Версия за печат

00283-2013-0012

BG-Банско: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Банско, пл."Никола Вапцаров" № 1, За: Сашка Въчкова - заместник кмет на Община Банско, РБългария 2770, Банско, Тел.: 0749 88611, E-mail: sv_bansko@yahoo.com, Факс: 0749 88633

Място/места за контакт: Сашка Въчкова - заместник кмет на Община Банско

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bansko.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bansko.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Банско”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Р.България
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на Община Банско, включващ и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС). Главната цел на Общия устройствен план на общината е да създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за Община Банско природни, културно-исторически, туристически и други ресурси. Предвид анализа на състоянието на ресурсите и на отделните функционални системи и изведените проблеми следва заключението, че бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на създадени въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за урбанизираните територии. Общият устройствен план на Община Банско следва да бъде изработен при съблюдаване на следните общи изисквания: - Доразвиване на положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени проекти и планове и други проучвания за територията на общината. - Пълноценно отчитане външните връзки на общината като стимулатор за развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността им не само на общинско, но и на междуобщинско ниво. - Формиране на комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия за преодоляване на съществени диспропорции между отделни части на общинската територия. - Свеждане до минимум отнемането на ценни земеделски земи и земи от горския фонд за нуждите на урбанизацията и друго строително усвояване. - Създаване на устройствени възможности за използване на природния и културно-историческия ресурси за развитие на отдиха и туризма, при съблюдаване режимите за опазването им. - Създаване условия за развитието на социалната и техническата инфраструктури инфраструктура. - По отношение на икономическото развитие на общината при изработването на плана се съблюдават постановките на стратегическите документи по ЗРР, отнасящи се за общинската територия. За стимулиране на публично-частното партньорство в дейностите, осигуряващи социално-икономическото развитие, да се осигурят възможности за целесъобразна реализация на поземления фонд – общинска собственост, съобразна с обществения интерес и при спазване на общите и специфични изисквания и ограничения по отношение земеползването. - Предвид несъвместимостта на оценките за потребността от урбанизация, произтичаща от естествените демографски процеси, и реалното инвестиционно търсене на терени за обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи адекватен подход при планиране на земеползването, респективно оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура, като се съблюдават и изискванията за устойчивост. В посочените съгласно документацията срокове, изпълнителят предава на възложителя: Ескиз на ОУПО, съдържащ: - доклад – анализ на съществуващото положение; - графичен материал – основни териториални елементи; бъдещо развитие и устройство на територията на общината, в съответствие с Техническото предложение за изпълнение на поръчката. Предварителен проект, съдържащ: - проектна документация съгласно действащата нормативна уредба, в т.ч. Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обем и съдържание на устройствените схеми и планове (ОСУСП) и „Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Банско”; - Екологичната оценка (ЕО) и Оценката за съвместимост (ОС), съгласно становището на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград. Окончателен проект, съдържащ: - текстовите и графични материали на предварителния проект, коригирани и допълнени съобразно решенията на експертните съвети, проведените обществени обсъждания и становищата на заинтересуваните централни и териториални администрации, като графичните материали на ОУПО се изработват в цифров вид във формат GIS.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71410000

Описание:

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Проектът за Общ устройствен план, включващ и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС), следва да бъде изработен съгласно предоставеното от възложителя в ТОМ I “Техническо задание за изработване на Общ устройствен план на Община Банско”, в съответствие с изискванията на действащото европейско и национално законодателство, както и с дадените становища на компетентните органи, а именно: Становище изх. № 1 /2/14.01.2013 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград, Становище изх. № 0800 – 119/18.03.2013 г. на Националния институт за недвижимо културно наследство;

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в настоящата обществена поръчка в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лв. Гаранцията за участие следва да бъде представена под формата на банкова гаранция - в оригинал или под формата на парична сума, преведена по следната банковата сметка на възложителя: IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP; BIC: FINVBGSF; Банка: Първа Инвестиционна Банка; град/клон/офис: Банско, титуляр на сметката : Община Банско. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Ако участникът представя гаранция за участие под формата на банкова гаранция, тя следва да е издадена в полза на възложителя и съгласно условията на документацията за участие, със срок на валидност, не по-малко от 15 (петнадесет) дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранциите за участие в процедурата се задържат и освобождават по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Участникът, определен за изпълнител на поръчката, представя най – късно при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 (три) % от стойността на договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по посочената банкова сметка на Община Банско. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранциите.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителят заплаща цената за изготвяне на проекта за Общ устройствен план по следния начин: - 30% от цената по чл. 2, ал. 1 от проекта на договора, се заплаща на изпълнителя в 7 - дневен срок от датата на предаване на Ескиз на ОУПО от изпълнителя на възложителя, с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол по реда на чл. 8 от проекта на договор;- 40% от цената по чл. 2, ал. 1 от проекта на договора, се заплаща на изпълнителя във фаза предварителен проект на ОУПО (вкл. ЕО и ОС), в 7 - дневен срок от датата на предаване на предварителния проект от изпълнителя на възложителя, с подписването на двустранен приемателно-предавателен протокол, по реда на чл.8 от проекта на договор; - 30% от цената по чл. 2, ал. 1 от проекта на договора, се заплаща на изпълнителя, в 7 - дневен срок след приемане на окончателния проект на ОУПО от Общинския експертен съвет.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. При подаване на офертата, участникът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с декларации по образец.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В Плик № 1: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - по образец; 2. Оферта - по образец; 3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, представляващо участника в процедурата - в случай че офертата или някой от документите, съдържащи се в нея, не са подписани от законния представител на участника, съгласно регистрацията му или от лицето, посочено в договора за обединение (при участие на обединения). Пълномощното следва да е изготвено съгласно изискванията на възложителя, посочени в документациятата; 4. Административни сведения – по образец; 5. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който се представя в официален превод; 6. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, в офертата следва да се представи документ (Споразумение/Договор за създаване на обединение), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият;5.Доказателства за икономическото и финансово състояние, посочени в т. III.2.2) от обявлението; 7.Доказателства за технически възможности и/или квалификация на участниците посочени в т. III.2.3) от обявлението; 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - по образец; 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - по образец; 10. Документ за гаранция за участие;11. Документ за закупена документация; 12. Декларация по чл. 83, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда – по образец;13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец; 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП - по образец;15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка (когато е приложимо) - по образец;16. в Плик № 2-Техническо предложение за изпълнение на поръчката;17. В Плик № 3 – Ценово предложение;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП – по образец.
Минимални изисквания: Участниците следва да имат оборот от услуги, с предмет, сходен с предмета на поръчката, сумарно за последните три финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лв. Под “услуги, с предмет, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: изработване на концепция и / или схема за пространствено развитие и / или общ устройствен план и / или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране). В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние по този раздел следва да бъдат изпълнени общо с участието на всички лица, включени в обединението, а документът, удостоверяващ покриването на тези изисквания, следва да бъде представен само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с тези изисквания.В случай че участникът предвижда участието на подизпълнители, изискванията за икономическо и финансово състояние по този раздел се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие, а документът, доказващ съответствието с тези изисквания, се представя за всеки от тях.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. „Списък на основните договори за услуги, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години”, придружен с препоръки за добро изпълнение. 2. „Списък на експертите”, в който се посочват имената, образование и квалификация, общ професионален и специфичен опит, както и позицията, заемана от предложените експерти в екипа на участника за изпълнение на обществената поръчка. 3. Автобиографии, придружени с дипломи за завършено висше образование, документи, удостоверяващи общ и специфичен опит на посочените лица, например копия от трудови или осигурителни книжки и / или референции, договори и др, удостоверения за пълна проектантска правоспособност, (когато е приложимо), удостоверение за вписване в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН (когато е приложимо); 4. Декларация за техническо оборудване, с приложени документи, удостоверяващи, че участникът действително ще има на разположение такъв софтуер за периода на изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да имат минимум един изпълнен договор за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), считано до крайния срок за подаване на офертите, с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка. Под “услуги, с предмет, сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира: изработване на концепция и / или схема за пространствено развитие и / или общ устройствен план и / или цялостен ПУП - ПРЗ (план за регулация и застрояване на населено място, териториални проучвания и анализи, свързани с устройственото планиране). 2. Участникът следва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката, който включва най – малко посочените експерти на следните позиции: Експерт 1 - Ръководител екип – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 7 години професионален опит по специалността и минимум 5 години опит в областта на устройственото планиране;Експерт 2 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура" или "Урбанизъм" или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит в областта на устройственото планиране и опазването на културното наследство, вписан в публичния регистър по чл. 165 от ЗКН;Експерт 3 – висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност „Екология” или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 5 години.*Посоченият експерт следва да има опит в изготвянето на анализи за състоянието, проблемите и перспективите по отношение на: опазване на води, въздух, почви и защита от шум, повишаване качествата на градската среда, управление на зелени системи, енергийна ефективност и възобновяеми източници, предотвратяване и отстраняване на екологични щети, управление на отпадъците, ЕО, ОВОС;Експерт 4 - висше образование, специалност „Икономика”, „Икономо-география” или еквивалентна, с минимум 5 годишен професионален опит по специалността;Експерт 5 – висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност„Транспортно строителство” или еквивалентно, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 годишен професионален опит в планирането и проектирането на транспортно-комуникационни системи;Експерт 6 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността;Експерт 7 - висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Електроинженерство” или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; Експерт 8 - висше образование, образователно-квалификационна степен "магистър", инженер със специалност „Топлотехника” или еквивалетна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; Експерт 9 – експерт по оценка за съвместимост - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в някоя от специалностите в професионално направление „биологически науки”, с минимум 5 години професионален опит по специалността; *Посоченият експерт следва да извършва или да имат опит в научна дейност и/или експертна дейност, включително изработване на експертизи, писмени консултации или екологични анализи и други в областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 и 2 към ЗБР;Продължава в Раздел VI.3)Допълнителна информация;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Оценка на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката”; тежест: 70
Показател: Цена за изпълнение на поръчката ; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.06.2013 г.  Час: 16:30
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие може да бъде закупена в посочения срок всеки работен ден, в сградата на Община Банско от 9.00 часа до 16.00 часа, срещу предоставяне на данни на участника - име, адрес, телефон, факс и e-mail. Заплащането на документацията става в брой на касата в сградата на Община Банско.Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят.Документацията може да бъде доставена по пощата, при постъпило писмено искане от участник, изпратено до възложителя, с приложено преводно нареждане за преведената сума за цена на документацията по следната банковата сметка на възложителя: IBAN: BG36FINV915033BGN0M1YP; BIC: FINVBGSF; Банка: Първа Инвестиционна Банка; град/клон/офис: Банско, титуляр на сметката : Община Банско.Таксите по превода и транспортните разходи за доставка с куриерска служба са за сметка на участника.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
03.07.2013 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.07.2013 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на Община Банско

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел. Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал. 3 от ЗОП, Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове. Продължение на минималните изисквания за Технически възможности на участниците, посочени в т. III.2.3) от обявлението: Експерт 10 - висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Ландшафтен архитект " или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност, с минимум 5 години професионален опит по специалността; Експерт 11 – висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Архитектура" или "Геодезия", с пълна проектантска правоспособност с минимум 5 години професионален опит по специалността, опит в областта на ГИС; Участникът може да предложи участие и на други допълнителни експерти, извън посочените като задължителни съгласно изискванията на възложителя и настоящата документация за участие. Не се допуска едно от посочените от участника лица да съвместява две или повече експертни позиции в предложения екип за изпълнение на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

04.06.2013 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ