Версия за печат

01379-2013-0050

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: инж. Румен Младенов - по технически въпроси - r.mladenov@eso.bg; инж. Марияна Чакърска - по процедурни въпроси - m.chakarska@eso.bg., Република България 1404, София, Тел.: 02 9696821;02 9696849, E-mail: eso@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. "Гоце Делчев" № 105

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.eso.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.tso.bg/default.aspx/page-620/bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД, бул. "Гоце Делчев" № 105, За: Магдалена Василева; Михаела Георгиева, Република България 1404, София, Тел.: 02 9696884;02 9696885, E-mail: eso@eso.bg, Факс: 02 9626189

Място/места за контакт: бул. "Гоце Делчев" № 105, ет. 1, офис 103, деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.eso.bg.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на КРУ 6 kV за п/ст „Курило”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: П/ст Курило,на адрес: гр. Нови Искър.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на КРУ 6 kV за п/ст „Курило”, изпълнено по схема „Единична секционирана шинна система, с прекъсвачи към изводите”, със следните присъединения: • трафовход - 2 броя • секционен прекъсвач - 1 брой • секционен разединител - 1 брой • извод - 2 броя

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31213000

Описание:

Оборудване за разпределение на електричество

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът е описан подробно в документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

150


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - парична/банкова - в размер на 1500 лв.; Гаранция за изпълнение на договора - парична/банкова - в размер на 3% от стойността на поръчката. Банкова сметка на възложителя: BIC: KORPBGSF; IBAN: BG28KORP92201009159501 при Корпоративна търговска банка, гр. София.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането е съгласно условията на договора, в размер на 100 % от фактурираната стойност, след изпълнението на поръчката, в срок до 25 календарни дни.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Документ за внесена гаранция за участие. 2.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 3.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 и ал. 5, т.1 от ЗОП. 4.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. 5.Документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, ако участникът в процедурата е обединение. 6.Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката. 7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 8.Нотариално заверено пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.Декларация за оборота от доставки на КРУ Ср.Н. за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.). Минимални изисквания: Участникът да има реализиран за последните 3 години (2010, 2011 и 2012 г.) оборот от доставки на КРУ Ср.Н. най-малко 190 000 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък с договори за доставки на КРУ Ср.Н., изпълнени през последните 3 години, считано до крайната дата за подаване на офертите, придружени с препоръки за добро изпълнение. Минимални изисквания:Участникът да е изпълнил през последните 3 години най-малко 1 договор с предмет доставка на КРУ Ср.Н. 2.Сертификат, издаден на участника (в случай, че участникът не е производител) от акредитирани лица за управление на качеството, с обхват включващ търговия с ел. материали и оборудване, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен. Минимални изисквания: Участникът да има внедрена система за управление на качеството с обхват включващ търговия с ел. материали и оборудване. 3.Декларация, съдържаща списък на производителите на КРУ, прекъсвачи, измервателни трансформатори, вентилни отводи и релейни защити. 4.Документи, удостоверяващи, че участникът предлага КРУ на производители с внедрени системи за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен. Минимални изисквания: Предлаганото от участника КРУ да е произведено в условията на внедрена система за управление на качеството. 5.Документи, удостоверяващи, че участникът предлага прекъсвачи, измервателни трансформатори, вентилни отводи и релейни защити на производители с внедрени системи за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен. Минимални изисквания: Предлаганите от участника прекъсвачи, измервателни трансформатори, вентилни отводи и релейни защити да са произведени в условията на внедрени системи за управление на качеството. 6.Документ, удостоверяващ правата на участника, (в случай, че участникът не е производител), да предлага стоките на съответния производител на КРУ, прекъсвачи, измервателни трансформатори, вентилни отводи и релейни защити, с приложени доказателства, че лицето подписало документа има това право. Минимални изисквания: Участникът да има право да предлага стоките на съответния производител.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

2013/85

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.09.2013 г.  Час: 23:59
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.09.2013 г.  Час: 14:00
Място

На адреса на Възложителя, в залата на ет.9.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на своя интернет адрес: www.eso.bg, в раздел "Профил на купувача" - www.eso.bg/default.aspx/page-620/bg. На същия интернет адрес възложителят ще публикува писмено поискани, съгласно чл. 29 от ЗОП, разяснения по документацията за участие, с което се счита, че заинтересованите лица са уведомени.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

08.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ