Версия за печат

00613-2013-0001

BG-с. Крушари, област Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-308 от 10.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3А, За: Димитрина Желева Петрова - Директор дирекция "Регионално развитие и хуманитарни дейности", Р България 9410, с. Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Димитрина Желева Петрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: www.krushari.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е избор на изпълнител за строително- монтажни работи на обекти : • Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали • Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг • Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-08-199 от 18.04.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-537643
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 613-2013-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

537643

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

18.04.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Поради неточност в “Документацията за участие”, водеща до невъзможност за прилагане на избраната Методика за оценка за провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет : “Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, включващ 3 обособени позиции: - Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали - Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг - Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари” , открита с Решение № РД-08-199/18.04.2013г. и публикувано Обявление № 537643. Неточността се изразява в липсата на уточнение в „Документацията за участие” за кои точно видове СМР следва да бъде посочен гаранционен срок в образеца на Техническа оферта, подлежащ на оценка съгласно методиката и поради този факт се възприе, че при откриването и провеждането на процедурата е допуснато нарушение, което не може да бъде отстранено без това да промени условията, при които е обявена процедурата . Мотивиран от горепосоченото фактическо обстоятелство, целейки законосъобразност на процедурата и отстраняване на допуснатото нарушение, на основание чл.39,ал.1,т.6 от ЗОП, Възложителят взима решение за прекратяване на процедурата.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Добри Стефанов
Длъжност: Кмет на Община Крушари