Версия за печат

03461-2012-0001

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 420751, E-mail: office@ncsip.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Изготвяне на предварителен проект на автомагистрала „Струма” Лот 3 „Благоевград – Сандански”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Основните задачи на проектанта на предварителния проект са, както следва: - обработване на информацията от топографските проучвания – проверка и при необходимост актуализация на цифровия модел на терена и картната основа; - набавяне, извършване и преглед на проучвания за трафика, геоложки, хидроложки, екологични и др.; - геометрично решение на трасето в план и профил, на крайпътните обекти, съоръжения и възли, както и на тяхното разположение, отчитайки изискванията на решението по ОВОС за проекта и на Възложителя; - определяне на местата, вида, общото разположение и отворите на необходимите големи съоръжения – тунели, мостове, надлези, подлези, подпорни и укрепителни стени, корекции на речни корита, укрепване на свалчища и пр.); - оценка и специфициране на земните работи (включително проектиране на големи изкопи и насипи); - оразмеряване на настилката; - проектиране на отводняване; - задаване на разположение и изисквания към зони за почивка, обслужване и поддръжка; - задаване на възможни места и изисквания за складиране на строителни материали и площадки за депониране на земни маси от тунелите; - преглед и редакция на технически документи, напр. изисквания за проектиране и строителство, референтни условия и т.н., - идейно проектиране и съгласуване на премествания на инженерни мрежи; - изготвяне на парцеларни планове, в които са посочени засегнатите от постоянното строителство площи; - проектиране на мерки за намаляване въздействието върху околната среда; - пътни принадлежности – пътни знаци, осветление, огради и др.; - изготвяне на типови напречни сечения и детайли; - изготвяне и допълване технически спецификации; - прогнозна строителна програма; - оценка на строителната стойност. Дейността на проектанта включва две основни части: - Част Пътна - оценка на вариантите на трасето и избор на вариант, разработване на нивелета, пътни възли, пресичания и решения за съоръженията. Специфициране, тълкуване и използване на геоложки и други проучвания за подпомагане изготвянето на проекта. Изготвяне на парцеларни планове съобразно приетото проектно решение, както и подготвяне на отчуждителните процедури. - Част Тунели – концептуален и идеен проект на тунела за Лот 3. Спецификация, тълкуване и използване на геоложки и други проучвания за подпомагане изготвянето на проекта. Не е задължително описаните по-горе части да бъдат изпълнявани последователно и по-голямата част от работата ще се извършва едновременно. Идейният проект и парцеларният план ще бъдат одобрени от Възложителя, след което ще бъде възможно издаването на разрешение за строеж и възлагане на договор за строителство. Проектирането в следващата фаза ще бъде продължено от изпълнителя/изпълнителите на договора за проектиране и строителство. Проектът се изготвя съобразно изискванията на българското законодателство.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1999950 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 222 - 366191 от 17.11.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 222 - 366191 от 17.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 37 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.03.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

18

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИE "ВИА ПЛАН-АМБЕРГ" код по БУЛСТАТ 176539268, ул. Тодор Каблешков № 55 вх. А ет. 4 ап. 7, България 1000, София, Тел.: 0887 713420, E-mail: viaplan@cablebg.net

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1999950 BGN без ДДС
Брой месеци: 18
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.07.2013 г.