Версия за печат

00613-2013-0005

BG-Село Крушари, област Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-376 от 03.07.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 - А, За: Димитрина Желева, България 9410, Село Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2786, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Димитрина Желева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: www.krushari.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари", включващ 3 обособени позиции: - Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Топлоизолация фасада III етаж административна сграда” - Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Ремонт на покрив, саниране на част от сграда и вертикална планировка на част от дворно пространство при ЦДГ Лозенец” - Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - „Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство на Дом за стари хора с.Добрин”

II.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на поръчката по обособена позиция 1 включва следните основни видове работи: • Топлоизолация по стени ЕPS 6 см; • Боядисване с цветен фасаген; Изпълнението на поръчката по обособена позиция 2 включва следните основни видове работи: • Демонтаж на съществуваща покривна покривка от керемиди; • Ремонт покривна конструкция и дъсчена обшивка – 60%; • Топлоизолация с мин. вата 10 см по тавани; • Покриване с битумизирана мушама и глинени керемиди; • Доставка и монтаж на водосточни тръби, водосточни олуци и водосточни казанчета от поцинкована ламарина; • Топлоизолация по стени XPS 5 см; • Минерална мазилка; • Облицовка цокъл с гранитогрес; • Настилка от бетонови плочи 30/30 – цвят по избор на инвеститора; • Ограда от ст. бет. колове 250/12/12 и поцинкована мрежа Н=1,50м; Изпълнението на поръчката по обособена позиция 3 включва следните основни видове работи: • Демонтаж на съществуваща покривна покривка от ондулин; • Демонтаж на съществуваща покривна конструкция; • Направа на нова дървена покривна конструкция, която ляга на стоманобетонна плоча; • Полагане на вълнообразна ламарина 27х100х104мм с дебелина s=1,50мм; • Направа на отвор за ревизия на покрива; • Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина – изхвъргачи; • Доставка и монтаж на водосточни олуци от поцинкована ламарина; • Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина; • Тухлена зидария, външна гладка вароциментова мазилка, топлоизолация 5 см XPS по надзид; • Слънчева инсталация с 6 броя слънчеви панели; Благоустрояването не е предмет на настоящата поръчка по обособена позиция 3.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-08-365 от 28.06.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 613-2013-5
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

547883

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.06.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.3) Други корекции/допълнения:

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ I.1) Наименование и адрес

Вместо:

Адрес: ул. "Десети септември" №3 - А

Да се чете:

Адрес: ул. "Девети септември" №3 - А

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция: 1 Наименование: Изпълнение на строително - монтажни работи - "Топлоизолация фасада III етаж административна сграда" 1) Кратко описание

Вместо:

Обектът е разположен на улица «Георги Димитров»,№5 в село Крушари, в имот XX, квартал 11. Сградата е триетажна, като първия етаж е собственост на Банка ДСК. На втория етаж е разположен Дневен център за работа с деца. Третият етаж се полва от поделения на държавни структури – Дирекция «Бюро по труда», Дирекция «Социално подпомагане», Ветиринарна служба. От 2008г. до настоящия момент са извършени основни ремонти дейности при прилагане на мерки за енергийна ефективност на част от втория и третия етаж на сградата. Несанирана към настоящия момент е североизточна фасада на третия етаж.

Да се чете:

Обектът е разположен на улица «Девети септември»,№5 в село Крушари, в имот с кадастрален номер 40097.501.569. Сградата е триетажна, като първия етаж е собственост на Банка ДСК. На втория етаж е разположен Дневен център за работа с деца. Третият етаж се полва от поделения на държавни структури – Дирекция «Бюро по труда», Дирекция «Социално подпомагане», Ветиринарна служба. От 2008г. до настоящия момент са извършени основни ремонти дейности при прилагане на мерки за енергийна ефективност на част от втория и третия етаж на сградата. Несанирана към настоящия момент е източната фасада на третия етаж.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция: 2 Наименование: Изпълнение на строително - монтажни работи - "Ремонт на покрив, саниране на част от сграда и вертикална планировка на част от дворно пространство при ЦДГ Лозенец" 1) Кратко описание

Вместо:

ЦДГ с. Лозенец е строена преди около 30 години. В нея ежедневно се обучават над 37 деца като преобладава броят на децата от малцинствените групи. Изключителна социална значимост и приоритет на общинското ръководство е ЦДГ с. Лозенец, тъй като селото е единственото с положителен естествен прираст. През последните четири години в сградата бяха вложени сериозни финансови средства за изграждане на нова отоплителна система с екологично чисто гориво; частично саниране на сградата на детската градина; пълен вътрешен ремонт на занимални, спални, санитарни възли, столова, медицински кабинет, както и закупуване на ново обзавеждане и оборудване за нуждите на децата. Създадената среда за отглеждане, обучение и възпитание е изключително интересна за малките деца от малцинствените групи и формира в тях необходимите навици за посещаване на учебни занятия, формиране и изграждане на хигиенни навици, съдейства за бързо овладяване на българският език, който не е майчин за тях. В конкретният случай ЦДГ – с. Лозенец статистиката сочи, че 98 % от подлежащите на обучение от 3 до 7 год. редовно посещават занятия. Състояние на обекта: При извършването на ремонтни дейности и при прилагането на мерки за енергийна ефективност през 2009 и 2010 година не покриха в пълен обем необходимостите на обекта. Санирани бяха северна и източна фасада. Частичното прилагане на мерки за енергийна ефективност поставя под въпрос самата енергийна ефективност на цялата сграда. Чрез настоящият проект се планира ремонт на покрив, саниране на западна и южна фасада, изграждане на достъпна среда, ремонт на ограда и довършване на дейности по вертикална планировка на дворно пространство. Проектирането се извършва еднофазно, въз основа скица-виза №16/15.02.2010г. и техническо задание, издадени от Дирекция “РРХД”, Община Крушари, Област Добрич. Взети са предвид Наредба 7 за ПНУТ и действащите нормативи за този тип обекти. Архитектурната част е съобразена и с изготвената в хода на проектирането техническа експертиза.

Да се чете:

ЦДГ с. Лозенец е строена преди около 30 години. В нея ежедневно се обучават над 37 деца като преобладава броят на децата от малцинствените групи. Изключителна социална значимост и приоритет на общинското ръководство е ЦДГ с. Лозенец, тъй като селото е единственото с положителен естествен прираст. През последните четири години в сградата бяха вложени сериозни финансови средства за изграждане на нова отоплителна система с екологично чисто гориво; частично саниране на сградата на детската градина; пълен вътрешен ремонт на занимални, спални, санитарни възли, столова, медицински кабинет, както и закупуване на ново обзавеждане и оборудване за нуждите на децата. Създадената среда за отглеждане, обучение и възпитание е изключително интересна за малките деца от малцинствените групи и формира в тях необходимите навици за посещаване на учебни занятия, формиране и изграждане на хигиенни навици, съдейства за бързо овладяване на българският език, който не е майчин за тях. В конкретният случай ЦДГ – с. Лозенец статистиката сочи, че 98 % от подлежащите на обучение от 3 до 7 год. редовно посещават занятия. Състояние на обекта: При извършването на ремонтни дейности и при прилагането на мерки за енергийна ефективност през 2009 и 2010 година не покриха в пълен обем необходимостите на обекта. Санирани бяха северна и източна фасада. Частичното прилагане на мерки за енергийна ефективност поставя под въпрос самата енергийна ефективност на цялата сграда. Чрез настоящият проект се планира ремонт на покрив, саниране на западна и южна фасада, изграждане на достъпна среда, ремонт на ограда и довършване на дейности по вертикална планировка на дворно пространство.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б - ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция: 3 Наименование: Изпълнение на строително - монтажни работи - "Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно пространство на Дом за стари хора с.Добрин" 1) Кратко описание

Вместо:

Домът за стари хора е разположен в УПИ ІІІ, кв. 67 по плана на село Добрин. Представлява двуетажна сграда – бивша сграда на образованието, преустроена за социални функции. Имотът е със ЗП 510,00 кв.м. и РЗП 840,00 кв.м., образуван чрез изменение на ПУП – ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-08-473 от 08.11.2011 година на Кмета на Община Крушари. Актуван е като публична общинска собственост с АОС № 1779/21.08.2012 год., вписан под №56, вх. рег.№9115 от 29.08.2012 година. Сградата функционира като Дом за стари хора от 2005 година с капацитет 25 постоянни обитатели, разположени в стаи с по 2 легла със самостоятелни сервизни помещения. Разполага със столова с кухня за приготвяне на храна, дневна с кът за телевизия и тихи игри, помещения за персонала. Проведени са всички необходими инсталации; отоплението е със собствен източник – котел на течно гориво и мрежа с отоплителни тела – радиатори. При преустройството на сградата предвид недостиг на средства не са решени няколко проблема: - Подменени са покривните материали, без да е реконструирана покривната конструкция следствие на което тя е деформирана и се наблюдават интензивни течове, причинили частични увреждания на мазилката и обзавеждането; - Не е решен въпроса с прането на спалното бельо на място – мръсното бельо се събира в нарочен склад и се пере в пригодено помещение, без възможност за сушене и гладене; - Поради липса на канализация в населеното място отпадните води се отвеждат в изгребна яма; - Не е извършено цялостно благоустрояване на свободното пространство, а частично са изпълнени водоплътни тротоари и настилки около сградата. Не са създадени условия за целесъобразно ползване на около 4000 кв.м. незастроен двор за разходки и занимания на открито, за упражняване на лека, съобразена с възможностите на обитателите дейност; - Съществуващата ограда се нуждае от ремонт, а по цялата югоизточна граница липсва ограда.

Да се чете:

Домът за стари хора е разположен в УПИ ІІІ, кв. 67 по плана на село Добрин. Представлява двуетажна сграда – бивша сграда на образованието, преустроена за социални функции. Имотът е със ЗП 510,00 кв.м. и РЗП 840,00 кв.м., образуван чрез изменение на ПУП – ПРЗ, одобрено със Заповед № РД-08-473 от 08.11.2011 година на Кмета на Община Крушари. Актуван е като публична общинска собственост с АОС № 1779/21.08.2012 год., вписан под №56, вх. рег.№9115 от 29.08.2012 година. Сградата функционира като Дом за стари хора от 2005 година с капацитет 25 постоянни обитатели, разположени в стаи с по 2 легла със самостоятелни сервизни помещения. Разполага със столова с кухня за приготвяне на храна, дневна с кът за телевизия и тихи игри, помещения за персонала. Проведени са всички необходими инсталации; отоплението е със собствен източник – котел на течно гориво и мрежа с отоплителни тела – радиатори. При преустройството на сградата предвид недостиг на средства не е решен следния проблем: - Подменени са покривните материали, без да е реконструирана покривната конструкция следствие на което тя е деформирана и се наблюдават интензивни течове, причинили частични увреждания на мазилката и обзавеждането;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

Гаранция за участие съгласно чл.59, ал.5, т.2 не се изисква. Размерът на гаранцията за изпълнение е определен съгласно чл.59 от ЗОП, а условията и сроковете за задържането и освобождаването й се уреждат съгласно чл.63 от ЗОП. 1. Гаранция за изпълнение - условия, размер и начин на плащане 1.1 Служи за обезпечение на отговорността на Изпълнителя при лошо изпълнение и/или неизпълнение на обществена поръчка. 1.2. Избраният Изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора и гаранционния срок на обекта/ите увеличен с 30 (тридесет) календарни дни, гаранция за изпълнение, съставляваща 2% / два процента/ от стойността на договора без включен ДДС под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по сметка на Възложителя: Банка: „ИНВЕСТБАНК” АД IBAN: BG 36 IORT 8088 3387 611303 BIC: IORTBGSF 1.3. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 1.4. Разходите по евентуалното усвояване на гаранцията са за сметка на Възложителя. 1.5. С участник, който преди сключване на договора за обществената поръчка, не представи гаранция за изпълнение или представи гаранция за изпълнение, която не отговаря на така посочените условия, няма да бъде подписан договор за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се представя при подписване на договора и се освобождава 30 (тридесет) календарни дни след получаване на Разрешение за ползване на строежа. В случай, че Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора в 30 (тридесет) дневен срок от началната дата за започване на изпълнението му, или договорът бъде прекратен по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да получи представената гаранция като неустойка. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Да се чете:

Гаранция за участие съгласно чл.59, ал.5, т.2 не се изисква. Размерът на гаранцията за изпълнение е определен съгласно чл.59 от ЗОП, а условията и сроковете за задържането и освобождаването й се уреждат съгласно чл.63 от ЗОП. 1. Гаранция за изпълнение - условия, размер и начин на плащане 1.1 Служи за обезпечение на отговорността на Изпълнителя при лошо изпълнение и/или неизпълнение на обществена поръчка. 1.2. Избраният Изпълнител трябва да учреди преди датата на подписване на договора и да поддържа валидна за целия срок на договора, увеличен с 30 (тридесет) календарни дни, гаранция за изпълнение, съставляваща 2% / два процента/ от стойността на договора без включен ДДС под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по сметка на Възложителя: Банка: „ИНВЕСТБАНК” АД IBAN: BG 36 IORT 8088 3387 611303 BIC: IORTBGSF 1.3. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията, така че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 1.4. Разходите по евентуалното усвояване на гаранцията са за сметка на Възложителя. 1.5. С участник, който преди сключване на договора за обществената поръчка, не представи гаранция за изпълнение или представи гаранция за изпълнение, която не отговаря на така посочените условия, няма да бъде подписан договор за възлагане на настоящата обществена поръчка. 2. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се представя при подписване на договора и се освобождава 30 (тридесет) календарни дни след приемане на обекта. В случай, че Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора в 30 (тридесет) дневен срок от началната дата за започване на изпълнението му, или договорът бъде прекратен по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да получи представената гаранция като неустойка. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Вместо:

Възложителят заплаща договорената цена по договора чрез: - Авансово плащане - в размер на 50% от стойността на договора. То се извършва в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора след представена от Изпълнителя на фактура (оригинал). Авансово плащане се допуска само по обособена позиция 2 и по обособена позиция 3. - Окончателно плащане както следва: За обособена позиция 1 окончателното разплащане в размер на 100% (сто процента) от стойността на договора се извършва от Възложителя: в 30 (тридесет) дневен срок след въвеждане на обектите по проекта в експлоатация и издадена фактура от страна на Изпълнителя. За обособена позиция 2 окончателното разплащане в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на договора се извършва от Възложителя: в 30 (тридесет) дневен срок след въвеждане на обектите по проекта в експлоатация и издадена фактура от страна на Изпълнителя. Плащанията по обособена позиция 2, за които Възложителят се задължава с подписването на договора са само и единствено в рамките на осигуреното целево финансиране, както и тяхното извършване ще се осъществи предвид превеждането им към Възложителя. За обособена позиция 3 окончателното разплащане в размер на 50% (петдесет процента) от стойността на договора се извършва от Възложителя: в 30 (тридесет) дневен срок след въвеждане на обектите по проекта в експлоатация и издадена фактура от страна на Изпълнителя. Всички плащания се изплащат в български лева по банков път – по посочена от Изпълнителя банкова сметка, след издадена от него фактура и подписани приемно-предавателни протоколи между страните.

Да се чете:

Възложителят заплаща договорената цена по договора чрез: - Авансово плащане - в размер на 50% от стойността на договора. То се извършва в срок до 10 (десет) дни от датата на подписване на договора след представяне от Изпълнителя на фактура (оригинал). Авансово плащане се допуска само по обособена позиция 2 и по обособена позиция 3. - Окончателно плащане както следва: За обособена позиция 1 разплащане до размера на сумата по договора въз основа на заверени протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, по офертните му единични цени, съгласно КСС, се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на обекта и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. За обособена позиция 2 окончателното разплащане до размера на сумата по договора въз основа на заверени протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, по офертните му единични цени, съгласно КСС, се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на обекта и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Плащанията по обособена позиция 2, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава с подписването на този договор са само и единствено в рамките на осигуреното целево финансиране, както и тяхното извършване ще се осъществи предвид превеждането им към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За обособена позиция 3 окончателното разплащане до размера на сумата по договора въз основа на заверени протоколи за действително извършени и подлежащи на заплащане видове СМР, по офертните му единични цени, съгласно КСС, се извършва в 30 (тридесет) дневен срок след приемане на обекта и представяне на фактура от страна на Изпълнителя. Всички плащания се извършват в български лева по банков път – по посочена от Изпълнителя банкова сметка, след издадена от него фактура и подписани приемно-предавателни протоколи между страните.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
26/07/2013 16:30
Да се чете:
31/07/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документация за участие

Вместо:
19/07/2013 16:30
Да се чете:
24/07/2013 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите Дата:

Вместо:
29/07/2013 10:00
Да се чете:
01/08/2013 10:00

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.07.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Добри Стефанов
Длъжност: Кмет на община Крушари