00564-2013-0008

BG-Панагюрище: Лизинг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Общинско Предприятие Чистота, гр. Панагюрище, Индустриална зона, За: Стайо Тушлеков, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.panagyurishte.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=44.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на Автомобил за събиране на твърди битови отпадъци и Автомобил за измиване на улици, за обслужване на “ОП Чистота” - гр. Панагюрище, при условията на договор за финансов лизинг"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Лизинг 
Място на изпълнение: гр. Панагюрище, Индустриална зона, ОП Чистота
Код NUTS: BG423
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на специализирана техника – Автомобил за събиране на твърди битови отпадъци и Автомобил за измиване на улици, за обслужване на “ОП Чистота” - гр. Панагюрище, при условията на договор за финансов лизинг, с първоначална вноска 25% и срок за погасяване 48 (четиридесет и осем) месеца на 48 (четиридесет и осем) равни лизингови вноски и остатъчна стойност не повече от 5 % (пет процента) от лизинговата стойност.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34144511, 34144450

Описание:

Сметосъбирачни камиони
Превозни средства за миене на пътната мрежа

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката включва доставката на един специализиран автомобил с надстройка за събиране на битови отпадъци и един специализиран автомобил за миене на улици. Доставката се осъществява при условията на финансов лизинг, при срок на договора за лизинг от 48 месеца, като вноските са както следва: 25 % първоначална вноска, 48 равни месечни вноски и 5 % остатъчна стойност на лизинговата вещ. Прогнозната лизингова стойност е 291 666 лв. без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
291666 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 1 500 (хиляда и петстотин) лева. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 120 дни считано от крайния срок за подаване на офертата и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочване на основанието, за което се представя гаранцията, по следната сметка на ОП Чистота - гр. Панагюрище: IBAN: BG46RZBB91553120057400 BIC код: RZBBBGSF Име на банка: Райфайзенбанк Задържането освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Гаранцията за изпълнение възлиза на 3 % от стойността на поръчката, като условията за задържането, усвояването и освобождаването й се уговарят с договора за обществена поръчка.Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 30 дни след изтичане на срока на договора за обществена поръчка. Договор не се сключва без предоставяне на гаранция по сметка на възложителя или банкова гаранция. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане с платежно нареждане с изрично посочване на основанието, за което се представя гаранцията, по следната сметка на ОП Чистота” - гр. Панагюрище": IBAN: BG46RZBB91553120057400 BIC код: RZBBBGSF Име на банка: Райфайзенбанк Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Доставката се финансира от бюджета на община Панагюрище. При подписване на договора се заплаща авансово 25 % от лизинговата стойност. След приемането на доставката в склада на Възложителя започва изплащането на 48 равни месечни вноски, съгласно приложеният погасителен план в офертата на изпълнителя. Остатъчната стойност се заплаща в срок до 30 дни след изтичане на последния период от погасителния план и едновременно с прехвърляне на собствеността на лице, посочено от Възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът следва да представи задължително: - Документ от производителя или оторизирания представител за България на базовите автомобили, че същият е произведен след 01.01.2013 г. – оригинал. - Оторизационно писмо от производителя или официалния представител за България на базовите автомобили, че участникът е оторизиран да участва в настоящата обществена поръчка със съответния продукт - оригинал. Когато участникът е производител, същия представя декларация в свободен текст.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, така и техни обединения.В случай че Участникът е обединение / консорциум, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението / консорциума като цяло, а не за всеки член на обединението поотделно.Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.В случай че участникът участва като обединение / консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението / консорциума подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите.Документът трябва да бъде представен от участника в оригинал или нотариално заверено копие.Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;e определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномо¬щен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде из¬пълнена; всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, меж¬ду участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.Споразумението за създаването на обединение / консорциум се прилага към офертата на участника.Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение / консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепо¬сочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на оферта¬та, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, при непредставяне на необходимите документи в срока по чл. 68, ал. 8 от ЗОП. 6.4. Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочените по-долу се прилагат и за подизпълнителите.Административни изисквания към участниците: Участниците трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, за което подават декларации, съгласно Образци №№ 3, 4 и 5. В случай че Участникът е обединение, всички членове на обединението трябва да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, за което подават дек¬ларации, съгласно Образци №№ 3, 4 и 5.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Като доказателство участниците представят оригинално удостоверение от банка, в което да е записано, че участникът поддържа разплащателна сметка в лева и същият е с добра банкова репутация.
Минимални изисквания: Кандидатите и участниците следва да поддържат разплащателна сметка в лева в банка и да са с добра банкова репутация.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Заверено от участника копие на валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификата „Доставка и сервиз на специализирани автомобили” или еквивалентен документ, за въведени мерки за контрол на качеството със същия обхват.
Минимални изисквания: Кандидатите и участниците следва да разполагат валиден сертификат на участника по стандарт ISO 9001:2008 с обхват на сертификата „Доставка и сервиз на специализирани автомобили” или еквивалентен документ, за въведени мерки за контрол на качеството със същия обхват. Сертификатът или еквивалентният документ трябва да отговарят на условията на чл. 53, ал. 3 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
Показател: Срок за доставка; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
16.08.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това в административната сграда на "Общинско предприятие Чистота", Индустриална зона, пощенска кутия 52, Република България 4500, Панаюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620. Документацията за участие може да се закупува до 7 (седем) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията може да се извърши на мястото на закупуването й.Цена на документацията за участие и начин на плащане: Цената на документацията е 12 (дванадесет) лева. Сумата следва да бъде по банков път на сметката на възложителя: IBAN: ............................. BIC код: ............................. Име на банка: .........................................

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
23.08.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 26.08.2013 г.  Час: 13:30
Място

Сградата на ОП Чистота - гр. Панагюрище, гр. Панагюрище, Индустриална зона

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на участниците и представители на медии и неправителствени организации.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ПЛИК №2 „Техническо предложение" трябва да съдържа: Попълнено „Техническо предложение" (Образец № 9); Документ от производителя или оторизирания представител за България на базовите автомобили, че същият е произведен след 01.01.2013 г. – оригинал. Оторизационно писмо от производителя или официалния представител за България на базовите автомобили, че участникът е оторизиран да участва в настоящата обществена поръчка със съответния продукт - оригинал. Когато участникът е производител, същия представя декларация в свободен текст.Фотографски снимки на предлаганото оборудване; Подробна техническа спецификация на предлаганата машина, подписана и подпечатана от участника.Предложен от участника начин за изпълнение на поръчката, в свободен текст.При липса на някой от изискуемите документи в плик 2, участникът ще бъде отстранен от процедурата. 15.4. ПЛИК №3 „Предлагана цена" съдържа ценовото предложение (Образец № 10), с приложен погасителен план на лизинговата цена. Извън плика с надпис „Предлагана цена" не трябва да е посочена никаква информа¬ция относно цената, предложена от Участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.Участници, които са предложили лизингова цена на доставяните машини, която надвишава 291 666.00 лв. без ДДС, ще бъдат отстранени от участие.Участници, които са предложили погасителен план, който не е разпределен на 48 равни лизингови вноски, при 25 % първоначална вноска и до 5 % остатъчна стойност, ще бъдат отстранени от участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалби срещу настоящото обявление и документацията се подават в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общинско предприятие Чистота, гр. Панагюрище, Индустриална зона, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620

Интернет адрес/и:

URL: http://www.panagyurishte.org/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.07.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ