Версия за печат

00619-2013-0004

BG-Елена:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД.02.12-89 от 10.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

община Елена, ул. "Иларион Макариополски" № 24, За: инж. Димитринка Борисова Иванова, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6262, E-mail: obshtina@elena.bg, Факс: 06151 6510

Място/места за контакт: директор на дирекция "Устройство на територията и общинска собственост"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.elena.bg.

Адрес на профила на купувача: http://news.elena.bg/?cat=7.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Изпълнение на строително - монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. - № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”.

II.3) Кратко описание на поръчката

„Изпълнение на строително - монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена - финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. - № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена” - Изграждане и въвеждане в експлоатация на девет на брой детски площадки на територията на община Елена: 1. Детска площадка в кв. 86 по плана на гр. Елена (междублоково пространство); 2. Детска площадка в кв. 23 по плана на гр. Елена; 3. Детска площадка в УПИ І „За комплексно жилищно строителство” - кв. 109 по плана на гр. Елена; 4. Детска площадка в кв. 126 – кв. 132 по плана на гр. Елена; 5. Детска площадка в УПИ ХVІІ „За озеленяване” – кв. 62 по плана на гр. Елена; 6. Детска площадка в кв. 55 по плана на гр. Елена; 7. Детска площадка в УПИ І „За парк” - кв. 51а по плана на гр. Елена; 8. Детска площадка с. Беброво, община Елена; 9. Детска площадка в УПИ ІІІ „За озеленяване и детска площадка” - (до блок Елба), кв. 85 по плана на гр. Елена.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45215215, 37535210, 37535220, 37535240, 37535250, 37535280, 37527000, 35821000, 35821100, 44912400, 45340000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски домове
Люлки за детски игрални площадки
Катерушки за детски игрални площадки
Пързалки за детски игрални площадки
Люлки клатушки (върху пън и пр.) за детски игрални площадки
Скамейки за детски игрални площадки
Детски влакчета и колички
Знамена
Пилони за знамена
Бордюри
Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: РД.02.12-68 от 05.04.2013 г. 
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя

РД.02.12-68/05.04.2013 г.

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-535743
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 619-2013-4
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

535743

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

05.04.2013 г. 


ІV: ПРЕКРАТЯВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

IV.1) Правно основание
Чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП
IV.2) Мотиви за прекратяване на процедура

На основание чл. 39 ал. 1, т. 6 от ЗОП, Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. В хода на процедурата е открито следното нарушение: Възложителят е поставил изискване за разполагаем финансов ресурс от участниците, който не кореспондира на ЗОП. Възложителят е поставил изискване за сертификат по стандарт SA 8000, без да е мотивирал подробно причината за това изискване.

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

ДА


V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.05.2013 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Дилян Стефанов Млъзев
Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА