00017-2013-0009

BG-Берковица: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Биляна Стаменова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89106, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Периодични покупки на горива: бензин А-95Н и евродизел за МПС, за нуждите на общинска администрация гр.Берковица и организациите на общинска бюджетна издръжка в ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Община Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

зареждане с горива на моторните превозни средства на Община Берковица и нейните поделения, което ще се извършва в бензиностанциите/базите на изпълнителя

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09134200, 09132000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

доставка на горива: Бензин А 95Н и евродизел за моторните превозни средства, собственост на Община Берковица и нейните поделения.

Прогнозна стойност без ДДС
280000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

15.1. Гаранция за участие – 2 800,00 лева, представляващи 1% от прогнозната стойност на поръчката. 15.2. Гаранция за изпълнение – 8 400,00 лева, представляващи 3 % от прогнозната стойност на поръчката. *Гаранцията за изпълнение се представя при класиране на кандидата и към момента на сключване на договора за възлагане на поръчката. Гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение се представят по избор на участника в парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът е обединение - неюридическо лице, всеки от съдружниците може да е наредител по банковата гаранция или вносител на паричната сума по гаранцията. Когато гаранцията е в парична сума, същата се внася по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351, BIC: UNCRBGSF, при "УниКредит Булбанк" АД, клон Берковица. Когато гаранцията за участие е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 60 дни от датата на представяне на офертата. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи: участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите или участникът е класиран на първо или второ място, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка в срока по чл.41 от ЗОП. Гаранцията за участие се задържа в случай, че участникът обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора. Гаранцията за участие на отстранените и на класираните участници след второ място се освобождават в срок от 5 (пет) работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител, а за класираните на първо и второ място участници - след сключване на договор. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законово са престояли при него. Когато гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция същата е с минимален срок на валидност 30 дни считано от крайната дата за изпълнение на договора за възлагане на поръчката. Когато гаранцията за изпълнение на договора е в парична сума внесена по сметка на Възложителя, същата се възстановява в срок до 30 дни след приключване изпълнението по договора. Гаранцията за изпълнение се задържа при условията на договора. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през който законно гаранцията е престояла при него. В изключителни случаи, преди изтичане на срока на валидност, възложителят може да поиска от участниците в обществената поръчка да удължат срока на гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

1. Заплащането на изразходваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ горива за съответния календарен месец ще се извършва до ………………./………………../ календарни дни след издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да изпрати фактурата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 5-то число на следващия месец. 2. При заплащането на горивата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да залага процент надценка не по-висок от процента офериран от изпълнителя в хода на процедурата за възлагане на обществената поръчка, както следва : - за бензин А-95Н :…………..% надценка; - за евродизел :………………..% надценка; Посочените проценти на надценка се прилагат спрямо актуалната цена на едро обявена от „Лукойл Нефтохим”-България за периода на съответната доставка. Посочените проценти на надценка остават непроменени за целия срок на действие на настоящия договор. 3. При неплащане на дължимите суми в срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за забавата в размер на основния лихвен процент, обявен от БНБ, която неустойка се начислява върху просрочената сума, но не повече от 20% от стойността на доставката. 4. При неизпълнение на задължението по договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 100 лева за всеки конкретен случай. Дължимите неустойка, в едно с разликата в надценката по т.2., както и разходите за достигане до бензиностанциите /базите/ на изпълнителя, ако същите не са разположени в административните граници на гр. Берковица, се намаляват от дължимата сума по фактурата за получените горива за съответния месец.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в техническите спецификации и настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени в процедурата. Участниците могат да участвуват в процедурата лично, чрез техните представители по закон или по възлагане, или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 2. От участие в процедурата се отстранява участник в следните случаи: 2.1. Когато участникът не е представил някой от документите, предвидени в настоящите указания и не изпълни указанията на комисията по чл.68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП; 2.2. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация и не е изпълнил указанията на Възложителя за отстраняване на недостатъците. 2.3. Когато участникът не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и на обявените от възложителя изисквания на чл. 47, ал. 2 и ал.5 от ЗОП. 2.4. Когато са налице условията по чл. 70, ал. 1-3 от ЗОП. 2.5. Когато участникът е подизпълнител или в съдружие с друг участник, но представя самостоятелна оферта. 2.6. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. 3. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението представят нотариално заверено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; че се определя лице/лица, което/които представляват обединението и имат право да го задължават, да получават указания за и от името на всеки член на обединението; че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 3.1. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56, ал.1, т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. 3.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията посочени в настоящата документация се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях, като изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът, видът и процента на участие на подизпълнителите в изпълнението на поръчката. Възлагането на работи/задачи на подзипълнители е допустимо само, ако участникът приеме, че отговаря за действията и/или бездействията на всеки от подизпълнителите като за свои действия и/или бездействия. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Продължава в поле "Допълнителна Информация"
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: • Справка-декларация за оборота от доставка или продажба на горива за 2012, 2011 и 2010 година – Образец 6. Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – справка или удостоверение от възложители за изпълнени договори за доставкана горива с посочени стойности на договорите и дата на изпълнението, или счетоводни справки, или извлечения от ГФО и баланс с изрично посочени обороти от доставка или продажба на горива и др. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява със подпис и мокър печат. • Справка-декларация за общия оборот от дейността на участника за 2012, 2011 и 2012 година – Образец 7. Към справката се прилагат заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за 2012, 2011 и 2010г, както следва: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; • Участниците, които са установени в чужда държава, представят счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи при горните условия, само ако публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Минимални изисквания: 6.1. Общ оборот от дейността на участника за последните три приключили финансови години – 2012, 2011 и 2010 или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум двукратната стойност на поръчката. Оборота се посочва в български лева без ДДС. 6.2.Специализиран оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за последните три приключили финансови години – 2012, 2011 и 2010г., или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум еднократната стойност на поръчката. Оборота се посочва в български лева без ДДС. *Под „сходни” с предмета на поръчката дейности, навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изпълнението на договори, включващ поотделно или в комбинация следните основни дейности: доставка и/или продажба на бензин и дизелово гориво, независимо от техните разновидности. *При участие на обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние по т. 6.1 и т. 6.2 се прилага за цялото обединение, а не към всяко от лицата включенив него(чл. 25, ал. 8 от ЗОП)
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: • Справка-декларация за собствени или наети бензиностанции/бази/ Към справката се прилагат заверени от участника копия от документи, удостоверяващи право на собственост или договори за наем на бензиностанциите /базите/
Минимални изисквания: 7.1. Участникът следва да разполага с минимум 1 бензиностанция или 1 база за зареждане с гориво – бензин А 95Н и евродизел. * При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. ** При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за технически възможности се отнася и за подизпълнителя, съобразно вида, дела и процента на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Разсрочено плащане; тежест: 20
Показател: Надценка върху цените на едро за 1 литър Бензин А95Н; тежест: 30
Показател: Надценка върху цените на едро за 1 литър Евродизел; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 526158 от 27.02.2013 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.07.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6.8 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията за участие - лева с ДДС. Лицата могат да закупят документацията за участие от деловодството на Община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Берковица: По банков път: IBAN: BG35UBBS80028413870905, BIC: UBBSBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ОББ АД на касата в Община Берковица Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването - Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 13.30 ч. до 16.00 часа, всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
16.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 17.07.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна Зала - Общинска администрация Берковица

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ