Версия за печат

00256-2013-0002

BG-с.Братя Даскалови:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-238 от 09.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55-57, За: арх.Надя Генова, Р.България 6250, с.Братя Даскалови, Тел.: 04134 2260, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Братя Даскалови с обща дължина 11 720 м. по проект 24/321/01139.

II.3) Кратко описание на поръчката

Предвижда се рехабилитация и реконструкция на общински пътища в община Братя Даскалови. Проектът обхваща пет участъка от общинската пътна мрежа: 1.с. Найденово- с. Съединение от км 0+240 до км 3+430 2.разклон за Братя Даскалови – с. Марково от км 0+000 до км 4+280 3.с. Марково- с. Медово от км 4+660 до км 7+070 4.с. Верен- с. Медово от км 5+500 до км 7+800 5.с. Малък дол- с. Голям дол от км 0+000 до 0+640 За пътния участък с. Верен – с. Медово от км 5+500 до км 7+800 се предвиждат: - земни работи - изрязване и изкореняване на храсти и дървета; дренажни изкопи; отстраняване на неподходящ материал от пътни банкети; отстраняване на съществуваща пътна основа; - пътни работи- фрезоване на съществуваща асфалтова настилка; полагане на трошен камък; полагане на подходящ материал за пътни банкети; монтаж на предпазна ограда; - асфалтови работи- полагане на битумизиран трошен камък; втори битумен разлив; полагане на неплътен асфалт- кърпежи; полагане на неплътен асфалт- изравнителни пластове;полагане на плътен асфалт; - отводняване- изкоп за дренажи, нов тръбен водосток; почистване на на отводнителни съоръжения - хоризонтална и вертикална сигнализация. За пътния участък с. Марково - с. Медово от км 4+660до км 7+070 се предвиждат: -земни работи- изрязване и изкореняване на храсти и дървета; отстраняване на съществуваща пътна основа; - пътни работи- фрезоване на съществуваща асфалтова настилка; полагане на трошен камък; полагане на подходящ материал за пътни банкети; монтаж на предпазна ограда; изграждане на нова конструкция и настилка -асфалтови работи- полагане на битумизиран трошен камък; втори битумен разлив; полагане на плътен асфалт; - отводняване - изкоп за дренажи , почистване на отводнителни съоръжения; - хоризонтална и вертикална сигнализация. За пътния участък с. Малък дол- с Голям дол от км 0+000 до км 0+640 се предвиждат: - земни работи- изрязване и изкореняване на храсти и дървета; - пътни работи – монтаж на предпазна ограда; - асфалтови работи- втори битумен разлив; полагане на неплътен асфалт- изравнителни пластове; полагане на плътен асфалт; - отводняване – почистване на отводнителни съоръжения; - хоризонтална и вертикална сигнализация. За пътния участък с. Найденово- с. Съединение от км 0+240 до км 3+430 се предвиждат: - земни работи- изрязване и изкореняване на храсти и дървета; отстраняване на неподходящ материал от пътни банкети; отстраняване на съществуваща пътна основа; - пътни работи - фрезоване на съществуващата асфалтова настилка; полагане на трошен камък; полагане на подходящ материал за пътни банкети; монтаж на предпазна ограда; - асфалтови работи- полагане на битумизиран трошен камък; втори битумен разлив; полагане на неплътен асфалт- изравнителни пластове; полагане на плътен асфалт; - отводняване – изкоп за дренажи; почистване на отводнителни съоръжения - хоризонтална и вертикална сигнализация. За пътния участък с. Братя Даскалови – с. Марково от км 0+000 до км 4+280 се предвиждат: - земни работи- изрязване и изкореняване на храсти и дървета; отстраняване на неподходящ материал от пътни банкети; отстраняване на съществуваща пътна основа; - пътни работи - фрезоване на съществуващата асфалтова настилка; полагане на трошен камък; полагане на подходящ материал за пътни банкети; монтаж на предпазна ограда; - асфалтови работи- полагане на битумизиран трошен камък; втори битумен разлив; полагане на неплътен асфалт- изравнителни пластове; полагане на плътен асфалт; - отводняване – изкоп за дренажи; почистване на отводнителни съоръжения - хоризонтална и вертикална сигнализация.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45233000, 45233120

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на пътища

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-225 от 26.06.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-547553
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 256-2013-2
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

547553

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.06.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности. Минимални изисквания

Вместо:

в) Изискванията по т.5 се отнася за всяко лице, включено в обединението (когато е приложимо – изискването за икономически възможности се прилага към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението).

Да се чете:

в) Изискването по т.5 се отнася за всяко лице, включено в обединението, което ще извършва дейност, за която такава застраховка е задължителна.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности.

Вместо:

Декларация от участника за броя на действащите трудови договори и за наетите по гражданско правоотношение лица, към датата на подаване на оферта.

Да се чете:

Документ, от който да е видно, че посочените лица са ангажирани с изпълнение на поръчката, при евентуалното й възлагане на участника.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Вместо:

Срок за получаване на документация за участие 02.08.2013 г. Час: 16:00

Да се чете:

Срок за получаване на документация за участие 16.08.2013 г. Час: 16:00

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Вместо:

Дата: 13.08.2013 г. Час: 11:00

Да се чете:

Дата: 27.08.2013 г. Час: 11:00

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
12/08/2013 16:00
Да се чете:
26/08/2013 16:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" №18, Р.България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

09.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Иван Стоянов Танев
Длъжност: Кмет на община Братя Даскалови