Версия за печат

00613-2013-0003

BG-село Крушари, област Добрич:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-297 от 03.06.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3А, За: Пенка Ганчева и Мирослава Димитрова, Р България 9410, село Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Пенка Ганчева и Мирослава Димитрова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: www.krushari.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на строително - монтажни работи за сгради общинска собственост в община Крушари

II.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнението на поръчката по обособена позиция 1 включва следните основни видове работи: • Топлоизолация по стени ЕPS 6 см; • Боядисване с цветен фасаген; Изпълнението на поръчката по обособена позиция 2 включва следните основни видове работи: • Демонтаж на съществуваща покривна покривка от керемиди; • Ремонт покривна конструкция и дъсчена обшивка – 60%; • Топлоизолация с мин. вата 10 см по тавани; • Покриване с битумизирана мушама и глинени керемиди; • Доставка и монтаж на водосточни тръби, водосточни олуци и водосточни казанчета от поцинкована ламарина; • Топлоизолация по стени XPS 5 см; • Минерална мазилка; • Облицовка цокъл с гранитогрес; • Настилка от бетонови плочи 30/30 – цвят по избор на инвеститора; • Ограда от ст. бет. колове 250/12/12 и поцинкована мрежа Н=1,50м; Изпълнението на поръчката по обособена позиция 3 включва следните основни видове работи: • Демонтаж на съществуваща покривна покривка от ондулин; • Демонтаж на съществуваща покривна конструкция; • Направа на нова дървена покривна конструкция, която ляга на стоманобетонна плоча; • Полагане на вълнообразна ламарина 27х100х104мм с дебелина s=1,50мм; • Направа на отвор за ревизия на покрива; • Доставка и монтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина – изхвъргачи; • Доставка и монтаж на водосточни олуци от поцинкована ламарина; • Доставка и монтаж на водосточни казанчета от поцинкована ламарина; • Тухлена зидария, външна гладка вароциментова мазилка, топлоизолация 5 см XPS по надзид; • Слънчева инсталация с 6 броя слънчеви панели; Благоустрояването не е предмет на настоящата поръчка по обособена позиция 3.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД-08-286 от 27.05.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-542916
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 613-2013-3
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

542916

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

27.05.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

Възложителят е обявил прогнозна стойност на поръчката като цяло (за всички обособени позиции) с ДДС, вместо без ДДС, с което е нарушил разпоредбата на чл.15, ал.3 от ЗОП. Цялата документация по процедурата е електронно достъпна на страницата на Агенцията по обществени поръчки, като и в документацията погрешно са залегнали стойностите на поръчката с ДДС. Законът дава възможност на Възложителя да направи еднократно промяна в обявлението, но корекция в документацията за участие в процедурата, качена на сайта на АОП е невъзможна, поради функционалността на сайта. Поради тази причина Възложителят с цел избягване на нарушения в хода на процедурата взема решение за прекратяването й.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

03.06.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Добри Стефанов
Длъжност: Кмет на Община Крушари