Версия за печат

00064-2013-0003

BG-Чепеларе: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000615164

Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.org, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.chepelare.org.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Чепеларе за зимни периоди от 2013/2014г. до 2016/2017г., по обособени позиции. Обособена позиция № 1 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в села на територията на Община Чепеларе, както следва: с. Хвойна, с. Орехово, с. Малево, с. Павелско, с. Зорница, с.Богутево, с. Лилеково, с. Забърдо /път IV-86054, IV- 86056, IV-86053, IV-86063, IV-86064, IV-86062/. Обособена позиция № 2 – Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Чепеларе
Код NUTS: BG424
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на процедурата е определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улична мрежа на територията на Община Чепеларе за зимни периоди 2013/2014г. до 2016/2017г., по обособени позиции.” Зимното почистване има за цел да премахне или да ограничи неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период. Това се постига чрез изпълнение на следните работи: снегопочистване, опесъчаване и събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа. Дейността зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване включва следните елементи: 1. Снегопочистване: Разчистване на снежната покривка; Разчистване на снегонавявания, уплътнени снежни пластове е разтопени снежни пластове /киши/. 2. Борба със зимната хлъзгавост по пътищата. При частични заледявания по пътното платно се опесъчават – еднократно в деня опасните места, уточнени и съгласувани с Община Чепеларе и Пътна полиция. 3. Поддържане система за връзка между механизацията, контролните органи на Община Чепеларе, Пътна полиция за своевременно започване на работа за осигуряване на безпрепятствено движение по общинската пътна мрежа, денонощно следене на пътната обстановка и предаване на информация на дежурния в Община Чепеларе.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За всички обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общинска пътна и улична мрежа с обща дължина около 50 км.

Стойност, без да се включва ДДС
490000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

Прогнозен график за следващи поръчки в месеци

50

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.03.2017 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата трябва да представи гаранция за участие в размер на 1% от прогнозната стойност, в една от следните, избрана от него форми на стойност, както следва: -За обособена позиция 1: 4500 (четири хиляди и петстотин лева) -За обособена позиция 2: 360 (триста и шестдесет лева) Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: •Парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на Община Чепеларе: БАНКА: “ТОКУДАБАНК”АД – офис Чепеларе IBAN: BG18CREX92603316074500 BIC: CREXBGSF •Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриване и обслужването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, представя доказателства за внесена гаранция за участие за всяка една обособена позиция поотделно. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение* в размер на 3% от прогнозната стойност за обособената позоция, за която ще бъде сключен договор, както следва: -За обособена позиция 1: 13 500 лева (тринадесет хиляди и петстотин лева) -За обособена позиция 2: 1 080 лева (хиляда и осемдесет лева) в една от следните, избрана от него форми: •Парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на община Чепеларе: БАНКА: “ТОКУДАБАНК”АД – офис Чепеларе IBAN: BG18CREX92603316074500 BIC: CREXBGSF •Банкова гаранция в полза на Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриване и обслужване на гаранцията са за сметка на Участника. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците/партньорите в него може да е наредител по банковата гаранция за участие в обществената поръчка, съответно вносител на сумата по гаранцията. * ЗАБЕЛЕЖКА: Гаранцията за добро изпълнение е в размер на 3% от прогнозната стойност, тъй като договорът с избрания изпълнител няма да се сключи за фиксирана стойност, а на база предложении единични цени за видове дейности оферирани от участника.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е със средства от републиканския и общинския бюджет в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината, определени в ЗДБРБ за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна. Разплащането на изпълнените видове и количества работи ще се извършва по банков път в български лева на базата на оферираните единични цени на километър за извършване на дейностите от определения за изпълнител участник при условията, подробно описани в проекта на договор – по образец, неразделна част от документацията за участие. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството Те следва да съдържат следната задължителна информация: Получател: Община Чепеларе гр. Чепеларе 4850, ул.“Беломорска”, № 44Б ЕИК: 000615164 МОЛ: Тодор Костадинов Бозуков на документа, дата, място Получател: Тодор Бозуков или друг нотариално упълномощен представител на Община Чепеларе.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изисквания за създаване на юридическо лице.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка -трябва да съдържа клаузи, в които: -се гарантира, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; -се определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП -се посочва задължително физическото/юридическото лице, упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на обединението; -представляващият обединението/консорциума се упълномощава да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; -се гарантира, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. -се гарантира, че срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена, включително и гаранционните срокове.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

В процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 са свързани с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Участниците представят следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощен от него представител, с указани страниц; 2. Административни сведения; 3. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато не е представен ЕИК, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от представителите си по закон); 5. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка; 6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. "а"-"д" , т. 2 и т. 3 от ЗОП;7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 9. а) Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, включваща списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие. б) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв – (ако е приложимо); 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – за спазване изискванията за минимална цена на труда; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12; 12. Документ за внесена гаранция за участие (заверено копие на платежно нареждане или оригинал набанкова гаранция ; 13. Заверено копие от документ за закупена документация за участие в обществената поръчка; При участие на подизпълнители, документите по т. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9б) и 10 се представят и за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2, 3, 6, 7, 8 представят и за всяко физическо или юридическо лице, вкл. в обединението. Офертата се подава на български език, документът по т. 3 се представя в официален превод, а останалите документите, които са на чужд език, се представят и в превод. Съгласно 1§ 16а. от ЗОП "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Когато за някои от изискуемите документи е посочено, че трябва да се представи „заверено копие”, трябва върху копието да е записано „вярно с оригинала”, да е подписано със син цвят и да е подпечатано (ако участникът използва печат в търговската си практика).

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

а. За доказване на положителен финансов резултат, участникът представя Справка за реализирания финансов резултат по образец (Образец № 8), придружена със заверени копия на отчетите за приходите и разходите и счетоводен баланс на участника за посочените 3 /три/ приключили финансови години: 2010, 2011, 2012 г., съгласно изискванията на Закона за счетоводството. В случай, че някои от исканите документи се отнасят за обстоятелства, вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към датата на представяне на офертата, участниците могат да не ги представят съгласно чл. 47 ал. 11 от ЗОП. В случай, че участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването по букви а. се прилагат за обединението/консорциума като цяло, а не към всяко от лицата включении в него.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

А1) За Обособена позиция № 1 а. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; А2) За обособена позиция № 2 а. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си;

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Списък по образец (Образец № 9), придружен с препоръки за добро изпълнение. Тези препоръки трябва да посочват стойността, датата и мястото на изпълнение, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Като доказателство, че разполага с необходимата техника, участникът предоставя Декларация-списък по образец (Образец № 10). За собственото техническо оборудване да се представят заверени от участника копия от документи, удостоверяващи правото на собственост – договори за покупка и/или фактури и/или други еквивалентни документи. За собственото на трети лица техническото оборудване, предвидено за изпълнение на поръчката, да се представят заверени от участника копия от документи, удостоверяващи, че то е на негово разположение за срока на действие на договора за изпълнение на настоящата поръчка /документи за собственост и документи, установяващи основанието за ползване от участника/. За моторните превозни средства да се представят и заверени копия от регистрационни талони и контролни талони за извършени годишни технически прегледи, удостоверяващи изправността на моторните превозни средства към крайната дата за подаване на офертите. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. След провеждането на процедурата по избор на изпълнител за извършване на дейността и сключването на договор с избрания участник, същия трябва да снабди техниката, с която ще се извършва дейността с GPS система за проследяване.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

За всяка една от двете обособени позиции: а. Участникът трябва успешно да е изпълнил поне 3 /три/ договора с предмет, сходен на предмета на поръчката, а именно: Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на пътни и улични мрежи, за период от 5 /пет/ години, считано до датата на подаване на документите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. б. Участникът следва да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на предмета на поръчката по всяка обособена позиция, за която участва, както следва: За Обособена позиция № 1 •Колесен багер за снегопочистване снабден със снегоринна уредба – 2 броя; •Високопроходим автомобил до 20т. за почистване на сняг снабден с предно или задно гребло – 1 брой; •Челен товарач – 2 броя; •Специализиран автомобил с висока проходимост с гребло и устройство за машинно опесъчаване – 1 брой; •Автомобили – бордова или самосвал снабдени с гребла - 2 броя; •Верижен трактор с гребло – 2 броя; За Обособена позиция № 2 •Колесен трактор за снегопочистване снабден със снегоринна уредба – 1 броя;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 60
Показател: Срок на отсрочено плащане; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
23.07.2013 г.  Час: 17:30
Платими документи

ДА

Цена: 15 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде заплатена в брой на касата в административната сграда на община Чепеларе, находяща се на адрес гр. Чепеларе, ул. „Беломорска” № 44Б, всеки работен ден от 08:30 часа до 17.30 часа или чрез банков превод по следната банкова сметка на община Чепеларе: ТБ “ТОКУДА БАНК” АД, офис Чепеларе, IBAN: BG31CREX92608416074500, BIC: CREXBGSF, код за вид плащане: 447000.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
01.08.2013 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 12.08.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателната зала на Община Чепеларе, находяща се на адрес: гр. Чепеларе, ул. "Беломорска" № 44Б

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закон за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в села на територията на Община Чепеларе, както следва: с. Хвойна, с. Орехово, с. Малево, с. Павелско, с. Зорница, с.Богутево, с. Лилеково, с. Забърдо /път IV-86054, IV- 86056, IV-86053, IV-86063, IV-86064, IV-86062/
1) Кратко описание

Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в селата на територията на Община Чепеларе

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Четвъртокласна пътна мрежа (външна): IV-86062-път до с. Забърдо – 13.4км. IV-86063-път до с. Богутево – 1.5км. МП от р-н за с. Богутево до с.Лилеково – 7км. IV-86064-път с. Зорница – 6.7км. IV-86053-път с. Павелско – 1.6км. IV-86054-път с. Хвойна (автогарата)-р-на за с. Малево – 2.3км. IV-86056-път с. Малево – 1.0км. IV-86054- път с. Хвойна (автогарата)-р-на за с. Малево до с.Орехово 5.1км/7.4км. с обиколен път

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
450000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2017 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед /IV-86067/
1) Кратко описание

Зимното поддържане, снегопочистване и опесъчаване на четвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа в с.Проглед

2) Общ терминологичен речник (CPV)

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

3) Количество или обем

Четвъртокласна пътна мрежа на с. Проглед (Външна) с дължина около 0.700км.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 31.03.2017 г.