Версия за печат

00044-2013-0002

BG-София: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695089

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. Македония 3, За: Йордан Кънчев, България 1606, София, Тел.: 02 9173272, E-mail: y.kanchev@api.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.api.government.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Друг: Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на РПМ

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „АМ „СТРУМА”, ЛОТ 2 „ДУПНИЦА – БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+483.52“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Област Благоевград
Код NUTS:
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изработване на технически проект и строителство на обект „АМ „Струма”, ЛОТ 2 „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52“ Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка с проектиране и строителство на горепосочения обект и включва дейностите по: а. изпълнение функциите на „Инженер“ предвидени в Общите условия на Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране-Строителство, първо издание на ФИДИК на български език от 2002 г. на БААИК (Превод от английски език от Николай В. Атанасов на първото издание на ФИДИК от 1999 г. (ISBN 2-88432-023-7, Жълтата книга на ФИДИК), изменени за целите на конкретния обект - „АМ „Струма“, Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52“ със Специфичните условия на Договора проектиране и строителство. б. Изготвяне на експертно писмено становище по проектните разработки от Техническия проект, изготвяни от Изпълнителя и представянето му на Възложителя в срок до 5 /пет/ дни от получаване на копие от съответните проектни разработки от Изпълнителя. в. Изготвяне на месечни доклади за напредъка на проектирането за отчитане хода на изпълнение на Договора за проектиране и строителство. г.Функциите съгласно чл. 166, ал. 1 от ЗУТ; д.Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове; е. Изготвяне на оценка за съответствието на част "Конструктивна" на инвестиционните проекти във фаза технически проект, съгласно разпоредбите на чл. 142, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). ж. Изготвяне на комплексен доклад за техническия проект - оценка на съответствието на Инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в съответствие с изискванията на ЗУТ и другите Законови разпоредби; з. Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация; и.Осъществяване на геодезическо заснемане на обекта; й. Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. к. Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително-монтажни работи; л. Отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените СМР; м. Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на Строежа в експлоатация; н. Изготвяне на Технически паспорт на Строежа съгласно Наредба № 5 / 28.12.2006 г. о.Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата. п. Изпълнение на всички останали задължения на КОНСУЛТАНТА (ИНЖЕНЕРА), предвидени в Законовите разпоредби;

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
2458202.5 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 43 - 070377 от 02.03.2012 г. 
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2013/S 017 - 024752 от 24.01.2013 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: РД-36-5 / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ И СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „АМ „СТРУМА”, ЛОТ 2 „ДУПНИЦА – БЛАГОЕВГРАД” ОТ КМ 322+000 ДО КМ 359+483.52“
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

27.03.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "Обединение Струма-ПП", ЕИК 176486381, бул. Цар Борис III 257, България 1618, София, Тел.: 02 9570510

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 2458202.5 BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

ДА

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.05.2013 г.