00564-2013-0008

BG-Панагюрище:

РЕШЕНИЕ

Номер: 3 от 17.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Общинско Предприятие Чистота, гр. Панагюрище, Индустриална зона, За: Николина Сиракова, България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.panagyurishte.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=44.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на Автомобил за събиране на твърди битови отпадъци и Автомобил за измиване на улици, за обслужване на “ОП Чистота” - гр. Панагюрище, при условията на договор за финансов лизинг.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно разпоредбата на чл. 16, ал. 8 от ЗОП, Възложителите по чл. 7, т. 1-4 вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне. Прогнозната стойност на поръчката обуславя провеждане на процедурата по опростени правила. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен прозрачността на избора и разходването на финансовите средства и публичността по възлагане изпълнението на поръчката, което е една от целите на Възложителя.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж.Стайо Пенчев Тушлеков
Длъжност: Директор