00017-2013-0008

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-046 от 17.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Милена Иванова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89104, E-mail: ivanova.m@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”

II.3) Кратко описание на поръчката

Подобект 1 - Проектиране и строителство на ПСОВ на гр. Берковица Подобект 2 - Строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 45232410, 45232420, 71320000, 71321000, 80532000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради
Услуги, свързани с обучение по управление

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОП-3-041 от 04.06.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-544251
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 108 - 184011 от 06.06.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 17-2013-8
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

04.06.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от цената на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Да се чете:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от цената на договора. Срок на валидност – 1 година от датата на сключване на договора. В случай, че изпълнението на строително-монтажните работи надвиши срока на валидност на гаранцията, изпълнителя се задължава да представи нова гаранция или да удължи срока на вече представената. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица