02538-2013-0061

BG-София: 25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 1218173090381

Апелативна прокуратура - София, ул. "Антим І" № 17, ет. 7, За: Марияна Зарева, Република България 1303, София, Тел.: 02 9810336, E-mail: m_zareva@prb.bg, Факс: 02 9800059

Място/места за контакт: гр. София, ул. "Антим І" № 17, ет. 7, стая 721

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://prb.bg/apsofia/bg.

Адрес на профила на купувача: http://prb.bg/apsofia/bg/Public_procurement.

Електронен достъп до информация: http://prb.bg/apsofia/bg/Public_procurement.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Надзор за законност

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура-София

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 25 (25 - Услуги на здравеопазването и социалните дейности)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Услугите, предоставени от служба по трудова медицина, ще се извършват на адрес гр. София, ул. "Антим І" № 17, ет. 7 и ет. 8
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е за „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Апелативна прокуратура – София” Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги и дейности, свързани с осигуряване изпълнението на задълженията на работодателя съгласно изискванията на чл.25 и чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и други релевантни нормативни актове.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

59(петдесет и девет) обслужвани лица

Стойност, без да се включва ДДС
1204 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата e в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на поръчка без ДДС и е както следва: 12.04 лв. (дванадесет лева и 04 ст.). Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. 1.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Апелативна прокуратура – София Сосиете Женерал Експресбанк Банков код ВIC: TTBBBG22 Банкова сметка IBAN: BG10TTBB94003326246024 Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ да е посочен номерът на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията. б) безусловна и неотменима банкова гаранция за участие в оригинал, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.1), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя. 1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: а) парична сума, платима по следната банкова сметка на Апелативна прокуратура – София Сосиете Женерал Експресбанк, Банков код ВIC: TTBBBG22, Банкова сметка IBAN: BG10TTBB94003326246024 В платежния документ, като основание за внасяне на сумата, да е посочен номерът на решението за определяне на изпълнител на поръчката. б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на Възложителя, съгласно образец (Приложение № 3.2), представен към настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след прекратяване на договора. 2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща стойността на извършените услуги всеки месец. Стойността се определя, като се умножи цената за обслужване на един работещ за един календарен месец по числеността на персонала към последно число на съответния отчетен период. Бюджетно финансиране. Начин на плащане-по банков път, с платежно нареждане в български лева. Плащането се осъществява по банкова сметка на Изпълнителя. Възложителят заплаща сумата по издадена фактура в срок до 10(десет) работни дни от нейното получаване.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Посочената от Възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане, или при назначаване на работещи.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1 - т. 5 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Във връзка с минималното изискване на Възложителя участникът да е реализирал общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката, общо за последните 3 (три) години – (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) – 2 (два) пъти от прогнозната стойност на поръчката, следва да се представи: 1. Заверена справка за оборота от услугите, които са предмет на поръчката, за последните три години – 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или започнал дейността си. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП – минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по тази точка, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците да са реализирали общ оборот и оборот от услугите, които са предмет на поръчката в която участват – общо за последните 3 (три ) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) – 2 (два) пъти от прогнозната стойност.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците следва същите да представят списък на минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, съгласно образец-Приложение № 2.1., придружен с препоръки за добро изпълнение. 2. Списък на лицата, които ще отговарят за извършването на услугите, по образец (Приложение № 1) и заверени копия от документи (дипломи, удостоверения и др.), удостоверяващи необходимото образование и професионална квалификация, съгласно минималния състав на службите по трудова медицина по чл. 6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да има изпълнени през последните 3 (три) години (2010г., 2011г. и 2012г.) минимум два договора, сходни с предмета на поръчката, с оглед на изпълнението им да са дадени препоръки за добро изпълнение. 2. Участникът следва да посочи лицата, които ще отговарят за извършването на услугите, като представи за същите заверено копие от документи (дипломи, удостоверения и др.), удостоверяващи необходимото образованието и професионална квалификация, съгласно минималния състав на службите по трудова медицина по чл. 6 от Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.07.2013 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
02.08.2013 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.08.2013 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, ул. "Антим І" № 17, ет. 8, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ