Версия за печат

00797-2013-0053

BG-Бургас: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бургас, ул."Александровска" № 26, За: Валерия Димитрова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Място/места за контакт: отдел "ООПК"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Ремонт на сградата на детска ясла №1;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Бургас
Код NUTS: BG341
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Ремонт на вътрешни помещения на сградата на детска ясла №1” .Дейностите са подробно описани в Раздел 1 от документацията. Да се разработи проект по част ОВ и се изпълнят СМР за изграждане на смукателна и нагнетателна вентилационни инсталации на кухненския блок.Да се направи архитектурно заснемане на помещенията на кухненския блок и съществуващото положение на съоръженията на място.При необходимост да се направи конструктивно становище за възможности за пробиване на отвори и окачване или монтиране на въздуховоди, машини и съоръжения за тавана или на покрива на помещението. Проектната разработка да обхваща вентилационната инсталация на кухненския блок, като се спазват изискванията на Наредба №15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, и всички действуващи нормативни актове и изисквания за обекти от такъв характер.Кухненският блок е оборудван с ел.печка с мощност 17,5 квт. и пекарна с мощност с мощност 18 квт.Дебитът на вентилационните инсталации да се определи в зависимост от необходимия дебит за квт. мощност, като се вземе предвид и коефициент на едновременност, съгласуван с експлоатационния персонал.Да се спазват изискванията на Наредба №Із-1971 от 2009 г.за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Инвестиционният проект трябва да съдържа и количествена сметка за необходимите за реализацията й строително – монтажни работи, както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване. Количествената сметка следва да се придружава и от количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени. Проектната разработка да се внесе за съгласуване в Община Бургас до 7-дневен срок от сключване на договора. Доставката и монтажа на вентилационната система да се извършат съгласно количествено-стойностната сметка в срок до 60 дни.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 71321400

Описание:

Строителни и монтажни работи
Услуги по консултиране в областта на вентилационните инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

„Ремонт на сградата на детска ясла №1;

Прогнозна стойност без ДДС
41666.66 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. в) когато гаранцията за участие и изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Община Бургас: IBAN: № BG 89 SOMB 91303323996501 BIC – SOMBBGSF, в ТБ „Общинска банка” АД – клон Бургас г) гаранцията за участие е в размер на 416 лв. (четиристотин и шестнадесет лева); Когато участникът представи банкова гаранция за участие, същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от кмета на Община Бургас или упълномощено от него длъжностно лице. Гаранцията за участие е със срок на валидност, срока на валидност на офертата. д ) гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността договора без вкл. ДДС, за съответната обособена позиция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за задържането на гаранцията. При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Гаранцията за изпълнение на поръчката се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни, при прекратяване на договора, по взаимно съгласие на страните по настоящия договор, изразено писмено или с извършване и предаване на договорената работа. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, всеки член на обединението може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участника/ Изпълнителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при условията на чл. 61, ал.1 и ал. 2 от ЗОП. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: а) отстранените участници в срок от 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; б) класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалването на решението за определяне на изпълнител. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от документацията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащането ще се извършва в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на фактура за приетата от инвеститорския контрол с протокол извършена работа, подлежаща на заплащане. В срок до 30 (тридесет) календарни дни след сключване на договора, Възложителят превежда 20 % (двадесет на сто) аванс на изпълнителя от стойността на договора без непредвидените разходи, след представяне на фактура за авансовата стойност. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа. Извършените СМР ще се приемат от упълномощени представители на възложителя, като се изготвят необходимите актове с приложени анализни цени, протоколи и финансово – счетоводни документи. Разходните норми – по УСН и ТНС. Възложителят, чрез свои представители ще осъществява контрол по време на изпълнението на видовете строително-монтажни работи и ще прави рекламации за некачествено извършени работи. Окончателното плащане до 100 % ще се извършва в срок от 30 (тридесет) работни дни, считано от датата на издаване на фактура и приемане на обекта с приемо - предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Пликът съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК № 1 с надпис "Документи за подбор... (наименование на участника)", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:1.Офертата; 2. Списък с документите, съдържащи се в офиртата, подписан от представляващия участника (в оригинал); 3.Документи удостоверяващи правосубекност - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документа се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (в заверено от участника копие). Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и копие на договора за учредяването си, в който задължително да е посочен представляващия.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офиртата. 4.Участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. 5.Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител;6.Декларации по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП (оригинал). Декларациите се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документа се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. При наличие на някои от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 участника ще бъде отстранен от участие в процедурата.Обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които касаят възлагането на поръчки с обект по чл. 3, ал.2 от ЗОП, не се прилагат, тъй като конкретната поръчка няма такъв характер. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2 т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.7.Оригинал на документ за банкова гаранция; 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, съгл. чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП; 9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 10.Административни сведения;Непредставянето на някои от гореизброените документи след извършване на действията по чл. 68, ал. 8, ал. 9 и ал. 10 от ЗОП води до отстраняване на участника от участие в процедурата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Това изискване се доказва с декларация по образец, която съдържа информация за общия оборот за последните 3 години (2010, 2011, 2012г.) и - копие на отчета за приходите и разходите(части от отчета, касаещи годишния му оборот), за последните три години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. В случай, че документите са видими чрез сайта на Търговския регистър при Агенция по вписванията е допустимо позоваване на обстоятелството, вместо представянето на гореописаните документи. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. При кандидатстване на участник чрез подизпълнители, изискването за оборот се отнася за участника. 2. Това обстоятелство се доказва със заверено копие от застраховката за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните лица - документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка. Участниците трябва да представят декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. Непредставянето на някои от гореизброените документи след извършването на действията по чл.68, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗОП води до отстраняване на участника от участие
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са реализирали оборот от строителни и монтажни дейности в размер не по-малък от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лв. без ДДС общо за последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.),в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се отнася общо за обединението. При кандидатстване на участник чрез подизпълнители, изискването за оборот се отнася за участника. 2.Участниците трябва да притежават Застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За чуждестранните лица - документ, доказващ наличието на еквивалентна застраховка или декларация, че чуждестранният участник притежава еквивалентна застраховка. Непредставянето на някои от гореизброените документи след извършването на действията по чл.68, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗОП води до отстраняване на участника от участие
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.За доказване на това изискване участниците представят: - Декларация по образец, съдържаща списък на сновните договори с предмет, сходен на предмета на поръчката, придружена с копие от съответните документи, които съдържат доказателствена информация и с препоръки за добро изпълнение за най – важните строителни обекти, отнасящи се за посочените в декларацията договори. В препоръките се посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2.За доказване на това изискване участниците представят заверено, четливо копие от удостоверението за регистрация ЦПРС по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. В случай, че участникът е обединение, всеки от участващите в обединението представя валиден сертификат за дейностите по обекта на настоящата обществена поръчка, за изпълнението на които ще е отговорен. 3. За доказване на това обстоятелство всеки участник да представи заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена ефикасна система за управление на качеството. - За чуждестранните участници трябва да има наличие на съответно право, за което се представя документ доказващ еквивалентно право и/или декларация, че чуждестранния участник притежава съответно право. Непредставянето на някои от гореизброените документи след извършването на действията по чл.68, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗОП води до отстраняване на участника от участие.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да са изпълнили договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, през последните пет години (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.), считано от датата определена като краен срок за подаване на оферти. 2. Участниците да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, на основание чл.6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС. 3. Участниците трябва да притежават валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент или да представят други валидни документи, които доказват внедрени системи за управление на качеството за строителство. В случай, че участникът е обединение, всеки от участващите в обединението представя валиден сертификат за дейностите по обекта на настоящата обществена поръчка, за изпълнението на които ще е отговорен.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: К1 - Коефициент за ценовата част /Ц/; тежест: 30
Показател: К2 - Коефициент за техническа част /П/ Срок за изпълнение на поръчката; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

93-ОП-77

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526834 от 28.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.08.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде закупена на касата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26, "Център за административно обслужване", всеки работен ден до 17:00 ч. срещу представен документ за платени 5,00 лв. с вкл. ДДС на касата на Община Бургас или по банкова сметка BG 08 SOMB 9130 8424 1517 44, BIC код : SOMBBGSF, код за вид плащане: 447 000 и след извършена справка с посочените в обявлението лица.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.08.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.08.2013 г.  Час: 09:30
Място

сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени техни представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Настоящата процедура е одобрена с Решение №2045/02.08.13 г. на Заместник Кмет при Община Бургас. Срокът за получаване на оферти е съкратен на основание чл. 64, ал. 2 и ал.3 от ЗОП. На 28.02.2013г. в АОП е публикувано предварително обявление. Настоящото обявление е изпратено по електронен път за вписване в Регистъра на обществените поръчки. Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата в "профил на купувача" на интернет адрес: http://www.burgas.bg/bg/notice/index/62.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На основание чл. 120, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10- дневен срок от: - изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна. Срокът за обжалване тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;документацията не е публикувана едновременно с обявлението; документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3. - уведомяването му за съответното решение или действие, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършването на съответното действие. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02.08.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ