОБРАЗЕЦ №13 – Декларация за участието на подизпълнители - делът на тяхното участие и вида на работите, които ще извършат, ако участникът предвижда участието на подизпълнители;ОБРАЗЕЦ №14 – Декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в поръчката;Изрично нотариално заверено Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) относно лицето/цата, в случай че офертата не е подписана от законния представител на участника;Договор за постигане на обща цел/споразумение в оригинал или нотариално заверен препис - при участие на обединение;Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят в превод; ПЛИК 2: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА трябва да попълнен:ОБРАЗЕЦ №16 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката ПЛИК 3: ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА трябва да съдържа информация за предлагана цена и попълнени образци:ОБРАЗЕЦ №17 – Ценово предложение с приложена Подробна количествено – стойностна сметка, попълнена в пълно съответствие с ОБРАЗЕЦ №17.1 Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: Който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; За когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1 и ал.5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; Който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя; Който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; За когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Всяко решение на Възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ свързан с процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП, срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна, както и от получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата, съгласно условията на чл.120, ал.5 от ЗОП. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието действие или бездействие, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, или решение се обжалва. За всички неуредени в тази документация условия за обжалване се прилагат правилата на Глава 11 от ЗОП „Обжалване”.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ