Версия за печат

00602-2013-0012

BG-Мирково: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Мирково, с. Мирково, ул. "Александър Стамболийски" № 35, За: инж. Цвета Попова, Република България 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Община Мирково

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.mirkovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица с обособени позиции: Обособена позиция 1: Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви. Обособена позиция 2: Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: Територията на общините Мирково, Чавдар и Златица
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва предоставянето на услуги във връзка с осъществяването на дейности, свързани с изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, промоционални прояви, както и дейности по информиране, публичност и визуална идентификация. Поръчката е разделена на обособени позиции. Предвижда се изпълнението на следните основни дейности, описани в две самостоятелни обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и промоционални прояви”. Обособена позиция 2: „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79340000, 79341100, 79341400, 79342100, 79342200

Описание:

Рекламни и маркетингови услуги
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата
Услуги, свързани с рекламни кампании
Услуги, свързани с директен маркетинг
Услуги, свързани с промоции

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция 1: 1. Разработване на поне 5 пакета нови туристически пакети;2. Фотографско заснемане на туристически обекти от района; 3. Дизайн, предпечат и печат на имиджови брошури - 8 000 бр.;4.Дизайн, предпечат и печат на брошури за конкретизираните туристически обекти - 8 000 бр.;5. Изготвяне на дизайн, предпечат и отпечатване на 25 000 бр. листовки;6. Изготвяне на дизайн, предпечат и отпечатване на 5000 бр. карти на туристическия регион;7.Публикации в специализирани туристически издания-8 бр.;8.Разработена концепция за интернет онлайн реклама и приложението й - публикации в специализирани сайтове и електронни медии (банери, статии и др.);9.Изработване на рекламен клип - 1бр.;10.Разпространение на рекламен клип (в не по-малко от 2 медии);11.Създаване на интерактивна туристическа карта-1 бр.; 12.Електронни носители на интерактивна туристическа карта - 5000 бр.;13.Рекламни сувенири – рекламни торбички-5000 бр.;14.Рекламни сувенири – изработка на други рекламни сувенири с общ брой 5 000 бр. Обособена позиция 2: 1.Информационни събития/ пресконференции за местните и национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта-2 бр.; 2.Банер/ транспарант (дизайн, предпечат и печат) -1 бр.; 3.Плакати (дизайн, предпечат и печат)-50 бр.; 4.Брошури (дизайн, предпечат и печат)-1000 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
287950 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.01.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

6.1.1 Условия и размер на гаранцията за участие а). Участникът следва да представи документ за внесена гаранция за участие в размер на: - 2800 лева за обособена позиция 1; - 14 лева за обособена позиция 2 Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: - вноска/превод на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Мирково: IBAN: BG11UNCR75273359158836 BIC: UNCRBGSF УниКредит Булбанк, клон Пирдоп - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-кратък от 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши безусловно плащане при писмено искане, подписано от Възложителя. б). Гаранциите за участие се задържат и освобождават от Възложителя по реда на чл. 61 и 62 от ЗОП. 6.2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора а). При подписването на договора, участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 (два) % от стойността на договора без ДДС в една от следните форми: - вноска/превод на парична сума, платима по следната банкова сметка на Община Мирково: IBAN: BG11UNCR75273359158836 BIC: UNCRBGSF УниКредит Булбанк, клон Пирдоп - оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-кратък от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за изпълнение на договора. Банковата гаранция трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа задължение на банката – гарант да извърши безусловно плащане при писмено искане, подписано от Възложителя. б). Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от Възложителя в съответствие с условията на проекто-договора. Участникът или определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за участие, съответно гаранцията за изпълнение. Размерът и валутата на гаранцията за участие или изпълнение са посочени и в обявлението за обществената поръчка. Когато участник или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Участника или Изпълнителя. Участникът или Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се осъществява по проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Плащанията ще се извършват по следната схема: а) 30% авансово плащане – в 30-дневен срок от влизане в сила на договора и представена фактура от Изпълнителя, съдържаща необходимите реквизити, съгласно изискванията на ОПРР. б) окончателно плащане за всяка възложена и извършена работа – в 15-дневен срок от подписване на констативен протокол за приемане и одобряване на извършената от Изпълнителя работа по съответната дейност/поддейност и представена фактура от Изпълнителя, съдържащата необходимите реквизити, съгласно изискванията на ОПРР.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение или анекс към съществуващо такова. Споразумението или анекса трябва да съдържа клаузи, които гарантират следното: •че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; •че представляващият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; •че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Съгласно чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП, представляващият обединението следва да бъде посочен в документ /споразумение, пълномощно или друг подходящ/, подписан от лицата в обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице (юридическо и/или физическо), което участва в обединение не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата включено в него с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на дейностите при изпълнение на поръчката между лицата в състава на обединението, предвидено в споразумението или анекса. Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако към офертата му не е приложено споразумение за сьздаването на обединение и анекс/ако е приложимо/ и/или в приложеното споразумение или анекс липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в т. по-горе и/или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Участие на подизпълнители Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/и при изпълнение на поръчката, изискванията се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Критериите за подбор, определени от Възложителя, ще се прилагат към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице и в държавата, в която е установен не се издава даден документ, то следва да представи еквивалентен. Възложителят придобива авторските права и правата за ползване на всички резултати от изпълнението на договора. За всяка обособена позиция ще бъде сключен самостоятелен договор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от: ПЛИК 1 с надпис „Документи за подбор”:1.Списък на документите;2.Начален документ на оферта – Обр.11;3.Административни сведения за участника - Обр.1;4. Регистрационни документи за участника:За юридически лица – копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, а в случай на участие на чуждестранно лице – копие от документа за регистрация, съгласно националното му законодателство;- За физически лица – копие на документ за самоличност.При участие на подизпълнители – документите по тази точка се представят и за тях.При участие на обединение/консорциум – документите по тази точка се представят за всяко едно от лицата, участващи в обединението/консорциума.;5.Документ за създаване на обединение/консорциум и анекс (ако е приложимо);6. Документ за внесена гаранция за участие;7. Документи за икономическо и финансово състояние на участниците.- справкавка-декларация за специфичния оборот на участника – Обр.2.-Заверени копия на счетоводни баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 приключени финансови години (2010,2011 и 2012 г.). В случай, че документите са публикувани в Търговския регистър, то същите могат да не се прилагат към офертата като това обстоятелство трябва да бъде отразено. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация и др.Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на участниците.Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП.8.Документи за техническите възможности и професионалната квалификация на участниците.-Списък на договори за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности, изпълнени през последните три години – Обр.3, придружен от препоръки за добро изпълнение за описаните договори;-Декларация – списък на екипа от ключови експерти за изпълнение на договора Обр. 4, придружен с:-Професионални автобиографии на експертите (Обр.5);-Документи за завършено образование;-Документи, доказващи професионален опит и стаж – трудови и осигурителни книжки, копия от договори, препоръки и др.Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на участниците. Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП.;9.1Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, букви „а – д”, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП – Обр.6; 9.2Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и 3, ал.2, т.1 и 3, ал.5, т.2 от ЗОП – Обр.7;10.Документ за закупена документация за участие – заверено копие;11.Информация за подизпълнителите – Обр.8;12. Съгласие за участие като подизпълнител – Обр.9;13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Обр.10;14.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (ако е приложимо)15.Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична/ ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”- съдържа Техническото предложение за изпълнение на поръчката (Обр.12); ПЛИК № 3 „Ценово предложение”- съдържа ценовото/ите предложения
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Обособена позиция 1: 1. Оборот на участника Съответствието с минималните изисквания се доказва със: -Справка-декларация за специфичния оборот на участника по образец. -Заверени копия на счетоводни баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че документите са публикувани в Търговския регистър, то същите могат да не се прилагат към офертата като това обстоятелство трябва да бъде отразено. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация и др. Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на участниците. Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, които са на чужд език, се представят и в превод. Обособена позиция 2: 1. Оборот на участника Съответствието с минималните изисквания се доказва със: -Справка-декларация за специфичния оборот на участника по образец. -Заверени копия на счетоводни баланс и отчет за приходи и разходи за последните 3 приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.). В случай, че документите са публикувани в Търговския регистър, то същите могат да не се прилагат към офертата като това обстоятелство трябва да бъде отразено. При участие на физически лица, възложителят приема за подходящ документ, удостоверяващ дохода, включително данъчна декларация и др. Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на участниците. Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, които са на чужд език, се представят и в превод.
Минимални изисквания: Обособена позиция 1: 1.Участникът трябва да е реализирал за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, специфичен оборот от сходни на предмета на поръчката дейности в размер не по-малко от 570 000 лв. (петстотин седемдесет хиляди) лева без включен ДДС. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат дейности за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. Обособена позиция 2: 1.Участникът трябва да е реализирал за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011, 2012 г.) и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, специфичен оборот от сходни на предмета на поръчката дейности в размер не по-малко от 4 000 (четири хиляди) лева без включен ДДС. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат дейности за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: ОБОСОБЕНА позиция 1: 1. Изпълнени договора за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. Съответствието с минималното изискване се доказва със: -Списък на договори за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности, изпълнени през последните три години по образец, считано от дата на подаване на офертата на участника, придружен от -Препоръки за добро изпълнение за описаните договори; 2.Екип от ключови експерти Съответствието с минималното изискване се доказва чрез: - Декларация – списък на екипа от ключови експерти за изпълнение на договора (Образец 4), придружен с: - Професионални автобиографии на експертите (Образец 5); - Документи за завършено образование; - Документи, доказващи професионален опит и стаж – трудови и осигурителни книжки, копия от договори, препоръки и др. ОБОСОБЕНА позиция 2: 1. Изпълнен договор за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. Съответствието с минималното изискване се доказва със: -Списък на договори за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности, изпълнени през последните три години по образец, считано от дата на подаване на офертата на участника, придружен от -Препоръки за добро изпълнение за описаните договори; 2.Екип от ключови експерти Съответствието с минималното изискване се доказва чрез: - Декларация – списък на екипа от ключови експерти за изпълнение на договора (Образец 4), придружен с: - Професионални автобиографии на експертите (Образец 5); - Документи за завършено образование; - Документи, доказващи професионален опит и стаж – трудови и осигурителни книжки, копия от договори, препоръки и др. Когато участникът в процедурата е обединение/консорциум, посочените по-горе документи се представят само за участниците, чрез които обединението/консорциумът доказва съответствието си с критериите за подбор, включващи минимални изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и квалификация на участниците. Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по тази точка се представят и за тях, съобразно вида и дела на участието им на основание чл. 56, ал.2 от ЗОП. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, които са на чужд език, се представят и в превод.
Минимални изисквания: ОБОСОБЕНА позиция 1: 1.Участниците трябва да са изпълнили успешно през последните три години, считано от датата на подаване на офертата на участника, най-малко 2 (два) договора за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. 2.Участниците трябва да разполагат с екип от ключови експерти, който включва минимум: 2.1 Ръководител екип -Образование, квалификация и умения: Магистърска степен с професионално направление икономика, администрация и управление, туризъм или еквивалентни; -Професионален опит: Минимум 7 (седем) години общ професионален опит в областта на координация и управление на проекти и дейности в сферата на туризма или маркетинга; Участие в изпълнението на минимум 2 проекта, свързани с развитие на туризъм. 2.2 Дизайнер -Образование, квалификация и умения: Минимум бакалавърска степен с професионално направление в областта на изящните или приложните изкуства и/или дизайна или еквивалентни; - Професионален опит: Минимум 5 (пет) години общ професионален опит в областта на дизайна; Минимум 2 (два) изпълнени проекта за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или брандиране; 2.3 Експерт в областта на туризма - Образование, квалификация и умения: Минимум бакалавърска степен с професионално направление туризъм или еквивалентно. - Професионален опит: Минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на туризма;Минимум 2 (два) изпълнени проекта в областта на туризма. 2.4 Експерт в областта на маркетинга и връзките с обществеността - Образование, квалификация и умения: Минимум бакалавърска степен с професионално направление маркетинг и/или връзки с обществеността и/или журналистика или еквивалентни. - Професионален опит:Минимум 5 (пет) години професионален опит в областта на маркетинга и/или връзките с обществеността и/или журналистиката; Минимум 2 (два) изпълнени проекта, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. ОБОСОБЕНА позиция 2: 1.Участниците трябва да са изпълнили успешно през последните три години, считано от датата на подаване на офертата на участника, най-малко 1 (един) договор за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или консултантски услуги, свързани с информационни, маркетингови и рекламни дейности и активности. 2.Участниците трябва да разполагат с екип от ключови експерти, който включва минимум: 2.1 Ръководител екип -Образование, квалификация и умения: Магистърска степен с професионално направление икономика, администрация и управление, туризъм или еквивалентни; -Професионален опит: Минимум 3 (три) години общ професионален опит в областта на координация и управление на проекти и дейности в сферата на туризма или маркетинга; Участие в изпълнението на минимум 1 проект, свързан с развитие на туризъм. 2.2 Дизайнер -Образование, квалификация и умения: Минимум бакалавърска степен с професионално направление в областта на изящните или приложните изкуства и/или дизайна или еквивалентни; - Професионален опит: Минимум 3 (три) години общ професионален опит в областта на дизайна; Минимум 1 (един) изпълнен проект за изработване на информационни, маркетингови и рекламни материали и/или брандиране;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДА



РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател 1 (П1) – Техническо предложение за изпълнение на поръчката, където П1=П1.1+П1.2+П1.3, П1.1 е обосновката на участника - максимален брой точки - 21; П1.2 е стратегията на участника - максимален брой точки - 40; П1.3 е графикът за изпълнение на договора- максимален брой точки - 9 точки; тежест: 70
Показател: Показател 2 (П2) – Предложена от участника цена в лева без ДДС, изчислен по формулата П2= (минимална предложена цена/цена, предложена от участника)*30 ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.08.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се продава на заинтересованите лица. Желаещите да участват в процедурата, могат да закупят документацията на следния адрес: общ. Мирково, с.Мирково, ул. Александър Стамболийски № 35. Достъп до документацията в електронен формат е осигурен на интернет страницата на община Мирково от момента на публикуване на обявлението за обществена поръчка (по смисъла на чл. 64, ал. 3 от ЗОП), на посочения интернет адрес: www.mirkovo.bg Документацията за участие може да бъде закупена в сградата на Община Мирково всеки работен ден от 8.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането. Цената на документацията е 15 лв. Сумата следва да бъде внесена в касата на Община Мирково или по банкова сметка на Община Мирково: IBAN: BG18UNCR75278459464300 ВIC код: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп Код за вид плащане: 447000 Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят. Комплект от документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е платена.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.08.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.08.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна зала №2 на община Мирково - с адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35, сградата на община Мирково, етаж II

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, които следва да представят съответното пълномощно, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Пълномощни не се изискват от лицата, представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. Лицата, присъстващи при отваряне на офертите се вписват в списък, който се прилага към досието на поръчката. Присъстващите на публичните заседания са длъжни да се съобразяват с реда, установен от председателя на комисията за оценка на офертите.



РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Проект „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица”, който се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-03/2012/007 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.3 от ЗОП.Когато участникът е чуждестранно юридическо или физическо лице или техни обединения при представяне на документите се спазват разпоредбите на чл.56, ал.4 от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, се спазват разпоредбите на чл. 56, ал.2 от ЗОП. Възложителят придобива авторските права и правата за ползване на всички резултати от изпълнението на договора.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Заинтересованите кандидати и участниците имат право да обжалват решенията, действията и бездействията на Възложителя, както и съдържанието на решението, обявлението и документацията при условията на чл. 120, ал. 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията на адрес: 1000 София, бул. Витоша № 18. В срока по ал. 5, т. 1 и ал.6 от чл. 120 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове. Не подлежат на сомостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по чл. 120, ал. 1 от ЗОП. Обжалването се извършва съгласно чл. 120 от ЗОП, като на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка, предмет на настоящото обявление. Решението се обжалва в Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалбата срещу решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. Срокът за обжалване на решението на възложителя за откриване на процедурата (и/или решението за промяна) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1/ жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2/ документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3/ документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.07.2013 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и промоционални прояви”
1) Кратко описание

Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации и промоционални прояви

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79340000, 79341100, 79341400, 79342100, 79342200

Описание:

Рекламни и маркетингови услуги
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата
Услуги, свързани с рекламни кампании
Услуги, свързани с директен маркетинг
Услуги, свързани с промоции

3) Количество или обем

Обособена позиция 1: 1. Разработване на поне 5 пакета нови туристически пакети;2. Фотографско заснемане на туристически обекти от района; 3. Дизайн, предпечат и печат на имиджови брошури - 8 000 бр.;4.Дизайн, предпечат и печат на брошури за конкретизираните туристически обекти - 8 000 бр.;5. Изготвяне на дизайн, предпечат и отпечатване на 25 000 бр. листовки;6. Изготвяне на дизайн, предпечат и отпечатване на 5000 бр. карти на туристическия регион;7.Публикации в специализирани туристически издания-8 бр.;8.Разработена концепция за интернет онлайн реклама и приложението й - публикации в специализирани сайтове и електронни медии (банери, статии и др.);9.Изработване на рекламен клип - 1бр.;10.Разпространение на рекламен клип (в не по-малко от 2 медии);11.Създаване на интерактивна туристическа карта-1 бр.; 12.Електронни носители на интерактивна туристическа карта - 5000 бр.;13.Рекламни сувенири – рекламни торбички-5000 бр.;14.Рекламни сувенири – изработка на други рекламни сувенири с общ брой 5 000 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
286500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.01.2015 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация”
1) Кратко описание

Дейности по информиране, публичност и визуална идентификация

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79340000, 79341100, 79341400, 79342100, 79342200

Описание:

Рекламни и маркетингови услуги
Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата
Услуги, свързани с рекламни кампании
Услуги, свързани с директен маркетинг
Услуги, свързани с промоции

3) Количество или обем

Обособена позиция 2: 1.Информационни събития/ пресконференции за местните и национални медии – за старта и завършването на дейностите по проекта-2 бр.; 2.Банер/ транспарант (дизайн, предпечат и печат) -1 бр.; 3.Плакати (дизайн, предпечат и печат)-50 бр.; 4.Брошури (дизайн, предпечат и печат)-1000 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
1450 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 15.01.2015 г.