Версия за печат

02744-2013-0001

BG-Смолян:

РЕШЕНИЕ

Номер: 13 от 06.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Диагностично-консултативен център Смолян" ЕООД, бул.България № 2, За: Недялка Стаевска, Република България 4700, Смолян, Тел.: 0301 62666, E-mail: dkcsmolyan@gmail.com

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: dkcsmolyan.com.

Адрес на профила на купувача: dkcsmolyan.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

II.3) Кратко описание на поръчката

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33140000

Описание:

Лабораторни реактиви
Медицински консумативи

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 4 от 28.03.2013 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 2744-2013-1
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

533041

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

28.03.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

ПРЕКРАТЯВАМ процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория" , на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки в частта за обособените позиции, за които не е подадена нито една оферта.

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позоции, за които се прекратява процедурата

Обособени позиции №№2-Nyco Card -апарат за изследване на гликиран хемоглобин,микроалбумин, С реактивен протеин;4-Набор за бързо оцветяване на кръвни натривки -ДКК и морфология на еритроцити,5-Течни хранителни среди,6-L- аргинин,7-L- лизин,8-L- орнитин,9-Арабиноза,10-Овнешка кръв дефибринирана,13-Аглутиниращи серуми за типизиране Шигели готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло,14-Серуми за типизиране Е. Coli готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло, 15-Серуми за типизиране на салмонелни, готов за ин-витро употреба за реакция аглутинация на предметно стъкло,21-Anti-HBc-IgM - тест за качествена детекция на антитела IgM хепатитен В вирус по метода ELISA, 22-HbеAg по метода ELISA, 27-Химичен индикатор за контрол на суха стерилизация 165°С, 28-Ненатоварени плаки за микроелайза

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

НЕ


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

06.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Венцислав Райков Проданов
Длъжност: Управител