Версия за печат

03461-2012-0002

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 420751, E-mail: office@ncsip.bg

Място/места за контакт: дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала "Струма" Лот 3 "Благоевград-Сандански"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: София
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Поръчката обхваща предоставяне на услуги като екологичен консултант за Лот 3 от автомагистрала Струма. Лот 3 включва изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна с приблизителна дължина от 64 км, разделена на три подучастъка, както следва (посочени са приблизителните км и дължина): Лот 3.1, Благоевград до Крупник, с дължина от 21 км, от км 359 до км 381, със съответните кръстовища, земни работи и съоръжения, включително тунел с дължина от 2,6 км, близо до Железница. Лот 3.2, между Крупник и Кресна. Този участък, с приблизителна дължина 20 км, от км 381 до км 401, преминава през планински терен. Основната част от участъка е тунел (или два тунела) в Кресненското дефиле, с обща дължина около 15 км. Лот 3.3, 23 км от Кресна до Сандански, от км 401 до 423+800. Предложеното трасе на Лот 3 засяга много зони, част от НАТУРА 2000, и изисква сложни методи на строителство, което налага и привличане на екологичен консултант. Основните функции на екологичния консултант ще бъдат: анализ на изготвените проектни решения и чертежи, и консултиране по аспектите на опазване на околната среда; изготвяне на доклади/мерки по отношение на аспектите, свързани с опазването на околната среда; изготвяне на обновена и допълнена оценка за съвместимост на проекта за определяне на въздействията върху обектите на Натура 2000. Екологичният консултант следва да работи в тясна връзка с проектанта на предварителния проект.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71313430

Описание:

Оценка на екологичните показатели за строителство

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
64770 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 509193 от 15.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 34 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1) Дата на сключване договора
19.07.2013 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
11.03.2013 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

"Данго Проект Консулт" ЕООД-ЕИК 130052986, бул. "Цар Борис III" № 165А, ет. 2, офис 2, България 1618, София, Тел.: 0888 934772, E-mail: dangoltd@mail.orbitel.bg

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 64770 BGN без ДДС
В Брой месеци 18
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

23.07.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор