Версия за печат

00808-2013-0003

BG-София: 03 - Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52А, За: Кристина Петкова, Р България 1797, София, Тел.: 02 9396710, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 3
Място на изпълнение: Административна сграда на ДАМТН в гр. София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е „Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина”. В предмета на възлаганата обществена поръчка се включва: осигуряването на самолетни билети (икономична класа) за превоз по въздух на пътници, осигуряване на билети за друг вид транспорт, възможност за осигуряване на медицински застраховки на служителите на ДАМТН. Предлаганите услуги трябва да са съобразени с нуждите и изискванията на Държавна агенция по метрологичен и техничен надзор.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

63510000, 63512000

Описание:

Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги
Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В срока на договора за изпълнение на поръчката броят на самолетните билети ще съответства на реалните нужди на ДАМТН.

Прогнозна стойност без ДДС
203400 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.12.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: 1.1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 1.2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. А) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Б) гаранцията за участие е сума в размер на 2000 (две хиляди) лв. В) Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в процедура с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и билети за друг вид транспорт за превоз на служителите на ДАМТН при служебните им пътувания в чужбина” Г) Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от общата максимална стойност на поръчката. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на възложителя; • е със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора; • има възможност за нейното усвояване на части.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и частично от държавния бюджет. Начин на плащане: Заплащането на билетите от Възложителя ще се извършва по банков път в лева след издаването им от участника, определен за изпълнител, в срок до 30 дни след предоставяне на фактура/протокол (чл. 10, ал. 5 от ЗКПО) и оригинален билет/разпечатка на електронен билет.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всеки участник трябва да представи следните документи в офертата си: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника – по образец; 2. Оферта – по образец; 3.Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 3.1 За юридически лица или еднолични търговци – копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; За физически лица – копие от документа за самоличност. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 3.2.Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – акта за създаването му, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият – в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език). За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или друг документ, приложен с нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Декларациите по точки 5 и 6 не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 5.Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2а (предложение първо) и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Образец № 3). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. 6.Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация (Образец № 4). Декларацията се подписва от лицата, съгласно чл. 47, ал. 6 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, различен от българския, тя се представя и в превод на български език. Наличието на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.2, т. 1, т. 2а (предложение първо) т. 3 или т. 5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата. 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 - Образец № 5. 8. Доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно поле III.2.2) и III.2.3) от настоящото обявление и документацията за участие. 9.Документ за учредена/внесена гаранция за участие (оригинал) в съответствие с изискванията на раздел „Гаранции за участие и за изпълнение на договора”. 10.Декларация за участието или неучастието на подизпълнителите ( Образец № 8). 11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) – представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по образец №9 /когато се предвиждат подизпълнители/. 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки /Образец №10/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща информация за общия оборот, реализиран от участника през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Декларацията трябва да бъде придружена от заверено копие от балансите и отчетите за приходите и разходите за последните три (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Забележка: Участниците не са длъжни да представят заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите в случаите, когато те са обявени в Търговския регистър, но са длъжни изрично да посочат това обстоятелство в Списъка на документите, съдържащи се в офертата. 2. Декларация, съдържаща информация за оборота от предоставяне на услуги, които са предмет на поръчката, реализиран от участника през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3.Заверено от участника копие на валидна към датата на подаване на офертата застрахователна полица „Отговорност на туроператора“, придружена от декларация (свободен текст), че при изтичане на валидността й преди изпълнение на договора, участникът ще поднови или ще продължи застраховката до прекратяване на договора.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има общ оборот от дейността си общо за предходните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 600 000 (шестстотин хиляди) лева без ДДС. 2. Участникът трябва да има реализиран оборот от предоставянето на услуги, които са предмет на поръчката, общо за предходните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лв. без ДДС. Под „услуги, които са предмет на поръчката”, следва да се разбира "осигуряване на самолетни билети“. 3.Участникът трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата задължителна застраховка „Отговорност на туроператора“.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация, съдържаща списък на успешно изпълнените договори с предмета на поръчката през предходните три години, придружена с препоръки за добро изпълнение, издадени от възложителите, за всеки от договорите. 2. Заверен от участника документ, доказващ членство или акредитация на участника в IATA (International Air Transport Association - Международна асоциация за въздушен транспорт). 3. Заверен от участника документ, доказващ въведена от участника организация на работа BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалент. 4.1 Заверено от участника копие на действащ договор със система „Амадеус“ или еквивалентна резервационна система. 4.2 Заверени от участника сертификати или равностойни документи, доказващи обучения на служители на участника за работа със система Амадеус или еквивалентна. 5. Идентификационен номер, удостоверяващ вписването на участника в Регистъра на администраторите на лични данни. 6. Декларация, съдържаща локация на стационарния офис.
Минимални изисквания: 1.Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, най-малко три договора за предоставяне на услуги, които са предмет на поръчката, всеки от които на стойност най-малко 100 000 (сто хиляди) лева. 2.Участникът трябва да бъде член или акредитиран агент на IATA (International Air Transport Association - Международна асоциация за въздушен транспорт). 3.Участникът да притежава валидна към датата на подаването на офертата оторизация за работа с BSP (Billing Settlement Plan) или еквивалент. 4. Участникът трябва да притежава оторизация за резервация и продажба на самолетни билети чрез глобална резервационна система „Амадеус“ или еквивалентна резервационна система. 5.Участникът трябва да притежава регистрация за администратор за лични данни. 6.Участникът трябва да разполага с поне един стационарен офис за продажба на самолетни билети в гр. София.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 520610 от 28.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.09.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.09.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

260

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.09.2013 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на ДАМТН, бул. "Д-р Г. М. Димитров" 52А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на интернет адрес www.damtn.government.bg – в рубриката „Профил на купувача/Процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

07.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ