Версия за печат

00808-2013-0002

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695096

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, Р България 1797, София, Тел.: 0885 398555, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка е " Доставка на специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН". Предметът на обществената поръчка включва четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „Специализирани моторни превозни средства с висока проходимост за нуждите на ГД ИДТН”; Обособена позиция № 2 с предмет: „Специализирани моторни превозни средства за нуждите на ГД ИДТН”; Обособена позиция № 3 с предмет: „Специализирани моторни превозни средства за нуждите на ГД ККТГ“; Обособена позиция № 4 с предмет: „Специализирани моторни превозни средства за нуждите на ГД МН“. Подробно описание на предмета на всяка от обособените позиции се съдържа в приложение Б за всяка от позициите.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000, 34113200

Описание:

Леки автомобили
Превозни средства с висока проходимост

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общо 33 бр. В приложения Б за всяка от позициите е посочен броя на специализираните МПС за всяка позиция.

Стойност, без да се включва ДДС
1203320 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

102

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е сума в размер на: За обособена позиция № 1 – 2600 (две хиляди и шестстотин лева; За обособена позиция № 2 – 4500 (четири хиляди и петстотин) лева; За обособена позиция № 3 – 2200 (две хиляди и двеста) лева; За обособена позиция № 4 – 2600 (две хиляди и шестстотин) лева. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в процедура с предмет: „Доставка на специализирани моторни превозни средства за нуждите на ДАМТН“, обособена позиция №...................................(посочва се номерът и наименованието на обособената позиция). Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на възложителя; • е със срок на валидност най – малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок на автомобилите; • има възможност за нейното усвояване на части

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Възложителят ще заплати на изпълнителя доставките по следния начин: Авансово плащане – в размер на 30 % от стойността на договора в срок от 7 (седем) дни след представяне от Изпълнителя на оригинал на фактура за авансово плащане и оригинал на банкова гаранция за авансово плащане в размер на 100 % (сто на сто) от аванса; Остатъкът от стойността по договора - до 30 (тридесет) дни след прехвърляне на собствеността на автомобилите и представяне на документ за регистрация на автомобилите на името на Възложителя в СДВР Отдел Пътна полиция – София и оригинал на фактура за дължимата сума.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всеки участник трябва да представи следните документи в офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице – по образец; 2. Оферта – по образец; 3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност – за участник, физическо лице; Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 4. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице – акта за създаването му, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. В акта за създаване на обединението изрично се посочва разпределението на дейностите, които всеки участник в обединението ще изпълнява. 5. Нотариално заверено изрично пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а"-"д", ал. 2, т. 2а (предложение първо) и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - по образец; 7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - по образец; Наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 или т. 5 от ЗОП води до отстраняване на участника от процедурата. 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 – по образец. Наличието на тези обстоятелства води до отстраняване на участника от процедурата; 9. Доказателства за икономическото и финансово състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участника съгласно поле III.2.2) и III.2.3) от настоящото обявление и документацията за участие; 10. Оригинален документ за гаранция за участие в процедурата; 11. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – по образец. 12. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката, когато е приложимо - по образец; 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – по образец; 14. Техническо предложение (по образец) - поставя се в плик № 2 за съответната обособена позиция; 15. Каталози или други документи, съдържащи технически характеристики и снимки, които позволяват да се установи съответствието на предлаганите автомобили с техническите спецификации - поставят се в съответния Плик № 2 16. Ценово предложение (по образец) - поставя се в плик № 3 за съответната обособена позиция Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, включена в предмета на настоящата обществена поръчка, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Декларация, съдържаща информация за оборота от доставки на леки автомобили, реализиран от участника през последните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има реализиран оборот от доставки на леки автомобили, общо за предходните три (2010, 2011 и 2012 г.) години, в зависимост от датата, на която учреден или е започнал дейността си, както следва: За обособена позиция № 1 - 780 000 (седемстотин и осемдесет хиляди) лева (без ДДС); За обособена позиция № 2 - 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) лева (без ДДС); За обособена позиция № 3 - 660 000 (шестстотин и шестдесет хиляди) лева (без ДДС). За обособена позиция № 4 - 770 000 (седемстотин и седемдесет хиляди) лева (без ДДС). В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да има реализиран минимален оборот на стойност, равна на сбора от стойностите на минималния оборот, изискващ се за всяка от позициите, за които участва.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Декларация, съдържаща списък на успешно изпълнените от участника договори за доставка на леки автомобили през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите. Препоръки за добро изпълнение на договорите от списъка. 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2008, издаден от лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. Декларация, съдържаща списък на автомобилните сервизни бази и тяхното местонахождение. 4. Оторизационно писмо или друг документи, по силата на който участникът е оторизиран от производителя да извършва доставка на произвежданите от производителя автомобили. (когато е приложимо)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано до датата, определена като краен срок за представяне на офертите, до три договора за доставка на леки автомобили, общата стойност на които е не по-малко от 650 000 лв. (шестстотин и петдесет хиляди лв.) без ДДС. Изискването се прилага към всеки участник, независимо за колко обособени позиции е подал оферта. Пояснение: Приема се, че участникът отговаря на този критерий, ако сборът от стойностите на не повече от три договора за доставка на леки автомобили, успешно изпълнени през посочения период, е най-малко 650 000 лв. без ДДС, т. е. участникът може да покрие критерия чрез една от следните хипотези: а) един договор на стойност най-малко 650 000 лв. без ДДС, или: б) два договора, чиято обща стойност е най-малко 650 000 лв. без ДДС, или: в) три договора, чиято обща стойност е най-малко 650 000 лв. без ДДС. Договорите, чрез които се покрива изискването за обща стойност не по-малко от 650 000 лв. без ДДС, трябва да бъдат придружени от препоръки за добро изпълнение, издадени от възложителите. Препоръките трябва да съдържат достатъчно ясна идентификация на договора, за който се отнасят и за предмета на този договор. 2. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент с предметен обхват, съответстващ на предмета на поръчката.(доставка и/или производство на автомобили) 3. Участникът трябва да е осигурил мрежа от не по-малко от 6 броя автомобилни сервизни бази в 6 различни града на територията на страната, като поне една от посочените сервизни бази е на територията на гр. София- град.Сервизните бази трябва да са оторизирани от производителя на предлаганите автомобили или да осигуряват запазване на гаранцията на автомобила след извършване на ремонт в тях. 4. Участникът трябва да е оторизиран за дейността, предмет на поръчката от производетеля на предлаганите от него за доставка автомобили. (освен ако сам не е производител на предлаганите автомобили)

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S 015 - 020981 от 22.01.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
20.08.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.08.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

260

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.09.2013 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с идентификационен номер BG161PO003-4.3.02 - 0001 - C0001 по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 -2013.

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят предоставя безплатен пълен достъп до документацията за участие в процедурата на интернет адрес www.damtn.government.bg – в рубриката „Профил на купувача/Процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки”.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15.07.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Специализирани моторни превозни средства с висока проходимост за нуждите на ГД ИДТН.
1) Кратко описание

Специализираните моторни превозни средства с висока проходимост, предназначени за нуждите на техническия надзор са необходими за транспортирането на оборудването до обекти, които се намират в трудно достъпни с обикновен лек автомобил райони (планински райони), в които са разположени съоръжения, работещи предимно през зимния период и чийто проверки и изпитвания е необходимо да бъдат направени в началото на сезона, преди непосредственото им пускане в експлоатация.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34113200

Описание:

Превозни средства с висока проходимост

3) Количество или обем

4 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
266660 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 102Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Специализирани моторни превозни средства за нуждите на ГД ИДТН.
1) Кратко описание

За специализираните моторни превозни средства, предназначени за нуждите на техническия надзор e предвидено багажните отделения на автомобилите да бъдат оборудвани с приспособления за укрепване на разнородно по габаритни размери оборудване (помпени агрегати за хидростатично изпитване, ендоскопи, ултразвукови дебеломери и др.).

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

3) Количество или обем

14 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
455000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 102Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Специализирани моторни средства за нуждите на ГД ККТГ.
1) Кратко описание

За специализираните моторни превозни средства, предназначени за нуждите на контрола на качеството на течните горива е предвидено оборудване на багажното отделение с твърдо фиксиран хладилен бокс (в който да се съхраняват взетите проби от течни горива), който да осигури поддържаната температура в него да не надвишава 18 градуса С, съгласно изискванията за транспорт на проби от течни горива.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

3) Количество или обем

7 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
221660 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 102Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Специализирани моторни превозни средства за нуждите на ГД МН.
1) Кратко описание

Специализираните моторни превозни средства, предназначени за нуждите на метрологичния надзор трябва да са оборудвани с достатъчно надеждна преграда между пътуващите и мястото за транспортиране на преносимите еталонни разходомери за втечнен газ пропан-бутан и наличните в дирекцията еталонни мерници за проверка на бензиномерни колонки, поради неизбежните изпарения от минимални остатъци на газ/бензин в тях.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

34110000

Описание:

Леки автомобили

3) Количество или обем

8 бр.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
260000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в дни 102