Версия за печат

00017-2013-0007

BG-Берковица: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000320559

Община Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Милена Иванова, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89104, E-mail: ivanova.m@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Община Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.berkovitsa.bg/.

Електронен достъп до информация: http://www.berkovitsa.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Строителен надзор по проект на Община Берковица: „Интегриран воден проект за Инженеринг-проектиране и строителство по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица” на община Берковица, по процедура № BG 161PO005/10/1.11/02/16“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Община Берковица
Код NUTS: BG312
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Упражняване на Строителен надзор по проект на Община Берковица: „Интегриран воден проект за Инженеринг-проектиране и строителство по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица”. Изгорвяне на окончателен доклад и технически и енергиен паспорт на строежите и всички останали дейности, изисквани от българското законодателство до пълно завършване на строежа.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

законосъобразно започване на строежа; осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството; изготвяне на окончателен доклад до възложителя; съставяне на технически и енергиен паспорт;

Стойност, без да се включва ДДС
449321 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

31.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Всяка оферта трябва да бъде представена с гаранция за участие в размер на 4 493.12 лв. (четири хиляди четиристотин деведесет и три лева и дванадесет стотинки). Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 35 дни след изтичане на срока на валидност на офертата на участника. 2. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка. Размерът на гаранцията за добро изпълнение на договора е 3 % от общата стойност на договора и се представя при сключването му. Гаранцията за изпълнение следна да е със срок на валидност 1 година от датата на сключване на договора. В случай, че изпълнението на строително-монтажни работи надвиши срока на валидност на гара 3. Гаранциите се представят във форма, избрана от участника - парична сума или банкова гаранция. Банковата сметка на Община Берковица е: IBAN: BG13UNCR70003301006351 ; BIC: UNCRBGSF в БАНКА УниКредит Булбанк АД 4. Ако участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити. 5. Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранциите са за сметка на участника/изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 6. Ако гаранцията за изпълнение се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъде записано: Гаранция за добро изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: Строителен надзор по проект на Община Берковица: „Интегриран воден проект за Инженеринг-проектиране и строителство по части „Канализация“ и „Водоснабдяване“, разширение на канализационната мрежа, реконструкция на канализационната мрежа, реконструкция на водоснабдителната мрежа и ПСОВ в гр. Берковица” на община Берковица, по процедура № BG 161PO005/10/1.11/02/16“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.“ финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” 7. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 8. При прекратяване на процедурата по възлагане на обществената поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 9. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Продължава в поле "Допълнителна информация"

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

1. Цената за изпълнение на Договора представлява цялостното и окончателно възнаграждение на Изпълнителя за услугите по този Договор. Цената за изпълнение на Договора е окончателна и не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от Закона за обществени поръчки. 2. Плащането на цената по договора се извършва, както следва: 2.1 Авансово плащане – до 20 (двадесет) на сто от стойността на договора без ДДС. Плащането се извършва след осигуряване на средства за авансово плащане от Финансиращия орган и след представена от Изпълнителя фактура за авансово плащане; Авансовото плащане е платимо в срок до 10 (десет) работни дни от датата на одобряване на средствата за авансово плащане от финансиращия орган и представяне на фактурата от Изпълнителя. 2.2 Окончателно плащане Плащането се извършва при изпълнение на следните кумулативно дадени условия: а) одобрен от възложителя Окончателен доклад след приключване на дейностите по СМР (съгл. чл.168 (6) от ЗУТ, придружен с Технически паспорт на строежа (съгл.чл.176а и 176б от ЗУТ); б) представени Протокол обр. 16 и Разрешение за ползване на строежа; в) приемане от Възложителя на цялостното изпълнение на договора, удостоверено с Приемо-предавателен протокол; Изпълнителят представя на Възложителя документите в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на издаване на Разрешението за ползване на строителния обект. Окончателното плащане е платимо в срок до 10 (десет) работни дни от представяне и приемане от Възложителя на всички горепосочени оправдателни документи. 3. Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от Изпълнителя работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на Изпълнителя. 4. При прекратяване на действието на Договора не по вина на Изпълнителя, същият има право да получи частта от Цената за изпълнение на Договора, съответстваща на извършените консултантски услуги до момента на прекратяване. Важно! Финансирането на дейностите, които са предмет на настоящата обществена поръчка не е осигурено, тъй като към момента на обявяване на поръчката проекта е одобрен но не е сключен договор за финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Договорът за изпълнение на настоящата поръчка ще влезе в сила единствено и само след подписване на договор между Община Берковица и Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 2. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени в обявлението и документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по осъществяване на процедурата. 3. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи и гаранции, предвидени в процедурата. 4. Участниците могат да участвуват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено лице. Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 5. От участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка се отстранява участник в следните случаи: 5.1. Когато участникът не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП или документите, предвидени в настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия; 5.2. Когато участникът не е представил в офертата си документ за закупуване на документация за участие или документ за внесена гаранция за участие и след като са му били изискани от оценителната комисия; 5.3. Когато участникът е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използувал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания; 5.4. Когато участникът е представил офертата в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 1 и 2 от ЗОП; 5.5. Когато участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 5.6. Когато участникът е обявен в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 5.7. Когато участникът е лишен от правото да упражнява определена дейност или професия – строителен надзор, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, или когато участникът е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 5.8. Когато участникът има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Продължава в поле "Допълнителна Информация"

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

• Информация за общ и специализиран оборот от изпълнени договори с предмет, сходен с предмета на поръчката за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г) – Приложение № 11; Към справката се прилагат документи удостоверяващи размера на специализирания оборот – референции за изпълнени договори с посочени стойности на договорите, място и дата на изпълнение, както и други документи удостоверяващи наличието на специализиран оборот. При представяне на копия от изброените документи, участника ги заверява с подпис и печат на съответното длъжностно лице. Към Справката се прилагат документи удостоверяващи размера на общия оборот - заверени от участника копия от следните съставни части на годишните финансови отчети за посочените в справката години: счетоводен баланс и отчет за приходи и разходи, одобрени и заверени, съгласно изискванията на националното законодателство на участника; • Участниците, които са установени в чужда държава, представят счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи при горните условия, само ако публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. • Копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност за консултант, извършващ строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие); • Чуждестранните участници представят еквивалент на застраховка «Професионална отговорност», съгласно изискванията на законодателството на държавата в която е установен участника. В този случай застраховката се представя и в легализиран превод на български език.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Общ оборот от цялостната дейност за последните три приключили финансови години – 2010, 2011 и 2012 или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум 800 000,00 лева. 2.Специализиран оборот от изпълнени договори за строителен надзор за последните три приключили финансови години – 2010, 2011 и 2012г., или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – минимум 400 000,00 лева. 3.Действаща застраховка за професионална отговорност за консултант, извършващ строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ, валидна минимум към датата за отваряне на офертите. При класиране на кандидата, същият е длъжен да подновява застраховката до изпълнение на договора. * При участие на обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания за икономическо и финансово състояние се прилагат за цялото обединение, а не към всяко от лицата включенив него(чл. 25, ал. 8 от ЗОП), с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. ** При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за икономически възможности се отнася за подизпълнителя, съобразно вида, дела и процента на тяхното участие. ***Застрахователната сума по «Застраховка за професионална отговорност за консултант, извършващ строителен надзор» трябва да покрива минималната застрахователна сума за обектите, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.).

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

• Списък на техническите лица (ключови и не-ключови експерти) и на договорите за строителен надзор, изпълнени за последните 3 години, считано от датата за депозиране на офертите • Оригинали или заверени от участника копия от референции или други документи удостоверяващи изпълнени договори за строителен надзор с посочени възложители, дати на започване и приключване на изпълнението; • Документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на ключовите и не-ключови експерти, както и автобиографии на ключовите и не-ключови експерти, съгласно приложения образец, които отговарят за извършването на услугата; • Заверено копие от лиценз по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издаден от МРРБ или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ. • Заверени копия от валидни сертификати за въведена система за: управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват за дейности по упражняване на строителен надзор. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 договор за строителен надзор за изграждане или реконструкция/рехабилитация на ВиК мрежи за последните 3 години, считано от датата за депозиране на офертите. 2. Участникът трябва да е изпълнил най-малко 1 договор за строителен надзор за изграждане или реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни/питейни води за последните 3 години, считано от датата за депозиране на офертите. * Участник, покриващ горепосочените минимални изисквания, представил договор със смесен предмет(строителен надзор на обекти ВиК мрежи и ПСОВ и/или ПСПВ) ще бъде допуснат до участие в процедурата. Участникът в процедурата трябва да притежава необходимата правоспособност за осъществяването на всички дейности от предмета на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания и българското законодателство. *** Независимо от броя на изпълнените договори, същият следва да отговаря на изискването за минимален специализиран оборот. 3. Участникът следва да разполага със следните Ключови експерти: 3.1. Експерт по част „ВиК” - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен „магистър”, специалност „Водоснабдяване и канализация” или еквивалентно или квалификация „Строителен инженер по ВиК” или еквивалентно - с професионален опит: минимум 3 (три) години в упражняване на строителен надзор; 3.2. Експерт по част „СК” - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен „магистър”, специалност „Строителен инженер ПГС” или приравнена специалност - с професионален опит: минимум 3.3 (три) години в упражняване на строителен надзор; 3.4. Експерт по част „Електро” - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен „магистър”, специалност „Енергетика” или приравнена специалност - с професионален опит: минимум 3 (три) години в упражняване на строителен надзор; 3.5. Експерт по част „Геодезия” - да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен „магистър” специалност „Геодезия” или еквивалентна, квалификация; Експертът следва да притежава удостоверение от Агенция по геодезия, картография и кадастър за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра съгл. чл. 12, ал.1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра - с професионален опит: минимум 3 (три) години в упражняване на строителен надзор; 3.6. Координатор по ЗБУТ – квалификация по ЗБУТ, притежаващ сертификат BS OHSAS 18001:2007 с обхват предмета на потъчката (Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС) - с професионален опит: минимум 2 (две) години опит като координатор по ЗБУТ в строителен надзор. 3.7. Контрольор по качеството – образование „Строителен инженер”. 4. Участникът следва да разполага със следните Не-ключови експерти: 4.1. Инженер - ВиК – профил мрежи и съоръжения; 4.2. Инженер ВиК – профил пречистване; 4.3. Архитектура; 4.4. Пътно строителство; 4.5. КИП и А; 4.6. ТОВК; 4.7. Пожарна и аварийна безопасност 4.8. Други по преценка на участника. Квалификация и умения: Не-ключовите експерти трябва да притежават магистърска степен по съответната инженерна специалност. Общ професионален опит: Тези експерти трябва да са работили най-малко 5 години в областта на проектирането и/или строителството и/или упражняването на строителен надзор. 5. Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор (по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за целият период на изпълнението на договора. Продължава в поле "Допълнителна информация"

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор (по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ) или еквивалентен документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за целият период на изпълнението на договора.

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Срок за изработване на окончателен доклад юза строежите; тежест: 20
Показател: Срок за съставяне на технически и енергиен паспорт за строежите; тежест: 20
Показател: Цена; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
15.07.2013 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 11.8 BGN
Условия и начин на плащане

Лицата могат да получат документацията за участие от деловодството на Община Берковица, гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 4 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 12.30 ч. до 17.00 часа, след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Берковица: По банков път: IBAN: BG35UBBS80028413870905, BIC: UBBSBGSF, ВИД ПЛАЩАНЕ 447000 в БАНКА ОББ АД или на касата в Община Берковица Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят. Предварителния преглед на документацията се извършва на мястото на закупуването - Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4 от 9.00 ч. до 12.00 часа и от 13.30 ч. до 16.00 часа, всеки работен ден.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.07.2013 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.07.2013 г.  Час: 10:00
Място

Общинска администрасция Берковица -Заседателна Зала на Община Берковица

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”

VI.3) Допълнителна информация

"Гаранции" 10. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник оттегли офертата или е определен за изпълнител, но несключи договор Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. * Всички текстове на приложените към настоящата документация образци на банкови гаранции са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция за участие по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! Бъдещият изпълнител може да представи останалите банкови гаранции – за изпълнение и за авансово плащане по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!!! "Условия за участие" 5.9. Когато участникът или лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са "свързани лица" с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и когато участникът е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 5.10. Когато участникът участвува в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и е подал самостоятелна оферта. 5.11. Когато представената от участника техническа оферта не отговаря на условията в тази документация. 5.12. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП. "Минимални технически изисквания" 24.10.6. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 с обхват за дейности по упражняване на строителен надзор. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. *** При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности се прилагат за обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. *** При посочване на участие с използване на подизпълнители, изискването за технически възможности се отнася за подизпълнителите, съобразно вида, дела и процента на тяхното участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в сроковете по чл. 120 ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03.06.2013 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ