Версия за печат

00267-2013-0085

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" №1, За: гл. експерт Весела Колева, гл. юрк. Живка Джарова-Ал Хамуд, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: [email protected], Факс: 032 656442

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: www.plovdiv.bg.

Електронен достъп до информация: http://www.plovdiv.bg/announcements/buyers-profile/procurement/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. "Централен" №1, За: деловодител О. Карагяурова, РБългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 656403, E-mail: [email protected], Факс: 032 656442

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.plovdiv.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Изграждане захранващ газопровод от точката на присъединяване до консуматора, реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ и ползване на течно гориво като резервно за ЦДГ „Люляк”-район Централен, ОДЗ „Боряна”-район Западен, ЦДГ „Албена”- район Южен, ЦДГ „Осми март”- район Южен, ДЯ „Климентина”- район Южен”,гр. Пловдив"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Изграждане захранващ газопровод от точката на присъединяване до консуматора, реконструкция на котелните инсталации за преминаване на основно гориво природен газ и ползване на течно гориво като резервно за ЦДГ „Люляк”-район Централен, ОДЗ „Боряна”-район Западен, ЦДГ „Албена”- район Южен, ЦДГ „Осми март”- район Южен, ДЯ „Климентина”- район Южен”,гр.Пловдив” Строителство

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Стойността е лимитна и е в размер до 98 000.00 лв. с ДДС

Стойност, без да се включва ДДС
81666.67 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

40

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Общи положения Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция; В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у Възложителя. Банкова сметка за внасяне на парични гаранции: Община Пловдив Инвестбанк АД – клон Пловдив BIC: IORTBGSF, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 2. Изискуеми гаранции: А/ Гаранция за участие – участниците представят гаранция за участие. Размерът на гаранцията за участие е 800.00 лв. /осемстотин лева/. Б/Гаранция за изпълнение на договора - 3 % /три процента/ от предложената цена за изпълнение на договора без ДДС, като същата се дължи от определения за изпълнител участник преди подписване на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения за периода, през който законно са престояли при Възложителя в едномесечен срок от изпълнение предмета на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Обществената поръчка ще бъде финансирана със средства на община Пловдив. Разплащането по договора ще се извършва в 30 дневен срок след подписването на тристранен протокол /Възложител, Строителен надзор и Изпълнител/ за действително извършените работи, по стойности и количества, посочени в ценовото предложение от офертата, придружен със сертификати за качество на вложените материали съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Авансово плащане не се предвижда.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Когато участник в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът за самоличност, респ. за регистрация на участника, трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и се представят в официален превод, а документите, с които се удостоверява финансовото и икономическо състояние по чл.50 от ЗОП и тези, с които се удостоверяват техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението и документацията, както и декларациите по чл.47 от ЗОП, се представят и в превод. 2. Възложителят ще отстрани от участие участник в процедурата, за който са налице основанията за отстраняване посочени в чл. 47 ал.1, ал.2 т.1 и т.3 и ал.5 от ЗОП. 3. Срок на валидност на офертите – 200 календарни дни от крайния срок за приемане на оферти. 4. Предложеният от участника срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от максимално допустимия срок за изпълнение, който е 40 календарни дни. Забележка: Участник, който не отговаря на което и да е от описаните по-горе изисквания се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта задължително съдържа следните документи: 1.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, да се представи договор за създаване на обединението, в който задължително се посочва представляващият и разпределението на дейностите между членовете при изпълнението на обществената поръчка, с което участникът трябва да съобрази представянето на документите по чл.56 и чл.25, ал.8 от ЗОП. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2. Документ за регистрация по ДДС /ако е регистриран/ - заверено копие от участника; 3. Документ, упълномощаващ лицето, подписало офертата и други документи, ако е приложимо. 4 Документ за внесена гаранция за участие - оригинал; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 т.1 и т.3 и ал.5 от ЗОП - по образци, приложени към документацията; 6. Декларация за подизпълнители, които ще участват при изпълнение на поръчката, ако участникът предвижда участие на подизпълнители – по образец; 7. Декларация за съгласие за участие от подизпълнителя, с изричното му съгласие за участие в изпълнение на предмета на поръчката и описание на дела и видовете работи които ще извършва, когато е приложимо – по образец; 8. Декларация, че е спазено изискването на чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП – по образец; 9. Декларация за оглед на място и запознаване със спецификата на обекта - по образец; 10. Декларация по чл.56 ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора – по образец; 11. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50, ал.1 от ЗОП; /раздел ІІІ.2.2. от настоящото/ 12.Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51,ал.1 от ЗОП; /раздел ІІІ.2.3. от настоящото/ 13. Оферта за участие; Административни сведения - по образец; 14. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката; 15. Ценова оферта - по образец, представя се в запечатан непрозрачен плик вътре в плика с офертата, към ценовата оферта следва да бъдат приложени анализни цени. 16. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. Поредността на документите, включени в списъка да отговаря на посочения ред. Документите в офертата да са подредени в същия ред. Всички страници на документите, съдържащи се в плик „1“, „2“ и „3“ следва да бъдат подписани и подпечатани. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.1, 5, 7, 9, т.11 и т.12 вкл. се представят от всеки от тях, а декларацията по т. 8 – за тези от тях, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство. Когато участник в процедурата е обединение, участникът трябва да съобрази представянето на документите с чл.56 и чл.25, ал.8 от ЗОП. Документите по т. 1 до т.13 и т.16 се поставят в плик №1, документът по т.14 се поставя в плик №2, а документът по т.15 в плик №3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Копие от валидна полица за застраховка „Професионална отговорност”; 2Информация за оборота от строителство на участника за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 год.) -копие от отчета за приходите и разходите за последните 3 (три ) финансови години (2010, 2011 и 2012 год.),в зависимост от датата на учредяване или датата на започване на дейността.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност” съгл. чл. 171 от ЗУТ. 2. Минималните изисквания за финансови възможности към участниците е оборота от строителство за последните 3 (три) финансови години (2010 год., 2011 год. и 2012 год.) да бъде минимум в размер на 240 000.00 лв. (двеста и четиридесет хиляди лева) без ДДС. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те следва да отговарят на описаните минимални изисквания, съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение на физически или юридически лица, намира приложение разпоредбата на чл. 56, ал. 3 от ЗОП. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Заверено копие на валидно Удостоверение от ЦПРС или еквивалент; 2.Списък на договорите за строителство със сходен предмет, изпълнени през последните 5 финансови години (2008 год. - 2012 год.), придружен от препоръки за добро изпълнение. В тези препоръки се посочват стойността, вида на СМР, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 3.Списък на управленския персонал, предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка, придружен с документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация, и заверени копия от договори с тези лица; Копие от документ, доказващ професионален опит най-малко 5 години в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка, за лицето, посочено като Технически ръководител; 4.Списък на техническия персонал, предложен за изпълнение на поръчката; Декларация от участника, че разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 5.Декларация от участника, че има на разположение необходимото техническо оборудване, позволяващо му да изпълни съответните СМР съгласно Техническата спецификация; 6.Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент; 7.Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2005 или еквивалент; 8.Заверено копие от Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент; 9.Декларация за съответствие на доставените материали; -Декларация за произход на доставените материали. 10.Заверено копие от удостоверение по чл.36 ал.1 от ЗТИП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи IV-та категория и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Ако участникът е консорциум, изискването се отнася до всеки член на консорциума, ако се предвижда да извършва строително-монтажни работи, съгласно разпоредбата на чл.25, ал.8 от ЗОП. В случай, че обединението не е регистрирано, при определянето му за изпълнител същото следва да извърши надлежна регистрация по Булстат и да представи доказателсво за това преди подписване на договора. При непредставяне на гореописаните документи, договор за изпълнение на обществена поръчка не се сключва с този участник. 2. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с обекта от настоящата обществена поръчка – минимум два договора със сходен предмет, изпълнен в последните пет години, за което представя справка по образец. Доказването на изпълнението се извършва с представяне на конкретни препоръки, указващи доброто изпълнение. В тези препоръки се посочват стойността, вида на СМР, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 3. Наличие на професионален опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. Участникът следва да разполага най-малко с едно лице от ръководния персонал, посочен като Технически ръководител за изпълнение предмета на поръчката, който да има минимум 5 /пет/ години професионален опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата поръчка; 4. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с достатъчен брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 5. Участникът следва да разполага със съответното техническо оборудване, според вида СМР описани в Техническата спецификация, обезпечаващо изпълнението на СМР по начин, който съответства на същите. 6. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на действие съответстващ на предмета на поръчката или еквивалент; 7. Наличие на внедрена система за управление на околната среда БДС EN ISO 14001:2005 с обхват на действие съответстващ на предмета на поръчката или еквивалент. 8. Наличие на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 с обхват на действие съответстващ на предмета на поръчката или еквивалент. 9.Доставените материали да отговарят на БДС и да са произведении в Европейски съюз. 10.Участникът трябва да притежава удостоверение по чл.36 ал.1 от ЗТИП за извършване на дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност. Забележка: В случай, че участникът не отговаря на тези условия, това ще доведе до неговото отстраняване от процедурата.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
19.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

200

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.09.2013 г.  Час: 10:00
Място

гр.Пловдив, aдминистративна сграда на община Пловдив, с адрес: пл."Централен" 1, ет.12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да се запознаят с документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, раздел „Обществени поръчки“.На същия адрес ще бъдат публикувани и разяснения по документацията, в случай че има запитвания, както и датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. За участие в настоящата процедура не се предвижда закупуване на Документация за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и сл. от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.08.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ