Версия за печат

00267-2012-0073

BG-Пловдив: Изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. "Централен" №1, За: Петя Георгиева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656469, Факс: 032 635389

Място/места за контакт: Дирекция "Общинска собственост"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.plovdiv.bg/announcements/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b0/procurement/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

„Довършителни работи на обект „Спортен комплекс“ с разрешение за строеж №20 от 22.01.2008г. издадено от Община Пловдив".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Изпълнение 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Настоящият договор за възлагане на обществена поръчка е с предмет: „Довършителни работи на обект „Спортен комплекс“ с разрешение за строеж №20 от 22.1.2008г. издадено от Община Пловдив“, като строително-монтажните работи ще се извършват в обхвата след "груб" строеж на сградата до предаване на възложителя на сградата с акт образец 15.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

45212225

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни зали

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
24000000 История BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Предлагана цена; тежест: 35
Критерий: Предложен срок за изпълнение на поръчката; тежест: 15
Критерий: Техническо предложение за изпълнение на поръчката; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2012/S 233 - 383061 от 30.11.2012 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 13ДГ181 История / Обособена позиция №: / Заглавие на обособената позиция: „Довършителни работи на обект „Спортен комплекс“ с разрешение за строеж №20 от 22.01.2008г. издадено от Община Пловдив"
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

21.01.2013 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

ДЗЗД "ГБС - Спортен комплекс Пловдив", ул. "Христо Г. Данов" №24, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 624653, Факс: 032 626134

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 24000000 История BGN без ДДС
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

17.05.2013 г.