Версия за печат

04147-2013-0003

BG-София: 08 - Научни изследвания и експериментални разработки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 25-A, За: доц. Румен Андреев, Република България 1113, София, Тел.: 02 8720132, E-mail: rumen@isdip.bas.bg, Факс: 02 8707273

Място/места за контакт: ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 25-A

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.iict.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.iict.bas.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: научна и научно-изследователска дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ Разработване на прототип на система за управление и наблюдение на климатични инсталации за регулиране на разхода на топлинна енергия и вентилация ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 8
Място на изпълнение: ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 25-A
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Разработване на прототип на система за управление и наблюдение на климатични инсталации за регулиране на разхода на топлинна енергия и вентилация ”. Цел на разработката: Разработване на прототип на разпределена безжична система (програмно-техническа) за наблюдение и контрол на група от климатични инсталации (термични завеси) в отдалечени обекти с централизирано управление.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

73100000

Описание:

Научни изследвания и експериментални разработки

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Разработване на прототип на система за управление и наблюдение на климатични инсталации за регулиране на разхода на топлинна енергия и вентилация ”.

Прогнозна стойност без ДДС
85000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума в размер на 500.00лв/петстотин лева/ платима по банкова сметка или под формата на неотменима банкова гаранция. Кандидатът сам избира формата на гаранцията. При избрана форма на гаранция - парична сума, същата се превежда по набирателната сметка на ИИКТ-БАН в БНБ, гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” № 1. Получател: БАН-ЦУ по сметка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC-BNBGBGSD или безусловна и неотменяема банкова гаранция. Банковата гаранция за участие следва да бъде на български език или в официален превод по смисъла на ДР на ЗОП, §1, т.16а, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за участие под формата на парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в официален превод на български език. Банковата гаранция за участие следва да бъде със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ЗАДЪРЖА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 61 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И СЕ ОСВОБОЖДАВА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 62 ОТ СЪЩИЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ОСВОБОЖДАВА ГАРАНЦИИТЕ ЗА УЧАСТИЕ, БЕЗ ДА ДЪЛЖИ ЛИХВИ ЗА ПЕРИОДА, ПРЕЗ КОЙТО СРЕДСТВАТА ЗАКОННО СА ПРЕСТОЯЛИ ПРИ НЕГО. 2. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора, парична сума, платима по банкова сметка или под формата на неотменима банкова гаранция. Кандидатът сам избира формата на гаранцията. При избрана форма на гаранция - парична сума, същата се превежда по набирателната сметка на ИИКТ-БАН в БНБ, гр. София 1000, пл. “Княз Александър І” № 1. Получател: БАН-ЦУ по сметка: IBAN: BG81BNBG 9661 3300 1321 01, BIC-BNBGBGSD или безусловна и неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя. Банковата гаранция за изпълнение на договора следва да бъде на български език или в официален превод по смисъла на ДР на ЗОП, §1, т.16а, в случай, че е издадена от чуждестранна банка. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума следва да бъде на български език (платежно нареждане) или в официален превод на български език. Гаранцията за изпълнение трябва да е със срок на валидност по-дълъг с 1 месец от крайния срок на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на общ.поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Авансово плащане на ....... % от стойността на договора, което се извършва посредством банков превод по сметката на изпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на договора и след представяне на фактура в оригинал за дължимата сума. В случай че Изпълнителят не предостави посочената фактура се счита че Изпълнителят не желае авансово плащане и такова по договора няма да бъде извършвано. 2. Междинно плащане в размер на ............... лева без ДДС. Възложителят ще заплати на Изпълнителя до 80% от стойността на договора по ал. 1 равно на ................................................... лева без ДДС след подписване на приемо-предавателен протокол за извършените дейности. Заплащането се извършва посредством банков превод по сметката на изпълнителя след представяне от Изпълнителя на фактура за дължимата сума. 3. Окончателно плащане в размер ......................................... лева без ДДС, след подписване на финален приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на услугата от лицето, упражняващо технически контрол и след представяне на фактура за дължимата сума.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като участникът представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за регистрация като юридическо лице. В удостоверението се посочват всички данни за новосъздаденото юридическо лице. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от офертата, подадена от обединението. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП, а именно: 1.1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 1.2. който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 1.2а. който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 1.3. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 1.4. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 1.5. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д), т. 2 и 3 от ЗОП, както и обстоятелствата по т. 1.1 – 1.5 цитирани по-горе в т. 1 от този раздел. 3. Изискуеми документи (извън посочените в настоящото обявление - т. III.1.3, III.2.2, III.2.3 и други): 3.1. За юридическите лица и еднолични търговци: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; удостоверение за актуално състояние на участника – ако е приложимо (оригинал или копие); 3.2. За физическите лица: копие от документа за самоличност; Останалите изисквания към представянето на тези документи са посочени в документацията за участие; 3.3. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд; 3.4. Декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП. Чуждестранните физически или юридически лица в допълнение представят и декларация(-и) за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, които обстоятелства са приложими за настоящата гражданска поръчка с обект по чл. 3, ал. 1 от ЗОП и се отнасят за държавата, в която лицето е установено. Цитираните декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП трябва да бъдат изготвени по образците от документацията за участие. Останалите изисквания към участниците и другите необходими документи за представяне са посочени в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. За юридическите лица: Копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три години, за една или за две от предходните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвен съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако е посочен ЕИК, участникът не представя копие на отчет за приходите и разходите за съответната година, при условие че отчетът е обявен в търговския регистър. 2. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за всяка от предходните три години .
Минимални изисквания: Участникът трябва да има общо приходи (ако е физическо лице общ доход) за последните три години в размер на минимум 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС – общо за трите години.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника през последните три години, включително стойностите на договорите, датите на сключване и изпълнение и получателите по договорите. 2. Списък на техническите лица и ръководните служители, ангажирани с изпълнението на поръчката с посочено образование, професионална клвалификация, стаж и обхват на дейностите по изпълнението на поръчката. Под квалифициране пресонал се разбира специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии преитежаващи научни степени и звания, международни сертификати в посочената областта и патенти (авторски свидетелства). 3. Наличие на технически възможности за изпъленение на поръчката – осигуряване на обект за внедряване и изпитания на прототипа с параметри, отговарящи на зададените от Възложителя в предмета на поръчката. 4. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното участие, когато се предвижда участието на подизпълнители; 6. Кандидатите да са сертифицирани по стандарти за системи за управление на качеството ISO14001и/или BS OHSAS 18001 или еквивалент.
Минимални изисквания: 1. Кандидатите да са изпълнили не по-малко от 2 развойни /иновационни/ проекта за последните 3 години в областта на информационните и комуникационни, и светодиодни технологии. 2.Наличие на експерти в следните обласи: - маркетинг; - хардуер; - програмист-разработчик на програми за внедряване (фърмуер); - разработчик на информационна система; - специалист по внедряване.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0
ІV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват в договарянето или диалога
Минимален брой

3

Максимален брой

4

Критерии за ограничаване броя на кандидатите

І. Критерии за подбор на кандидатите: Подборът на кандидатите се извършва от комисия, назначена от възложителя, чрез комплексна оценка. Показателите за оценка на кандидадтите и относителната им тежест е както следва: 1. Брой на изпълнените развойни проекти през последните 3 години, в това число иновационни проекти – с предимство ще се оценяват развойни проекти в областта на информационни и комуникационни технологии и в областта на климатичните инсталации. По-големият брой изпълнение проекти носи на кандидата по-голям брой точки - максималният брой точки, който може да се даде по този показател е 15 точки. Формулата, по която се оценва този критерий е следната: Т1 = Сn/Cmax х 15, където Cn е броя изпълнени проекти от участника, а Cmax е максимално предложения брой на изпълнени проекти, посочени от участник. 2. Брой на техническите лица с призната квалификация, доказана с изискуемите от възложителя документи, ангажирани с изпълнението на поръчката. По-големият брой на лицата с по-висока квалификация в съответната област носи на кандидата по-голям брой точки - максималният брой точки, който може да се даде по този показател е 15 точки. Т2 = Вn/Вmax х 15, където Вn е броя квалифицирани лица за n-тия участник, а Вmax е максимален брой квалифицирани лица , предложени от участник. Всички оценки на кандидатите се извършват на база сравнителен анализ от членовете на комисията. Комплексната оценка на всеки кандидат се получава след сумиране на оценките на кандидата по всички показатели. Възложителят ще покани в договарянето с обявление първите трима класирани, съобразно полученият брой точки. Когато броят на кандидатите, отговарящи на критериите за подбор и на минималните изисквания за технически и финансови възможности, е под посочения в обявлението минимум – 3-ма кандидати, Възложителят ще покани всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор и притежават необходимите технически възможности. В този случай Възложителят не може да покани да подадат заявления други лица, които не са заявили участие, или кандидати, които не притежават необходимите технически и финансови възможности.

ІV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

ДА


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 40
Показател: Гаранция за изпълнение на разработката; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
23.08.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се закупува, цена: 6.00 лева с ДДС или 5.00 лева без ДДС. Документацията за участие се получава на адрес: Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН, Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 25-А, стая № 215 – Канцелария, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, срещу представен документ за внесена сума от 6.00 лв. /шест лева/ по банкова сметка на Възложителя в Общинска банка, клон Слатина, IBAN: BG98SOMB 9130 3140 7387 01, на името на Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Закупуване на документация за общ. поръчка на ИИКТ-БАН за Разработване на прототип на система за управление и наблюдение на климатични инсталации за регулиране на разхода на топлинна енергия и вентилация ." Или ID номера на поръчката. Сумата от 6.00 лв. може да бъде внесена и на каса в счетоводството на ИИКТ-БАН на адрес: Република България, гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 2, стая № 109 всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа. Преди да получи документацията, участникът следва да представи своите данни - име на участника и адрес за кореспонденция, включително телефон и по възможност факс и електронна поща на длъжностното лице в стая № 215 – Канцелария, от което се получава документацията. Документацията за участие може да се закупува до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите (виж точната дата, до която може да се закупува документацията в обявлението за поръчката). Документацията за участие също така ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.iict.bas.bg/, рубрика „Обществени поръчки”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата обаче, лицата трябва да закупят документацията за участие при условията и по реда посочени в тези указания, както и в обявлението за обществената поръчка, като също трябва и да се регистрират в стая № 215 – Канцелария в сградата на ИИКТ-БАН, че са закупили документация. Възложителят не носи отговорност ако потенциален участник в процедурата не е получил разяснения по документацията за участие, в случай че потенциалният участник не е посочил адрес или данни за кореспонденция при закупуване на документацията. Разясненията по документацията за участие ще бъдат публикувани и на посочения Интернет адрес на Възложителя.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.09.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 05.09.2013 г.  Час: 11:00
Място

Република България, гр. София, 4-ти км, Институт по информационни и комуникационни технологии при БАН, ул. ”Акад. Георги Бончев” бл. 25-А, зала № 218

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

договор № BG 161PO0003-1.2.02-0001-С0001 с Оперативна Програма “Развитие на Конкурентноспособността на Българската Икономика” 2007-2013 г. за безвъзмездно финансиране на проект “СЪЗДАВАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ИКТЕЕ)”

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие ще бъде на разположение в електронен вариант на Интернет страницата на Възложителя - http://www.iict.bas.bg/, рубрика „Обществени поръчки”. На посочения Интернет адрес ще бъдат публикувани необходимите файлове за попълване – образци - като документи с разширение doc. За да участвуват в процедурата обаче, лицата трябва да закупят документацията за участие при условията и по реда посочени в указанията към участниците, както и в настоящото обявление, като също трябва и да се регистрират в стая № 215 – Канцелария в сградата на ИИКТ-БАН, че са закупили документация.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Подаване на жалби: съгласно чл. 120 и следващите от Глава единадесета "Обжалване" от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Сроковете за подаване на жалби са посочени по-долу. 1. На обжалване по реда на Глава единадесета от Закона за обществените поръчки подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка; 2. На обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по т. 1; 3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 3.1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки. 4. Срокът за обжалване на решението по т. 3.1 тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 4.1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 4.2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 4.3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 5. Жалбата по т. 2 се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ