Версия за печат

00613-2013-0002

BG-Село Крушари, област Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-404 от 17.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 - А, За: Димитрина Желева Петрова - Директор дирекция "Регионално развитие и хуманитарни дейности", България 9410, Село Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Димитрина Желева Петрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: www.krushari.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Рехабилитация на общински пътища в община Крушари, област Добрич: 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари-с.Северци и 2. DОВ 1108 (21327) с. Лозенец-разклон с.Северци

II.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на Обособена позиция 1: Път 1. DОВ 2176 (21061) с. Крушари - с.Северци Началото на пътя е при км 0+000 – край село Крушари . Краят на участъка е при км 4+396 – начало с.Северци. Изготвянето на проекта се базира на изходна информация от обследване на пътя в посочения участък. Трасето на участъка е хомогенно, с добре развити елементи в ситуация, надлъжен и напречен профил. Характерът на терена е равнинен. Габарит - пътно платно 2 х 2,90 м. банкети 2 х 1,25 м. Отводняването е решено с плитки необлицовани окопи за надлъжно провеждане на водите, липсват водостоци за напречното им провеждане. Напречното отвеждане на водите е решето с водосток L-1 м. на км. 0+830 и мост плоча L-6м. на км1+135. Поради затлачване с пръст и самозалесяване отводнителната система не функционира добре. Банкетите са в добро състояние и с необходимата ширина. Участъкът не минава през населени места. Хоризонталната маркировка в участъка е изтрита, а вертикалната сигнализация е непълна. Износващият пласт на настилката е плътен асфалтобетон. Основните повреди са дупки, кръпки, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване на настилката. След извършен обстоен оглед оценката за състоянието на настилката е “добро”. В участъка не се наблюдават сериозни деформации на настилката и не е необходим локален ремонт в участъка. Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на Обособена позиция 2: Път DOB 1108(21327) "Лозенец- разклон Северци" Началото на пътя е при км 0+000 – край село Лозенец . Краят на участъка е при км 4+092 – „Т” образно кръстовище с път DOB 2176 "Крушари - Северци". Изготвянето на проекта се базира на изходна информация от обследване на пътя в посочения участък. Трасето на участъка е хомогенно, с добре развити елементи в ситуация, надлъжен и напречен профил. Характерът на терена е равнинен. Габарит - пътно платно 2 х 2,80 /3,00/ м банкети 2 х 1,25 м Отводняването е решено с плитки необлицовани окопи за надлъжно провеждане на водите, липсват водостоци за напречното им провеждане. Поради затлачване с пръст и самозалесяване отводнителната система не функционира добре. Банкетите са в добро състояние и с необходимата ширина. Участъкът не минава през населени места. Хоризонталната маркировка в участъка е изтрита, а вертикалната сигнализация е непълна. Износващият пласт на настилката е плътен асфалтобетон. Основните повреди са дупки, кръпки, единични пукнатини, мрежовидни пукнатини и износване на настилката. След извършен обстоен оглед оценката за състоянието на настилката е “добро”. В участъка не се наблюдават сериозни деформации на настилката и не е необходим локален ремонт в участъка.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-08-259 от 15.05.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

SIMAP

Година и номер на документа:
2013-541093
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 613-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

541093

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

15.05.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

1. Налице е разминаване в текста на тръжните документи и липса на уточнение към участниците относно началната дата, от която започва да тече срокът за изпълнение на строителството, показател от методиката за оценка, а именно датата на подписване на договора или датата на откриване на строителната площадка с подписването на Акт Обр.2 В проекта на договор и в образеца на техническа оферта възложителят коментира , че срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора , а в графиците за изпълнение , изготвени от участниците е посочено като начално на изпълнението- подписването на Акт Обр.2, което е съобразено с изискванията на ЗУТ и подзаконовата уредба. Липсата на уточнение към участниците е довело до различия в оферирания срок от участниците и невъзможност за обективно оценяване по този показател от методиката за оценка. 2. Възложителят е посочил да се оферира гаранционен срок за обекта като цяло без да отчете факта, че в обекта е включено изграждане на съоръжение, което съгласно Наредба №2 има различен минимален гаранционен срок от този, предвиден за рехабилитация на пътища. Това е довело до различия в оферираното от участниците, а именно : едни от тях са посочили отделен гаранционен срок за съоръжението, спазвайки нормантивното изискване на Наредба №2, а други са посочили общ гаранционен срок за рехабилитация, без да спазят разпоредбите в Наредбата за минимални гаранционни срокове, водени от разяснението на Възложителя. Това от своя страна води до невъзможност за извършване на обективно оценяване на участниците по този показател от възприетата и одобрена Методика за оценка.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Добри Стефанов
Длъжност: Кмет на община Крушари