00256-2013-0001

BG-с. Братя Даскалови:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-237 от 09.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55-57, За: Росен Иванов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 0884 302330, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ул."Септемврийци" №55-57, Община Братя Даскалови

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: www.bratia-daskalovi.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„СМР за обект „Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово”.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предвижда се рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в села, намиращи се в община Братя Даскалови. Съгласно техническо задание, изготвено от Община Братя Даскалови проектът за обект: „СМР за обект „Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово” е разделен на дванадесет подобекта , както следва: Подобект 1: УПИ I, кв. 23, с. Оризово Подобект 2: УПИ I за читалище и парк, кв. 31, с. Оризово Подобект 3: УПИ II за парк и КОО, кв. 36, с. Оризово Подобект 4: УПИ VIII за площад, с. Плодовитово Подобект 5: УПИ IX за младежки дом и читалище, кв. 2, с. Плодовитово Подобект 6: УПИ I за парк и зона спорт, с. Плодовитово Подобект 7: УПИ XII за кметство, кв. 1, с. Плодовитово Подобект 8: УПИ II за общ. Съвет, младежки дом, културен дом и парк, кв. 41, с. Гранит Подобект 9: УПИ ХХ-674 за парк, кв. 21, с. Гранит Подобект 10: УПИ I за парк, кв. 22, с. Гранит Подобект 11: УПИ I за църква и културен дом, кв. 24, с. Мирово Подобект 12: УПИ I за магазин, ресторант и здравна служба, кв. 68а, с. Мирово

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45112710, 45233161

Описание:

Строителни работи по оформяне на зелени площи
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД - 181 от 22.05.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-542448
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 256-2013-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

542448

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

22.05.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
08/07/2013 16:00
Да се чете:
26/07/2013 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
09/07/2013 10:00
Да се чете:
29/07/2013 10:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
28/06/2013 16:00
Да се чете:
16/07/2013 16:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Стоянов Танев
Длъжност: Кмет на Община Братя Даскалови