00165-2012-0011

BG-София:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: г-жа Албена Вуцова, г-жа Лора Павлова, България 1000, София, Тел.: 02 9217647, E-mail: a.vutsova@mon.bg, Факс: 02 9811404

Място/места за контакт: Министерство на образованието и науката

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: P01-10 от 24.02.2012 г. 
ІI.4) Публикувано обявление в Държавен вестник/Официален вестник
№: 2 от 15.03.2012 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00165-2012-0011
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

„Техническа помощ за изпълнение на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: Д01-224 от 20.06.2012 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Обединение "Капацитет за бъдещето" 176239705, ул. "Триадица" № 4, България 1000, София, Тел.: 02 9814738, E-mail: agency@strategma.bg, Факс: 02 9814738

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Обекта на поръчката включва предоставяне на консултантски услуги и експертиза във връзка с изпълнението на проект „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“ е финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос 1: „Добро управление”, подприоритет 1.1: „Ефективна структура на държавната администрация”. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН). Обхватът на поръчката включва: извършване на хоризонтален функционален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика; разработване на предложения за функционално и структурно оптимизиране системата за разработване и провеждане на научната политика; разработване и разпространение на информационни материали; и организиране и провеждане на конференция за представяне на резултатите от проекта. Изпълнението на поръчката ще се осъществява в тясно сътрудничество с представителите на Възложителя и със сформираната консултативна работна група.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Крайна дата

01.11.2012 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
357240 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства
Финансирането е 85% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

20.11.2012 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
297570 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

08.08.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Албена Вуцова
Длъжност: ръководител проект BG051PO002/11/1.1-03 „Хоризонтален анализ на системата за формулиране и реализация на научната политика на Република България“ финансиран от ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ”