Версия за печат

00017-2013-0007

BG-Берковица:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОП-3-044 от 17.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Милена Иванова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89104, E-mail: ivanova.m@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Строителен надзор по проект на Община Берковица: „Интегриран воден проект за Инженеринг-проектиране и строителство по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица” на община Берковица, по процедура № BG 161PO005/10/1.11/02/16“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

II.3) Кратко описание на поръчката

Упражняване на Строителен надзор по проект на Община Берковица: „Интегриран воден проект за Инженеринг-проектиране и строителство по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица”. Изгорвяне на окончателен доклад и технически и енергиен паспорт на строежите и всички останали дейности, изисквани от българското законодателство до пълно завършване на строежа.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОП-3-040 от 03.06.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-544046
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 112 - 191573 от 12.06.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 17-2013-7
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

03.06.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Вместо:

В случай, че изпълнението на строително-монтажни работи надвиши срока на валидност на гара

Да се чете:

В случай, че изпълнението на строително-монтажни работи надвиши срока на валидност на гаранцията, изпълнителя се задължава да представи нова гаранция или да удължи срока на вече представената.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

VI.3) Допълнителна информация

Вместо:

Бъдещият изпълнител може да представи останалите банкови гаранции – за изпълнение и за авансово плащане по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя

Да се чете:

Бъдещият изпълнител може да представи банковите гаранции по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Вместо:

• Чуждестранните участници представят еквивалент на застраховка «Професионална отговорност», съгласно изискванията на законодателството на държавата в която е установен участника. В този случай застраховката се представя и в легализиран превод на български език.

Да се чете:

• Чуждестранните участници представят еквивалент на застраховка «Професионална отговорност», съгласно изискванията на законодателството на държавата в която е установен участника. В този случай застраховката се представя и превод на български език.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

Списък на техническите лица (ключови и не-ключови експерти) и на договорите за строителен надзор, изпълнени за последните 3 години, считано от датата за депозиране на офертите

Да се чете:

Списък на техническите лица (ключови и не-ключови експерти) Списък на договорите за строителен надзор, изпълнени за последните 3 години, считано от датата за депозиране на офертите

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

• Оригинали или заверени от участника копия от референции или други документи удостоверяващи изпълнени договори за строителен надзор с посочени възложители, дати на започване и приключване на изпълнението;

Да се чете:

• Оригинали или заверени от участника копия от референции и други документи удостоверяващи изпълнени договори за строителен надзор с посочени възложители, дати на започване и приключване на изпълнението;

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

Координатор по ЗБУТ – квалификация по ЗБУТ, притежаващ сертификат BS OHSAS 18001:2007 с обхват предмета на потъчката (Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС) - с професионален опит: минимум 2 (две) години опит като координатор по ЗБУТ в строителен надзор.

Да се чете:

Координатор по ЗБУТ - с професионален опит: минимум 2 (две) години, като координатор по ЗБУТ в строителен надзор или строителство.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Вместо:

Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 5.6. Когато участникът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 5.7. Когато участникът е лишен от правото да упражнява определена дейност или професия – строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, или когато участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 5.8. Когато участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 5.9. Когато участникът или лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са "свързани лица" с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и когато участникът е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 5.9. Когато участникът или лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са "свързани лица" с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и когато участникът е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 5.10. Когато участникът участвува в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 5.11. Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация. 5.12. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

Да се чете:

5.5. В процедурата не могат да вземат участие физически или юридически лица, за които е установено наличието на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и 5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. 5.6. Когато участникът участвува в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 5.7. Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация. 5.8. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 5.9. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 и 5 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Вместо:

Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – референции за изпълнени договори с посочени стойности на договорите, място и дата на изпълнение, както и други документи удостоверяващи наличието на специализиран оборот.

Да се чете:

Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – удостоверение от възложителите, с които участникът има изпълнени договори с посочени стойности на договорите, място и дата на изпълнение, както и други документи удостоверяващи наличието на специализиран оборот.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

17.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Димитранка Замфирова Каменова
Длъжност: Кмет на Община Берковица