00203-2012-0025

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 121683785

"Столичен електротранспорт" ЕАД, бул. "Княгиня Мария Луиза" No.193, За: Ивайло Узунов, Република България 1233, София, Тел.: 02 8334101, E-mail: ivuzunov1@gmail.com, Факс: 02 9316184

Място/места за контакт: Отдел: Обществени поръчки и Застраховане

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.elektrotransportsf.com/.

Адрес на профила на купувача: www.elektrotransportsf.com/.

Електронен достъп до информация: www.elektrotransportsf.com/.

I.2) Основна дейност

Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възложители

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката

Доставка на 20 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Тип доставки: Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
"Столичен електротранспорт ЕАД - трамвайно депо “Красна поляна”, намиращо се на адрес: гр. София 1330, бул. “Никола Мушанов” №149
Код NUTS: BG411
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Трамваите, обект на поръчката, задължително да са нови и с нисък под, с възможност за ползването им от трудноподвижни и възрастни пътници на столицата.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

34600000 (MA12) , 34622100

Описание:

Локомотиви и подвижен пътен състав за железници и трамваи и резервни части за тях (За градски транспорт )
Трамвайни вагони

ІІ.1.6) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
33784726.65 EUR без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 172 - 284929 от 07.09.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


V.1) Възлагане и стойност на поръчката
Поръчка (Договор) №: 94 / Обособена позиция №: / Заглавие:
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

14.03.2013 г. 

V.1.2) Брой на получените оферти

2

V.1.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане на поръчка

"Железопътни превозни средства ПЕСА Бидгошч" АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA) VAT: PL5540311775, Воеводство Куявско - Поморско, област Бидгошч, ул. "Зигмунт Август" No.11, Полша 85082, Бидгошч, Тел.: 0048 523391114, E-mail: jacek.jodda@pesa.pl, Факс: 0048 523391318

URL: www.pesa.pl.

V.1.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 33784726.65 EUR без ДДС
В брой месеци: 13


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка/и във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Проект по оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби до Комисията за защита на конкуренцията е съгласно чл. 120 ал.5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.06.2013 г. 


ПРИЛОЖЕНИЕ Г2

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление в Официален вестник на Европейския съюз (ОВ на ЕС), съгласно Директива 2004/17/ЕО