Версия за печат

00017-2013-0008

BG-Берковица: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320559

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Милена Иванова, България 3500, Берковица, Тел.: 00359 95389104, E-mail: ivanova.m@berkovitsa.com, Факс: 00359 95388405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.

Електронен достъп до информация: www.berkovitsa.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Берковица
Код NUTS: BG312
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Проектиране и строителство на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа на гр. Берковица

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45332000, 45232410, 45232420, 71320000, 71321000, 80532000

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за пречистване на отпадъчни води
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради
Услуги, свързани с обучение по управление

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Инженеринг-проектиране и строителство на • Рехабилитация главни водопроводни клонове – 338,60 м; • Рехабалитация второстепенна водопроводна мрежа – 4 748,39 м; • Рехабилитация водопроводна мрежа общо (включително главни водопроводни клонове и второстепенна водопроводна мрежа) – 5 086,99 м • Рехабилитация сградни водопроводни отклонения – 2 328 м (291 бр.); • Изграждане главни канализационни колектори – 3 365,63м: • Изграждане второстепенна канализационна мрежа – 7 724.92 м; • Изграждане канализационна мрежа общо (включително главни канализационни колектори и второстепенна канализационна мрежа) – 11 091.00 м; • Изграждане сградни канализационни отклонения – 3 062 м (409 бр.); • Изграждане пречиствателна стнация за отпадъчни води на гр. Берковица за 14 250 ЕЖ – 1 бр. Авторски надзор по време на изпълнението на строително-монтажните дейности Обучение на персонала

Стойност, без да се включва ДДС
16434938.46 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

18

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 150 000 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 180 /сто и осемдесет дни/, считано от датата, определена за краен срок за получаване на офертите, съгласно обявлението за поръчката. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в обединението може да бъде наредител на Банковата гаранция за участие. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от цената на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Община Берковица, като условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение - Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди участникът, определен за изпълнител, да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранция за авансово плащане - Банкова гаранция, покриваща стойността на предвиденото авансовото плащане, определено в размер на 10 % /десет процента/ от стойността на договора. Изпълнителят, представя гаранция за авансово плащане заедно с фактурата за авансово плащане. В банковата гаранция трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е в полза на Община Берковица. Срокът на валидност на гаранцията за авансово плащане се урежда с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. При представяне на банкова гаранция да се ползват образците, приложени в документацията за участие или образец на банката. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора за изпълнение, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за авансово плащане- Условията, при които гаранцията за авансово плащане се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за авансово плащане без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Когато участникът избере да внесе гаранцията по банков път то тя следва да се внесе по сметка на Община Берковица: IBAN: BG13UNCR70003301006351 ; BIC: UNCRBGSF в БАНКА УниКредит Булбанк АД

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

В 30 (тридесет) дневен срок от подписване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово ................[лв.], представляващи 10 % (на сто) от Цената за изпълнение на Договора, с включен ДДС. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на пропорционални суми, равняващи се на 10 на сто от междинните плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до размера на полученото Авансово плащане. Междинни плащания се извършват за реално изпълнени и актувани строително-монтажни работи, като Минимална сума за междинни плащания е 500 000.00лв. (петстотин хиляди лева) лв. Междинните плащания се извършват до достигане на 90% от цената на договора (с приспадане на авансовото плащане). Междинните плащания се извършват въз основа на: 1. Количествено-стойностна сметка, представена от Изпълнителя, приета от Възложителя. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество, реално извършена от него работа, съобразно посочената в количествено -стойностна сметка единична цена за всяка позиция с цел удостоверяване начина на образуване на стойността на разходите; 2. Обемът на текущо/етапно извършените СМР се удостоверява чрез подписване на двустранен Констативен протокол между Изпълнител, Строителен надзор и Възложител; 3. Данъчна фактура, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след одобряването на протокола от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание. Фактурите се издават в български лева. Във всички фактури и други разходооправдателни документи да се посочва наименованието на оперативната програма, предмета и номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора за обществена поръчка. За извършване на плащанията фактурата, следва да съдържа следната задължителна информация: Получател: ОБЩИНА Берковица Адрес: гр. Берковица, пл. Йордан Радичков 4 ЕИК / Булстат: 00320559 МОЛ: Димитранка Каменова Номер на документа, дата, място Разплащането ще се извършва по банков път, чрез банков превод по банкова сметка на Изпълнителя : ......................................., в срок до 30 (тридесет) дни от датата на утвърждаване на Междинния сертификат; Сумата от изплатения аванс и междинните плащания не може да надвишава 90% (деветдесет на сто) от стойността на Договора; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, на базата на документите по чл. 7, ал.2, т. 1, 2 и 3 по-горе, проверява и удостоверява междинната, съответно окончателната сума, която трябва да бъде платена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след което представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение междинния сертификат, съответно Сертификатът за окончателно завършване на работите. От сумите по Междинните сертификати ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада пропорционална сума до окончателното разплащане за погасяване на авансовото плащане по чл. 6, ал.3. Окончателното плащане е в размер от 10%. Окончателното плащане ще се извърши в 30 (тридесет) дневен срок от датата на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на Сертификата за съществено завършване и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват нотариално заверено споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; • да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • членове на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; • всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • в споразумението следва да се съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят лице/лица, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. Споразумението за създаване на обединение/консорциум следва да бъде с нотариална заверена на подписите на договарящите страни по него. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. В случаите, когато не се приложи споразумение за създаването на обединение / консорциум и същото небъде представено след изискване на комисията по реда на чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП, или в представеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр.108/29.12.2008 г. и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, обн. ДВ, бр.65/10.08.2007 г. за четвърта група строежи от втора категория или друга еквивалентна регистрация за участник чуждестранно лице, съгласно законодателството в страната на участника, което да му позволява извършване на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя трябва да бъде изпълнено от участниците в обединението, които са пряко ангажирани в строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки участник, който е: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б/ обявен в несъстоятелност; в/ в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. г/ при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; Продължава в раздел VI:3 Допълнителна Информация

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Справка по образец, съдържаща общият оборот за трите години, както и оборота за всяка една от посочените години и представяне на копия от Годишен финансов отчет – Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите и Справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за предходните - 2010, 2011 и 2012 г.,когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. Физическите лица представят официален документ, удостоверяващ дохода им за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен, заверен по съответния ред. Когато лицето е вписано в ТР и всички искани данни са публикувани в ТР, посоченото изискване отпада. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. банково удостоверение, потвърждаващо достъпа до съответните финансови ресурси. Документът следва да бъде издаден не по-рано от 30 /тридесет/ дни преди датата на представяне на офертата и трябва да се отнася за конкретната процедура. Издаденият от банката документ следва да е валиден към датата на откриване на процедурата. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се отнася за обединението като цяло. Представя се копие от „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството”. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, горепосоченото изискване се прилага за всеки член на обединението, който ще извършва строителство. При наличие на подизпълнител, който ще извършва строителни дейности, изискването се отнася и за него. За участник, установен/регистриран в Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Р България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, в съответствие със законодателството на държавата, където е установен /регистриран участника. Представя се копие от „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането”. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, горепосоченото изискване се прилага за този член на обединението, който ще извършва проектиране. При наличие на подизпълнител, който ще извършва проектиране, изискването се отнася и за него. Забележки: За участник, установен/регистриран в Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Р България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, в съответствие със законодателството на държавата, където е установен /регистриран участника.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Общ оборот от търговската дейност за последните 3 (три) години - 2010, 2011 и 2012 г. според приложените части от годишните финансови отчети в размер равен или по-голям от 30 000 000 лева (тридесет милиона лева) без ДДС общо за трите/съответните години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Специализиран оборот от строителство и/или проектиране за последните 3 (три) години - 2010, 2011 и 2012 г. според приложените части от годишните финансови отчети в размер равен или по-голям от 15 000 000 лева (петнадесет милиона лева) без ДДС общо за трите/съответните години според датата на регистрацията му. В процедурата могат да участват лица, които притежават финансов ресурс за изпълнение на поръчката в размер не по-малък от 3 000 000 лв. /три милион лева/ в една от следните форми – собствени финансови средства или достъп до неотменима и безусловна кредитна/и/ линия/и/. валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ. Същата трябва да е в сила минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнение на договора. Валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентен документ. Същата трябва да е в сила минимум срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на изпълнение на договора.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Справка за ключовите експерти по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП и се удостоверява с автобиографии на предложените специалисти и заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и опита на предложения екип. Опитът се удостоверява с копия от трудови книжки, списък на изпълнените договори, декларация за изпълнени договори и др. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение/чл.28, ал. 8 и чл. 56, ал.3 от ЗОП/. Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя за притежание на сертификат ISO 9001:2008 трябва да се изпълнява от всички участник в обединението и/или подизпълнител, като обхвата за на дейностите на сертификата трябва д е съобразен с дейностите, които ще извършва съответният участник в обединението и/или подизпълнител съгласно споразумението за създаване на обединение.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Договори за строителство през последните 5 години - 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012г., считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, които включват: - строителство на нови и/или рехабилитация и/или реконструкция на Водопроводни и/или Канализационни мрежи и съоръженията към тях. - изграждане на нова или рехабилитация на ПСОВ. Договор за услуги (проектиране) през последните 3 години - 2010, 2011 и 2012г., считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му, който включва подготовка на инвестиционен проект във фаза идеен/технически/работен проект в областта на пречистване на отпадни води. Всеки участник трябва да разполага със собствен/нает квалифициран персонал за изпълнение на поръчката. Специалистите, които ще участват при изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на минималните изисквания на Възложителя, както следва: Ръководителя на проекта – да има висше образование (или еквивалентно), минимум 10 години професионален опит в строителството и опит в управление/координиране на инвестиционни инфраструктурни проекти; Технически ръководители – да имат минимум завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ и минимум 3 години опит като технически ръководители на строителен обект; Координатор по безопасност и здраве в строителството – да има валидно удостоверение „Координатор по безопасност и здраве в строителството” или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и минимум 3 година опит като координатор на строителни обекти по ЗБУТ; Отговорник за контрола на качеството - да има валидно удостоверение и минимум 3 година опит в осъществяването на контрола на качеството при изпълнение на строителството; Ръководителят на проекта, техническите ръководители, отговорникът за контрол по качеството и координаторът по безопасност и здраве не могат да бъдат едно и също лице!Главен проектант - да има висше образование (или еквивалентно), минимум 10 години професионален опит в проектирането и опит в проектирането на инфраструктурни инвестиционни проекти; Проектанти с пълна проектантска правоспособност за 2013 г. по следните части на проекта: архитект; строителен инженер промишлено и гражданско строителство или строителство на сгради и съоръжения; инженер по водоснабдяване и канализация; електроинженер; геодезист; други по преценка на участника Участникът трябва да притежава Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Изискванията за успешно изпълнени договори за строителство, могат да бъдат покрити и с един договор или комбинация от договори. Продължава в раздел VI:3 Допълнителна Информация

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Технологична последователност на строителните процеси; тежест: 50
Показател: Ценово предложение; тежест: 30
Показател: Управление на риска; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
16.07.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 26.8 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията за участие - 26.80 лева с ДДС. Лицата могат да закупят документацията за участие от деловодството на Община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Берковица: По банков път: IBAN: BG35UBBS80028413870905, BIC: UBBSBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ОББ АД на касата в Община Берковица Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването - Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 13.30 ч. до 16.00 часа, всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.07.2013 г.  Час: 10:00
Място

Заседателна Зала на Община Берковица

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

Продължение от III:2.1 "Свързани лица" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са роднини по права линия без ограничение; роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; роднини по сватовство – до втора степен включително; съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. д/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. е/ е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; з/ има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. и/ има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години; й/ е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; III.2.3 Технически Възможности - Изисквано минимално/ни ниво/а: Изискванията за успешно изпълнени договори за строителство, могат да бъдат покрити и с един договор или комбинация от договори. изисквания за успешно изпълнени договори за проектиране и строителство могат да бъдат покрити и с един договор или комбинация от договори, както и договори за проектиране - строителство (инженеринг) на Водопроводни и/или Канализационни мрежи и съоръженията към тях и ПСОВ, изпълнен през последните 5 години (2008, 2009, 2010, 2011 и 2012г.), считано до крайния срок за получаване на оферти или в зависимост от датата на учредяването му. Обстоятелството се декларира със Справка за изпълнени договори за строителство през последните 5 години и Справка за изпълнени договори за проектиране през последните 3 години. Справките трябва да са придружени от копия на референции за включените в справките договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Когато участникът е обединение минималното изискване на Възложителя трябва да бъде изпълнено общо от обединението. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл. 120 ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ