Версия за печат

02538-2013-0008

BG-гр.Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: ОПИ-001 от 13.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Районна прокуратура гр.Пловдив, пл. „Съединение” № 3 ет.VІ, За: Пламенка Стойнова Димова, Република България 4000, гр.Пловдив, Тел.: 032 600302, E-mail: rprok@plv.prb.bg , sad_admin_rp@plv.prb.bg, Факс: 032 625878

Място/места за контакт: гр.Пловдив пл. „Съединение” № 3 ет.VІ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.prb.bg/rpplovdiv/bg/.

Адрес на профила на купувача: www.prb.bg/rpplovdiv/bg/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: надзор за законност


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

добавяне на допълнителна информация


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура Пловдив

II.3) Кратко описание на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на услуги по обслужване на магистрати и служители от Районна прокуратура Пловдив от служба по трудова медицина (СТМ), включващо осигуряване на всички нормативно определени задължения, съгласно чл. 25 и 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), Наредба № 3 от за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр.14/2008 г.) и други нормативни актове, свързани с осигуряване на здраве и безопасност при работа.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: ОПИ-001 от 30.05.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-543643
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2013/S 105 - 180235 от 01.06.2013 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2538-2013-8
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

543643

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

31.05.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
11/07/2013 16:00
Да се чете:
25/07/2013 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ. Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи:

Вместо:
01/07/2013 16:00
Да се чете:
15/07/2013 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите. Дата за отваряне на офертите:

Вместо:
12/07/2013 10:00
Да се чете:
26/07/2013 10:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Да се чете:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие и за когото не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.2 т.1-т.5 и ал.5 от Закона за обществените поръчки от Закона за обществените поръчки (ЗОП). За целта участниците попълват декларации по образци на Възложителя.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Гергана Найденова Мутафова
Длъжност: Административен ръководител – Районен прокурор на Районна прокуратура гр.Пловдив