Версия за печат

00395-2013-0001

BG-Белене, обл.Плевен: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"МБАЛ - Белене" - ЕООД, ЕИК 114542439, ул. "Гео Милев" № 47, За: Евгения Иванова, Република България 5930, Белене, обл.Плевен, Тел.: 088 8866808, E-mail: mbal.b@mail.bg, Факс: 0658 34984

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://obshtina.belene.net/mbal.htm.

Адрес на профила на купувача: http://obshtina.belene.net/mbal.htm.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 400 000 лева за нуждите на „МБАЛ – Белене” ЕООД"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 6
Място на изпълнение: гр. Белене (ЕКАТТЕ 03366) община Белене, област Плевен, Република България
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка е избор на финансова институция за предоставяне на кредит в размер на 400 000 лева /Четиристотин хиляди лева/ за нуждите на „МБАЛ-Белене” ЕООД, при следните условия:размер на кредита: 400 000 лева /Участникът предложил размер на кредита, различен от 400 000 лева, ще бъде отстранен от участие в процедурата/,валута на кредита – Български лева (BGN),вид на кредита: за оборотни средства, свързани с дейността на болницата,срок на погасяване – 60 (шестдесет) месеца/Участникът предложил срок за погасяване на кредита, различен от 60 месеца, ще бъде отстранен от участие в процедурата/,гратисен период – не по-малък от 4 (четири) месеца,начин на погасяване –чрез анюитетни месечни погасителни вноски в лева, платими на 29-то число на съответния месец, източници на погасяване– собствени средства на МБАЛ -Белене ЕООД и ежегодна субсидия от Община Белене, която е принципал на „МБАЛ – Белене” ЕООД;лихвени условия:лихвен процент по редовна главница –не по- висок от 10% годишно,фиксиран за целия период на кредита;лихвен процент по просрочена главница – договорения лихвен процент за редовна главница плюс не повече от 10 пункта надбавка,неустойка за просрочени лихви– не по-висока от 0,05 % на ден върху размера на просрочените лихви, до окончателното им плащане, но не повече от 10% от размера на оставащата за плащане главница към момента на просрочие на лихвите;такси и комисионни: такса за проучване и изготвяне на становище – не по-висока от 0,10 % върху размера на кредита, еднократно;такса за управление на кредита – не по – висока от 1.00 % еднократно, върху размера на кредита за първата година и за оставащия срок от кредита - не по – висока от 0,5 % ежегодно, върху дълга, към датата на която се дължи,фиксирана за целия период на кредита;такса за ангажимент – не по-висока от 0,2 % върху размера на неусвоената част, месечно, фиксирана за целия период на кредита;такса за предсрочно погасяване при рефинансиране от други банки – не по-висока от 3% върху размера на предсрочно погасената главница,такса за предсрочно погасяване със собствени средства – без такса. Предлагано обезпечение:1. ипотека на поземлен имот с идентификатор 03366.601.807 с площ 5 614 кв.м., ведно с построената в имота сграда на общинската болница с идентификатор 03366.601.807.1-5 по кадастралната карта на гр. Белене с административен адрес ул.”Гео Милев” № 47;2.залог върху вземанията на „МБАЛ-Белене” ЕООД;3.залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху цялото търговско предприятие „МБАЛ-Белене” ЕООД.Други условия: Възложителя сключва и поддържа за своя сметка и за целия срок на кредита, до пълното издължаване на всички суми по Договор, застраховка на имуществото, предоставено като обезпечение; Възложителя заплаща еднократно, преди усвояване на кредита такса в случай на изготвяне на нотариален акт за договорна ипотека, изготвяне на молба за вписване на законна ипотека, изготвяне на заявление за вписване на особен залог от юрист на определеният за изпълнител участник, като всяка от таксите е платима еднократно, преди усвояване на суми по кредита, на стойност, посочена в т. 10 от Ценовото предложение на участника, определен за изпълнител;Възложителя ще премине на пълно обслужване към участника, определен за изпълнител, в случай, че той е Банка, по смисъла на чл.2 от Закона за кредитните институции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

66120000

Описание:

Инвестиционни банкови услуги и свързаните с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Размер на кредита – 400 000 лева. Прогнозна стойност на поръчката е 200 000 (двеста хиляди) лева, включваща размерът на лихва, наказателна лихва, такси и комисионни, но не и размерът на самия кредит. Съгласно чл.15, ал.2, т.6 от ЗОП при договор за финансова услуга стойността на обществената поръчка се изчислява като към цената на услугата се включват и таксите, комисионните или лихвите.

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие и гаранция за изпълнение, не се изискват (чл. 59 ал.5 т.2 ЗОП).

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Кредита ще се погасява със собствени средства на "МБАЛ - Белене" ЕООД и ежегодна субсидия от Община Белене, която е принципал на „МБАЛ – Белене” ЕООД, чрез анюитетни месечни погасителни вноски в лева, платими на 29-то число на съответния месец.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е юридическо лице, тогава членовете (лицата) в него сключват споразумение (договор), което трябва да съдържа минимум клаузи, които гарантират, че: а.всички членове на обединението / консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; б.всички членове на обединението / консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; в.всички членове на обединението / консорциума са задължени да бъдат солидарно отговорни към Възложителя по настоящата поръчка и договора. В договора за създаване на обединението/консорциум задължително да се включат клаузи определящи, кои членове в него, коя част от дейностите, в какъв обем ще изпълняват - разпределение на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението да е в съответствие с чл.25 ал. 8 ЗОП. Членовете в обединението / консорциума трябва да определят едно лице, което да ги представлява за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между членовете в обединението. Когато в споразумението за създаването на обединение / консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Когато не е приложено в офертата споразумение за създаването на обединение / консорциум, Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 68, ал. 8 от ЗОП. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Когато участникът, определен за изпълнител е обединение (консорциум) на физически и/или юридически лица, и то не е юридическо лице, възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице. В случай, че за изпълнител е определено обединение (консорциум) на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, преди сключване на договора, обединението следва да изпълни задължението си по смисъла на чл.49 от Правилника за прилагане на ЗОП.В този случай ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация според законодателството на държавата, в която са установени (виж § 1 т.7 от ДР на ЗОП). Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да се получи на електронен носител в сградата на „МБАЛ-Белене” от 9.00 часа до 16.30 часа, всеки работен ден.Документацията за участие се получава до 7 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите на адрес:гр.Белене,ул.Гео Милев №47,тел:088/886-68-08,факс:(0658)34984,лице за контакт:Евгения Иванова-Управител.При писмено поискване отправено по факса или ел. поща на Възложителя, посочени в обявлението от заинтересовано лице, документацията на електронен носител се изпраща за сметка на лицето,отправило искането.Документацията може да се изтегли и от профила на купувача: http://obshtina.belene.net/mbal.htm или се изпраща при заявка до ел. поща на заинтересованото лице.Когато заинтересовано лице си изтегли документацията от посочения адрес, с придобиването й, същото приема условията на чл.61 ал. 3 на АПК и във връзка с чл.29 и чл.82 ал.4 ЗОП, от момента на публикуване на съобщение от Възложителя на интернет адресът за електронен достъп до информация, свързано с настоящата процедура, заинтересованото лице се счита за редовно уведомено. Когато заинтересовано лице заяви документацията да се изпрати на посочена от него електронна поща, с получаването й, същото приема условията на чл. 61 ал. 2 на АПК и във връзка с чл. 29 и чл. 82 ал. 4 ЗОП, от момента на изпращане на съобщение,свързано с настоящата процедура, от Възложителя до електронната поща, посочена за получаване на документацията, заинтересованото лице се счита за редовно уведомено.e-mail за заявяване за получаване на документацията: mbal.b@mail.bg.Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до 7 календарни дни преди изтичането на срока за получаване на офертите от всяко заинтересовано лице – по факс, по електронна или обикновена поща, куриер.Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, получили документацията за участие и посочили адрес за кореспонденция и/или по електронна поща или факс–в съответствие чл.10 от ЗЕДЕП и чл.61 АПК, без да се иска потвърждение за получаване, в 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се заяви от други заинтересовани лица.В дадените разяснения, допълнителната информация и допълнителните документи не се посочва лицето, което ги е поискало.Възложителя ще публикува отправените въпроси и отговорите към тях и на профила на купувача:http://obshtina.belene.net/mbal.htm, в съответната секция на поръчката.За максимално бързо известяване, при настоящата процедура възложителят ще се възползва от възможността на чл.10 от Закона за електронния документ и електронния подпис и чл.61 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.29, чл.58А ал.5, чл.73 ал.3 и ал.4 и чл.82 ал.4 от ЗОП, като кореспонденцията ще се осъществява изключително по електронен път.В този случай – при уведомяване по електронна поща или факс срокът се счита от датата, на изпращане на съобщението до електронната поща на участник/изпълнител/ или заинтересовано лице, или отбелязаната на факс съобщението дата.При броенето на срока и преценка на допустимостта на жалба пред Комисията за защита на конкуренцията КЗК и/или ВАС за валидна се приема най-ранната дата на изпратеното съобщение.Срокът за обжалване започва да тече от деня, следващ датата на уведомяването на страната.Заинтересованите лица отправили запитване по факс, или писмено по пощата, вкл. и електронна, или чрез куриер, в съответствие с чл.29 ЗОП, се уведомяват по гореописания начин в съответствие с чл.61 ал.2 АПК и чл.10 ал.1 от ЗЕДЕП-без да се иска потвърждаване за получаването.Възложителя отстранява от участие в процедурата участник,член в обединението или подизпълнител,за който е налице и/или се установи, някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 ЗОП.Отстраняват се участници в нарушение на чл. 48 ал. 1, чл. 55 ал.ал. 5-6 ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор”:а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се по Образец;б)Административни сведения за участника – попълва се по Образец;в)Декларация за приемане на условията в проекта на договор – попълва се Образец;г)Регистрационни документи на участника/подизпълнител/: Представя се заверено копие на документ за регистрация или картончето за единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, кандидатите или участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите заявления за участие или оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. (чл. 24 от Правилник за прилагане на ЗОП).Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага и нотариално заверен оригинал или нотариално заверено копие на учредителен акт (договор) за създаване на обединението (виж т.III.1.3 от настоящото обявление).Физическите лица, включени в състава на обединения представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, в официален превод*. Забележка: Всички документи по под точка „г”, представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език (чл. 56 ал. 4 ЗОП).* Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с МВР за извършване на официални преводи.д) Валиден лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност на територията на Република България, или лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България чрез клон банка със седалище в трета държава, или уведомление до БНБ за извършване на банкова дейност на територията Република България за банка, лицензирана в държава членка, или валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции – представя се заверено копие.е)Декларации за липсата на обстоятелствата на участника /участници в обединени/подизпълнителя/ по: чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д) и чл. 47, ал. 2, т.2 (предложение първо) и т. 5 от ЗОП – попълва се Образец,по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо), 3 и 4 от ЗОП– попълва се Образец,чл.47, ал.5 от ЗОП - попълва се Образец;ж) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за актуално състояние);з) Декларация за ползване на подизпълнители – попълва се Образец;и) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Образец;Когато се предвижда участие на подизпълнители, същите представят документите съгласно чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 11 от ЗОП;й)Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец;к) Декларация по чл. 58а ал.5 ЗОП във връзка с чл. 10 от Закона за електронния документ и електронния подпис, и чл. 61 АПК – попълва се Образец;л)Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, на труда и условията на труд - попълва се Образец;Съдържание на ПЛИК № 2:прилага се попълнен Образец „Техническо предложение”.Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - попълва се Образецът „Ценово предложение”.Прилага се и погасителен план.Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик 3 елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: "чл. 50 ал. 1 ЗОП „За доказване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците възложителят МОЖЕ да изиска от тях да представят…[..]
Минимални изисквания: Възложителят НЕ ИЗИСКВА от участниците и техните подизпълнители доказване на икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: "чл. 51 ал.1 ЗОП „За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците възложителят МОЖЕ да изиска от тях да представят…[..]"
Минимални изисквания: Възложителят НЕ ИЗИСКВА от участниците и техните подизпълнители доказване на техническите възможности и квалификация.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Фиксиран лихвен процент по редовна главница ; тежест: 80
Показател: Надбавка над лихвения процент при просрочие на главница; тежест: 15
Показател: Неустойка при просрочие на лихви ; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.08.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.09.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.09.2013 г.  Час: 09:30
Място

Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 09:30 часа в сградата на "МБАЛ-Белене" ЕООД – гр. Белене, ул. „Гео Милев” №: 47, етаж последен

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

По смисъла на чл. 68 ал. 3 ЗОП могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата е по реда на чл.14 ал. 3 т.2 от ЗОП. Възложителя изпраща решението и обявлението до АОП по електронен път с електронен подпис и предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, която може да бъде намерена на интернет адрес:http://obshtina.belene.net/mbal.htm, поради което, обявявам че съгласно чл. 64 ал.3 ЗОП, намалявам срока за подаване на оферти на 28 календарни дни. По смисъла на чл. 48 ал.2 от Правилника за прилагане на ЗОП, Възложителя прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, когато определеният за изпълнител участник откаже сключването на договора. За отказ се приема и неявяването в срока, определен от възложителя, освен ако неявяването е по обективни причини.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ