00564-2013-0008

BG-Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 4 от 31.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Общинско Предприятие Чистота, гр. Панагюрище, Индустриална зона, За: Стайо Тушлеков, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.panagyurishte.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=44.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на Автомобил за събиране на твърди битови отпадъци и Автомобил за измиване на улици, за обслужване на “ОП Чистота” - гр. Панагюрище, при условията на договор за финансов лизинг"

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на специализирана техника – Автомобил за събиране на твърди битови отпадъци и Автомобил за измиване на улици, за обслужване на “ОП Чистота” - гр. Панагюрище, при условията на договор за финансов лизинг, с първоначална вноска 25% и срок за погасяване 48 (четиридесет и осем) месеца на 48 (четиридесет и осем) равни лизингови вноски и остатъчна стойност не повече от 5 % (пет процента) от лизинговата стойност.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34144511, 34144450

Описание:

Сметосъбирачни камиони
Превозни средства за миене на пътната мрежа

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 3 от 17.07.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-550826
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 564-2013-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

550826

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

17.07.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Вместо:

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в административната сграда на "Общинско предприятие Чистота", Индустриална зона, пощенска кутия 52, Република България 4500, Панаюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620. Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията може да се извърши на мястото на закупуването й.Цена на документацията за участие и начин на плащане: Цената на документацията е 12 (дванадесет) лева. Сумата следва да бъде по банков път на сметката на възложителя: IBAN: ............................. BIC код: ............................. Име на банка: ........................................

Да се чете:

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в административната сграда на "Общинско предприятие Чистота", Индустриална зона, пощенска кутия 52, Република България 4500, Панаюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620. Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията може да се извърши на мястото на закупуването й.Цена на документацията за участие и начин на плащане: Цената на документацията е 12 (дванадесет) лева. Сумата следва да бъде по банков път на сметката на възложителя: IBAN: BG46RZBB91553120057400 BIC код: RZBBBGSF Име на банка: Райфайзенбанк

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://reg.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

31.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Стайо Пенчев Тушлеков
Длъжност: Директор