00752-2013-0016

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

Министерство на вътрешните работи, ул."6-ти септември" №29, За: Стоянка Малканова, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9824466, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД - МВР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.mvr.bg.

Адрес на профила на купувача: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695235

Дирекция “Комуникационни и информационни системи” - МВР, ул."6-ти септември" №29, За: Валентин Велков, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9824943

Място/места за контакт: ДКИС - МВР

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010157

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - МВР, ул."Княз Борис І" №124, За: Живка Даскалова, РБългария 1301, София, Тел.: 02 9822274, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД - МВР

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010157

Дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - МВР, ул."Княз Борис І" №124, За: Живка Даскалова, РБългария 1301, София, Тел.: 02 9822274, Факс: 02 9813010

Място/места за контакт: ДУССД - МВР

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Обществен ред и сигурност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дирекция “Комуникационни и информационни системи” - МВР - гр. София, ул. „Теодосий Търновски“ № 42
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

1. Предмет на поръчката: "Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI), изградени за обслужване на процеса на издаване на документи за самоличност с електронен носител, включително изграждане на единна точка за контакт (SPOC) и връзка с ICAO – PKD върху системата за граничен контрол" по дейности, както следва: 1.1.Разширениe на съществуващите системи на CSCA/CSRA и CVCA/CVRA с цел осигуряване на новата функционалност към системата за Граничен контрол. 1.2.Разширение на системите за PKI - изграждане на DV, DVRA и IS. 1.3.Изграждане на National Public Key Directory (NPKD), SPOC и връзка с IKAO-PKD. 1.4.Разработване на програмни средства за транспортиране на заявки за сертификати, получаване, актуализация и съхранение на сертификати. 1.5.Разработване на програмни средства, за работа със сертификати при изпълнение на EAC (Разширен контрол за достъп на Системата за проверка до биометричните данни, съхранени в електронния носител на информация (чип), вграден в документа на национални и чужди документи за пътуване). 1.6.Доставка, разопаковане, монтаж, инсталация, конфигуриране, тестване, внедряване и гаранционно обслужване на необходимите технически и програмни средства, обучение за работа с тях.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

48000000, 48613000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Електронно управление на данни

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

- HSM - 8 броя; - Сървъри - 5 броя; - LAN комутатори - 3 броя; - SAN комутатори- 3 броя; - Дисков масив -2 броя; - Диск-базирано архивиращо устройство - 2 броя; - Софтуер и лицензи, разработка.

Стойност, без да се включва ДДС
1208333 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

120

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 12 080.00 лева. Гаранцията за изпълнение на договора е 2,5 % от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция. Когато гаранцията за участие/изпълнение се представя във вид на парична сума, то тя се внася по банкова сметка: IBAN BG 09 BNBG 9661 3300146201, BIC код BNBGBGSD, БНБ -ЦУ на името на Министерство на вътрешните работи.Всички банкови разходи свързани с обслужването на превода на гаранциите, включително при тяхното възстановяване са за сметка на участника/ изпълнителя. Когато гаранцията за участие в процедурата е банкова, то тя е безусловна, неотменяема, като се представя оригиналът й и същата е със срок на валидност - срока на валидност на офертата. Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност - срока за изпълнение на договора, плюс 20 работни дни. Участникът посочва банкова сметка, банков код и банка за връщане на внесената гаранция за участие в процедурата. Участникът/изпълнителят сам избира формата на гаранцията. Когато участникът/изпълнителят е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Условия при образуване на предлаганата цена. Участникът в процедурата следва да предложи: - цена за всяко техническо и/или програмно средство, обект на доставката, отделно като самостоятелна единица в колона “номер”; - обща цена за предмета на обществената поръчка; - всички разходи, свързани с гаранционното обслужване, са част от посочените цени на оборудването и не са отделна част от ценовата оферта; -гаранцията обхваща всички разходи, свързани с пътуване, пощенски услуги, комуникации и замяна на повредените компоненти без допълнително заплащане; - разходите за доставка на технически и програмни средства, разопаковане, монтаж, инсталация, конфигуриране, тестване, внедряване, обучение, актуализиране на софтуера и гаранционно обслужване са за сметка на изпълнителя. 2.Условия и начин на плащане.Стойността на договора се заплаща: 2.1.по банков път, след приключване на Етап 3 (т. 10.3 от Приложение 1 – „ Техническа спецификация“), срещу представена оригинална фактура и протокол за изпълнение на Етап 3 "Внедряване на проекта и обучение", утвърден от възложителя, в срок до 20 календарни дни след одобряването на фактурата; 2.2. чрез разкриване на неотменяем, документарен, непрехвърляем акредитив, със срок на валидност - срока на изпълнение на договора плюс 30 дни. Акредитивът е усвоим срещу срещу представена оригинална фактура и протокол за изпълнение на Етап 3 "Внедряване на проекта и обучение", утвърден от възложителя, като всяка от страните поема банковите разходи по обслужването на акредитива на обслужващата я банка. 2.3.Възложителят сам определя формата на плащане по т.2.1 или по т.2.2.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Когато определеният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по Булстат на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Срок за изпълнение на поръчката. Изпълнението е на три етапа: 1.1.Етап 1. Изготвяне на проект на техническо решение, отговарящо на изискванията в Приложение 1 – „Техническа спецификация“ - до 30 календарни дни след подписване на договора; 1.2.Етап 2. Доставка на необходимите технически и програмни средства и реализиране на проекта в тестова среда – до 60 календарни дни след приемане на етап 1. 1.3.Етап 3. Внедряване на проекта и обучение – до 30 календарни дни след приемане на етап 2. 2.Гаранционен срок - стандартен фирмен гаранционен срок за доставените изделия -не по-малко от 36 месеца. 3.Гаранционно обслужване - 24 часа, 7 дни в седмицата, като: 3.1.Време за реакция - максимално - до 4 часа от момента, в който потребителят е заявил наличие на технически проблем; 3.2.Време за отстраняване на проблема- до 24 часа. 4.Обучение - по предварително съгласувани и утвърдени теми и график.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

При спазване разпоредбите на чл. 56, ал.1 и чл.57, ал.2 от ЗОП, участникът следва да представи: 1. Копие от документа за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, или копие от документа за самоличност, когато е физическо лице. Когато не е представен ЕИК, участника - юридическо лице или едноличен търговец, прилага към офертата и удостоверение за актуално състояние. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения се прилагат еквивалентни документи, издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, представени и в официален превод на български език. Изискването за официален превод* не се отнася за удостоверението за актуално състояние (по чл.24, ал.1 от ППЗОП). 2. Когато участникът е неперсонифицирано лице (обединение/консорциум) прилага към офертата си нотариално заверен документ или договор за гражданско дружество /обединение/,в който задължително се посочва представляващият обединението; участникът посочва и чрез кой от участниците в обединението доказва съответствието с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 ЗОП, поставени от възложителя в документацията за участие в процедурата във връзка с чл.56, ал.3, т.2 ЗОП. 3. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП 4. Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.1, ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП. 5. Декларация от участника, относно участието /неучастието на подизпълнител/и. 5.1. Декларация от подизпълнителя за съгласието му да участва като подизпълнител на съответния участник, като се посочат вида на работите, които ще извършва и дела на неговото участие. 5.2.В случаи на участие на подизпълнител, документите и данните по чл.56, ал.1, т.1, 4, 5 и 6 ЗОП, следва да бъдат представени за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 6.Документ за внесена гаранция за участие в оригинал; 7. Административни сведения на участника; 8. Декларация за запознаване с условията на поръчката; 9. Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника, съгласно раздел ІІІ.2.2) от обявлението за поръчка; 10. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация, съгласно раздел ІІІ.2.3) от обявлението за поръчка; 11. Техническо предложение; 12. Срок за изпълнение на поръчката; 13. Предлагана цена; 14. Декларация от участника, че приема условията в проект на договора - по образец; 15. Декларация от участника, че приема мястото на изпълнение на поръчката; 16. Декларация от участника, че е запознат и приема условията и начина на плащане- по образец; 17. Срок на валидност на офертата- по образец; 18. Друга информация посочена в обявлението или в документацията за участие; 19. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. *Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Заверени от участника копия на баланса и отчета за приходите и разходите за предходните три години /2010, 2011 и 2012г./, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, изготвени съгласно изискванията на законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако участникът е представил ЕИК и изискваните по тази точка документи са публикувани в Търговския регистър, участникът може и да не ги представя, като посочи това обстоятелство. 2. Справка - информация за общият оборот и оборота от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. За физическите лица: подписана от участника декларация, удостоверяваща дохода на физическото лице за предходните три години (2010, 2011 и 2012 г.). * Под дейности "сходни с предмета на поръчката" се разбира изграждане и/или разширение на PKI инфраструктура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да има минимален оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката, не по-малко от 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС - общо за трите години, или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Участникът да представи нотариално заверени копия на следните сертификати: - Сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008, с обхват на дейност: "Системна интеграция на ИТ проекти - консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на ИТ проекти. Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти. Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи. Провеждане на обучения. Разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти" или еквивалент, валиден към датата на подаване на офертата; - Сертификат по ISO 27001:2005, с обхват на дейност: "Системна интеграция на ИТ проекти - консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на ИТ проекти. Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти. Търговия с ИТ и мрежови продукти. Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи. Провеждане на специализирани обучения. Разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти" или еквивалент, валиден към датата на подаване на офертата. 2.Участникът да представи копия от документи, доказващи успешно завършена реализация на проекти в областта на изграждане и/или разширение на PKI инфраструктура.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът следва да притежава:валиден към датата на подаване на офертата сертификат по ISO 9001:2008, с обхват на дейност: "Системна интеграция на ИТ проекти - консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на ИТ проекти. Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти. Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи. Провеждане на обучения. Разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти" или еквивалнт; - валиден към датата на подаване на офертата сертификат по ISO 27001:2005, с обхват на дейност: Системна интеграция на ИТ проекти - консултации, системен анализ, проектиране, разработка, внедряване, поддържане и управление на ИТ проекти. Проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на приложни програмни продукти. Търговия с ИТ и мрежови продукти. Технически сервиз на ИТ продукти и мрежови комуникационни системи. Провеждане на специализирани обучения. Разпространение, инсталация и поддръжка на програмни продукти" или еквивалент; 2.Участникът успешно да е реализирал минимум 2 проекта в областта на изграждане и/или разширение на PKI инфраструктура.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.07.2013 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
01.08.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.08.2013 г.  Час: 10:00
Място

ДУССД-МВР, ул."Княз Борис" №124

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени писмено представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно /оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват на действията на комисията, на която ще се отварят офертите и ценовите предложения.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. Документацията за участие в процедурата не се закупува, а се публикува на профила на купувача: www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP/default.htm. 2. Писмени искания за разяснения по документацията се подават, съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП на български език до изтичане на срока, посочен в раздел IV.3.3. 3.Възложителят публикува разясненията в законоустановения срок от постъпване на искането на профила на купувача. 4. Договорът ще бъде сключен само след осигуряване на финансовите средства за обезпечаването му.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичане на срока по чл.27а, ап.3 от ЗОП или в 10-дневен срок от получаването на документацията за участие, ако са изпълени кумулативно условията по чл.120, ал.6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Правно-нормативна дейност" - МВР, ул."6-ти септември" №29, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9823785

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ