Версия за печат

00384-2013-0004

BG-гр.Бяла Слатина: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, гр.Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Провеждане на независим финансов одит на проект „Нови възможности за социално предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла Слатина”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 9
Място на изпълнение: гр. Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Извършването на одита ще включва следните конкретни дейности: • Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на Възложителя на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган; • Проверка за съответствие между разходите, заявени от Възложителя за възстановяване, и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи; • Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и законодателството на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на Възложителя, както и на процедурите по избор на изпълнители на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори за извършване на дейностите по проекта; • Проследяване ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органа, отговорен за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР; • Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект; • Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на Възложителя и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове; • Проверка за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на Възложителя по проекта; • Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от Възложителя, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията на ОПРЧР.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

• Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на Възложителя на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган; • Проверка за съответствие между разходите, заявени от Възложителя за възстановяване, и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи; • Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и законодателството на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на Възложителя, както и на процедурите по избор на изпълнители на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори за извършване на дейностите по проекта; • Проследяване ефективното прилагане от страна на Възложителя на правилата, разписани от органа, отговорен за управление, наблюдение и контрол на ОПРЧР; • Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект; • Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на Възложителя и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове; • Проверка за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на Възложителя по проекта; • Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от Възложителя, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията на ОПРЧР.

Прогнозна стойност без ДДС
2500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всяко предложение следва да бъде представено заедно с документ за внесена сума по сметка на Възложителя или банкова гаранция за участие /оригинал/. Гаранцията за участие е в размер на1 % от ориентировъчната стойност на договора - 25,00/Двадесет и пет/ лева, вносими по сметка на Община Бяла Слатина - "Интернешънъл Асет Банк" АД Клон Враца BIC: IABG BGSF; IBAN: BG96IABG74943302025400. Гаранцията за изпълнение на договора от спечелилият се определя на 3 % от стойността на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането се извършва чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Прогнозна стойност на поръчката: до 2 500 лв. (две хиляди и петстотин) лева без ДДС. Предлаганата от участника цена не трябва да надвишава посочената прогнозна стойност на поръчката, обявена от Възложителя. Участник, чието ценово предложение, надвишава посочената прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. В случай че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциума) като цяло. В случай че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора, че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума, че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението/консорциума, и че обединението/ консорциума е създадено със срок до окончателното изпълнение на поръчката и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката, както и да определят наименованието и седалището на участника. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Споразумението трябва да бъде нотариално заверено и да се представи в оригинал. !!! В случаите, когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Всеки кандидат трябва да покрива минималните изисквания, приети от възложителя. 2. Всеки кандидат прилага попълнени от него образци на документи, които са изискуеми съгласно условията: 2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата 2.2. Оферта за участие 2.3. Административни сведения 2.4. Декларация с посочване на ЕИК 2.5. Документ за регистрация на чуждестранните юридически лица 2.6. Документ за самоличност 2.7. Споразумение за създаване на обединение, което не е юридическо лице 2.8. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП 2.9. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП 2.10. Декларация по чл.56, ал. 1, т. 11 2.11. Декларация във връзка с чл. 58 от ЗОП 2.12. Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка 2.13. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 2.14. Декларация за безусловно приемане на условията в проекта на договор 2.15. Нотариално заверено пълномощно 2.16. Техническа оферта 2.17. Ценова оферта
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за последните три приключени финансови години/ за физическите лица – копия от годишните данъчни декларации Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия оборот (приход) на участника за последните три приключени фи-нансови години.
Минимални изисквания: 1) Участникът да е реализирал общ оборот за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) от минимум 7 000.00 лв. (седем хиляди лева) без ДДС- доказва се с годишен финансов отчет - баланс и отчет за приходи и разходи за последните три приключили финансови години (2009, 2010 и 2011 г.), в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, заверени от участника копия "Вярно с оригинала", подпис и печат и Декларация, съдържаща информация общия оборот от дейности на участника за последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 11). Забележка: В случай, че участникът е физическо лице, той следва да представи вместо годишен финансов отчет друг подходящ документ във връзка с доказване на финансово и икономическо състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, съдържаща списък на договорите за сходни услуги, извършени през последните 3 години Образец № 12 Референции от възложители - Копие, заверено „Вярно с оригинала“ Списък на ключовите експерти Автобиография, включително декларация, че лицето няма финансов интерес, не е свързано лице и няма отношения на родство с възложителя и негови ръководни служители и др. Диплома за завършено висше образование, Удостоверение за правоспособност,Сертификати, препоръки за добро изпълнение или други подобни документи Трудови/служебни/осигурителни книжки, граждански договори, референции, писма за поемане на одиторски ангажименти и др. подобни. Списък на ключовите експерти Автобиография, включително декларация, че лицето няма финансов интерес, не е свързано лице и няма отношения на родство с възложителя и негови ръководни служители и др.
Минимални изисквания: 1) Участникът да е изпълнил минимум три договора за извършване на одитна дейност за последните 3 (три) години (2009, 2010 или 2011 г.)- доказва се с попълнен Списък на основните договори за одитни услуги, изпълнени през последните три години (2009, 2010 и 2011 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите (Образец № 12), придружен от препоръки за добро изпълнение по смисъла на чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, ако има такива. Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на доставката, както и дали тя е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2) Участникът да разполага с одиторски екип, включващ минимум следните експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата: - ръководител на екипа; - експерт одитор в публичния сектор; - юрист; Тези минимални изисквания се доказват с Декларацията, съдържаща списък на ключовите експерти с необходимите квалификация и опит за ефективно изпълнение на обществената поръчка, препоръките за добро изпълнение (ако има такива), автобиографиите и приложените към тях документи. Минималните изисквания по отношение опита и квалификацията на ключовите експерти са: 1) по отношение на ръководителя: - да има завършена минимална образователна степен „магистър” в професионално направление в област "Икономика", ; - да има най-малко 5 (пет) години професионален опит, - да притежава един или повече от следните сертификат: сертификат за дипломиран експерт-счетоводител, издаден от ИДЕС; Сертификат за членство в Асоциация на Дипломираните Експерт Счетоводители (ACCA); СРА; СА; CFSA или еквивалент; - да притежава опит в одита на минимум 3 проекта със сходен предмет; 2) по отношение на експерта-одитор в публичния сектор: - да има завършена минимална образователна степен „магистър” в професионално направление в област "Икономика"; - да има най-малко 5 (пет) години професионален опит в областта на одита в публичния сектор; - да притежава един или повече от следните сертификати: сертифициран „вътрешен одитор в публичния сектор” издаден от Министерство на финансите или Сертифициран вътрешен одитор (CIA) или CGAP или еквивалент; - да притежава опит в одита на минимум 3 проекта, със сходен предмет; 3) по отношение на юриста: - да има завършена минимална образователна степен "магистър" в професионално направление от област "Право"; - да има юридическа правоспособност; - да има минимум 5 (пет) години юридически стаж; - да има опит в подготовката и /или провеждането на най-малко 2 (две) процедури за възлагане на обществени поръчки. Ключовите експерти не следва да бъдат лишени от правото да упражняват съответната професия или дейност, която е необходима за изпълнение на задълженията им по тази обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. Участниците следва да представят за всеки ключов експерт професионална автобиография (Образец № 14), подписана от съответния експерт и придружена със съответните документи (заверени от участника копия на дипломи, сертификати, трудови книжки, договори, препоръки и др.), които да удостоверят посочените по-горе минимални изисквания (критерии за подбор).
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Разбиране на приложимата нормативна рамка; тежест: 10
Показател: Предложен одиторски подход; тежест: 10
Показател: Предложени одиторски процедури; тежест: 10
Показател: Предложена индикативна програма за управление на ангажимента; тежест: 10
Показател: Финансова оценка; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.07.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
22.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 23.07.2013 г.  Час: 13:00
Място

Заседателна зала в сградата на Общинска администрация - ул."Климент Охридски" №68

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

10.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ