Версия за печат

03461-2012-0003

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 202062287

Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", бул. Цар Борис ІІІ № 215, ет. 9, За: Миглена Манолова, България 1618, София, Тел.: 0884 420751, E-mail: office@ncsip.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.ncsip.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ncsip.bg.

Електронен достъп до информация: www.ncsip.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Консултантски услуги като стратегически съветник за изграждането на автомагистрала "Струма" Лот 3 "Благоевград-Сандански"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
София
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Основната роля на стратегическия съветник е да подпомага и консултира Възложителя по отношение на техническите, финансовите, екологичните и управленските аспекти на процеса на проектиране и строителство. Това включва идентифицирането и възлагането на допълнителни помощни проучвания, част от които ще бъдат извършени от експертите, включени в екипа. Стратегическият съветник ръководи процесите на подготовка на проекта и подпомага възлагането на обществени поръчки за сторителство и надзор. Най-важните функции на стратегическия съветник са : - координиране подготовката на проекта по начин, който да гарантира изпълнението съгласно заложените срок и бюджетна рамка, и в съответствие с изискванията на Възложителя; - контрол, одобрение и приемане на готовите части и етапи от идейния проект, в съответствие със заложените изисквания и съгласно приложимите норми и стандарти; - съдействие на възложителя при подготовката на тръжни документации за строителство и услуги и по-специално – критерии за подбор и оценка, договорни условия, базирани на FIDIC Yellow, технически спецификации и изисквания на възложителя (Employer's Requirements) и др.; - коментари по отношение на аспектите, свързани с опазването на околната среда; - изготвяне на структура за управление, документиране и архивиране, която да подпомага работата по проекта.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71311000

Описание:

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
1183000 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 22 - 366212 от 17.11.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 22 - 366212 от 17.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 31 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция:
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.05.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

12

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ОБЕДИНЕНИЕ "СВЕКО-БУРДА" код по БУЛСТАТ 176454063, бул. Шипченски проход № 65, България 1000, София, Тел.: 0889 922606, E-mail: office@sweco.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 1183000 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.07.2013 г.