Версия за печат

00602-2013-0011

BG-Мирково:

РЕШЕНИЕ

Номер: 29 от 10.05.2013 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, За: инж.Цвета Георгиева Попова, РБ 2086, Мирково, Тел.: 07182 2286, Факс: 07182 2550

Място/места за контакт: Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://mirkovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mirkovo.bg/index.php/obshtestveni-poruchki.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

II.3) Кратко описание на поръчката

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”. 1. Обособена позиция 1 Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, включващ: - Непредвидени разходи в размер на 5% 2. Обособена позиция 2 Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково, включващ: - ІІ етап част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково; - ІІІ етап част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково; - непредвидени разходи в размер на 5%, Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на Община Мирково, на обекти, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени работни проекти и спецификации.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233123, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на второстепенни пътища
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 26 от 26.04.2013 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2013-539226
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 602-2013-11
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

539226

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

26.04.2013 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

В поле ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Вместо:

Споразумението /съответния документ/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • че след изпълнение и приемане на обекта гаранционните срокове ще бъдат задължение на водещия член на обединението/консорциума. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

Да се чете:

Споразумението /съответния документ/ трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: • че всички членове на обединението/консорциума ще са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; • че представляващият на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; • че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; • че след изпълнение и приемане на обекта гаранционните срокове ще бъдат задължение на водещия член на обединението/консорциума. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.1.4) Други особени условия

Вместо:

Община Мирково, има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради/при невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Финансиращия орган: Държавен фонд "Земеделие" прекрати действието на Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства : а) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 93, ал. 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. б) налице са обстоятелствата предвидени в чл. 94 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. в) наложено наказание на основание чл. 96, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от горепосочените обстоятелства.

Да се чете:

Община Мирково, има право едностранно и без предизвестие да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка поради/при невъзможност за осигуряване на финансирането му, в случай че Финансиращия орган: Държавен фонд "Земеделие" прекрати действието на Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

Изискуеми документи и информация: За ОП1 и ОП2: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 /пет/ години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – по обр., придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни обекти /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер/, - констативни актове за приемане годността на строежа /образец 15/ и/или приемо-предавателни протоколи /образец 19/ и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация на посочените сходни обекти за посочените сходни обекти Забележка: В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на възложителите, а не обекти в процес на изпълнение. 2. Поименен списък - декл-я за собствен или нает персонал, необх. за изпълнение на поръчката – по длъжности /по обр./. 3. Списък – декл-я на инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката (по образец) с приложени необх. доказателства: - декл-я от лицата вкл. в инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката за съгласие /по обр./; - за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (по обр.), копие от диплом /За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/ и документи удостоверяващи проф. опит/стаж. 4. Копие от удостоверението за регистрация в Централен професионален регистър на строителя /ЦПРС/ и/или ако е чуждестранен участник да има екв.право /Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/ и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент. 5. Копие от валиден сертификат ISO9001-2008* за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството. 6. Копие от валиден сертификат ISO14001-2005* за система за управление на околната среда в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за опазване на околната среда. 7. Копие от валиден сертификат OHSAS 18001-2007* за стандарт на системи за управление на безопасните и здравословни условията на труд в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на условия на труд. *Сертификатите по т.3, 5, 6 и 7 следва да са изд. от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП. 8. Списък – декл-я на техн. оборудване за изпълнение на поръчката (по обр.) с копия от рег. талони за собственост на оборудването или договори за наем, придружени от копия от регистрационни талони на името на наемодателя /за техника, която не изисква регистрация в КАТ – се прилага документ за собственост/лизинг или наем/. За ОП1: 9. Копие от документ за собственост на акредитирана лаборатория, договор за наем или договор за услуга, придружен от копие от валиден сертификат за акредитация на лабораторията. 10. Копие от документ за собственост на асфалтова база или договор с такава база. *За т.8, 9 и 10: Съгл. чл.51а от ЗОП участникът може да използва ресурсите на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. За ОП2: 9. Декл-я за влаганите строителни продукти по време на строителството.

Да се чете:

Изискуеми документи и информация: За ОП1 и ОП2: 1. Справка-декларация, съдържаща списък на основните договори с предмет, подобен на настоящата поръчка за последните 5 години, считано от датата, определена като крайна за получаване на офертите – по обр., придружена от: - препоръки за добро изпълнение за посочените сходни обекти /препоръките трябва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, възложителя с телефон и адрес за контакт и да са надлежно оформени с издател и изходящ номер/, - констативни актове за приемане годността на строежа /образец 15/ и/или приемо-предавателни протоколи /образец 19/ и/или Разрешение за ползване и/или Удостоверения за въвеждане в експлоатация на посочените сходни обекти за посочените сходни обекти Забележка: В списъка трябва да бъдат посочени само завършени и предадени на възложителите, а не обекти в процес на изпълнение. 2. Поименен списък - декл-я за собствен или нает персонал, необх. за изпълнение на поръчката – по длъжности /по обр./. 3. Списък – декл-я на инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката с приложени необх. доказателства: - декл-я от лицата вкл. в инженерно-техн. екип за изпълнение на поръчката за съгласие; - за доказване на професионалната квалификация и опит: попълнени и подписани автобиографии (по обр.), копие от диплом /За чуждестранни лица - техническа правоспособност се признава, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ/ и документи удостоверяващи проф. опит/стаж. 4. Копие от удостоверението за регистрация в /ЦПРС/ и/или ако е чуждестранен участник - декларация или удостоверение в този смисъл /Вписването в съответен регистър на държава - членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/ и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника към ЦПРС или еквивалент, или декларация или удостоверение за наличие на такава регистрация в съответствие с чл.49, ал.1 от ЗОП. 5. Копие от валиден сертификат ISO9001-2008* за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството. 6. Копие от валиден сертификат ISO14001-2005* за система за управление на околната среда в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за опазване на околната среда. 7. Копие от валиден сертификат OHSAS 18001-2007* за стандарт на системи за управление на безопасните и здравословни условията на труд в строителството или еквивалентен сертификат, изд. от орган, установен в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на условия на труд. *Сертификатите по т.3, 5, 6 и 7 следва да са изд. от независими лица, акредитирани по съответната серия стандарти за в съответствие с чл.53, ал.3 от ЗОП. 8. Списък – декл-я на техн. оборудване за изпълнение на поръчката (по обр.) с копия от рег. талони за собственост на оборудването или договори за наем, придружени от копия от регистрационни талони на името на наемодателя /за техника, която не изисква регистрация в КАТ – се прилага документ за собственост/лизинг или наем/. За ОП1: 9. Копие от документ за собственост на акредитирана лаборатория, договор за наем или договор за услуга, придружен от копие от валиден сертификат за акредитация на лабораторията. 10. Копие от документ за собственост на асфалтова база или договор с такава база. *За т.8, 9 и 10: Съгл. чл.51а от ЗОП участникът може да използва ресурсите на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. За ОП2: 9. Декл-я за влаганите строителни продукти по време на строителството.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Вместо:

Минимални изисквания: Необходимо е участникът да: ............... Осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица: За ОП1:Ръководител на обекта със: завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ПГС”, „Пътно строителство” или еквивалентна; мин. 5г. проф. стаж/опит. Технически ръководител „Пътни работи”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ с квалификация „Строителен инженер/техник”; има мин. 3г. проф. стаж/опит. За ОП2Ръководител на обекта, със: завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ХС”, „ХМС“ „ВиК инженер” или еквивалентна; мин.5г. проф. стаж/опит. Техн. ръководител „ВиК” – 2 бр., които: са техн. правоспособни лица, съгл. чл.163а от ЗУТ с квалиф. „Строителен/ВиК инженер”/“ПГС“/”Строителен/ВиК, мин.5г. проф.стаж/опит За ОП1 и ОП2:Експерт – „Контрол на качеството”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно; има мин.3г. проф. стаж/опит. Експерт – „Координатор по безопасност и здраве”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, притежаващо Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност /„Специалност БЗР”/”Длъжностно лице БЗР”/ при извършване на СМР, съгласно Закона за безопасни условия на труд или еквивалентно; има мин. 3г. проф. стаж. Забележка: За ОП 1 може да се съвместява от някои от останалите членове на екипа..................

Да се чете:

Минимални изисквания: Необходимо е участникът да: ............... Осигури екип, назначени на трудов или граждански договор лица: За ОП1:Ръководител на обекта със: завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ПГС”, „Пътно строителство” или еквивалентна; мин. 5г. проф. стаж/опит. Технически ръководител „Пътни работи”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ с квалификация „Строителен инженер/техник”; има мин. 3г. проф. стаж/опит. За ОП2Ръководител на обекта, със: завършено висше образование, степен „магистър” с квалификация „ХС”, „ХМС“ „ВиК инженер” или еквивалентна; мин.5г. проф. стаж/опит. Техн. ръководител „ВиК” – 2 бр., които: са техн. правоспособни лица, съгл. чл.163а от ЗУТ с квалиф. „Строителен/ВиК инженер”/“ПГС“/”Строителен/ВиК, мин.5г. проф.стаж/опит За ОП1 и ОП2:Експерт – „Контрол на качеството”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно; има мин.3г. проф. стаж/опит. Експерт – „Координатор по безопасност и здраве”, който: е техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ, притежаващо Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност /„Специалност БЗР”/”Длъжностно лице БЗР”/ при извършване на СМР, съгласно Закона за безопасни условия на труд или еквивалентно; има мин. 3г. проф. стаж. Забележка: За ОП 1 може да се съвместява от някои от останалите членове на екипа. Изисканите сертификати следва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието............... ..................

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог) Срок за получаване на документация за участие

Вместо:

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 12.00 - 17:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Участниците получават на магнитен носител проектите /техническата документация/, като може да се запознаят и на място с проектната документация за СМР. Достъп до документацията може да бъде намерен и на електронната страница на възложителя.

Да се чете:

Заинтересованите лица могат да закупят документацията за участие в деловодството на община Мирково, на адрес: 2086 Мирково, ул."Александър Стамболийски" № 35 всеки работен ден между 8:00-12.00 и 12.00 - 16:00 часа, след заплащане на определената цена в брой - в касата на община Мирково или по банков път - превод по банкова сметка на Възложителя IBAN: BG18UNCR75278459464300; ВIC код: UNCRBGSF; Банка: УниКредит Булбанк, клон Пирдоп; Код за вид плащане: 447000. При поискване за изпращане на документацията от заинтересовано лице, Въжложителят изпраща документацията за участие за сметка на лицето, отправило искането. При поискване за изпращане на документацията, съответният участник трябва да укаже актуални телефон, факс, електронен адрес и пощенски адрес за кореспонденция. Когато плащането е извършено по банков път, съответният участник трябва да уведоми Възложителя за това по факса или на електронния адрес на община Мирково, публикувани в обявлението и да изпрати копие от платежното нареждане. Участниците получават на магнитен носител проектите /техническата документация/, като може да се запознаят и на място с проектната документация за СМР. Достъп до документацията може да бъде намерен и на електронната страница на възложителя.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
27/05/2013 16:00
Да се чете:
10/06/2013 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на документацията за участие

Вместо:
17/05/2013 16:00
Да се чете:
31/05/2013 16:00
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Дата и час на отваряне на офертите

Вместо:
28/05/2013 10:00
Да се чете:
11/06/2013 10:00
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 1 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Да се чете:

Срокът за изпълнение е не повече от 12 месеца

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена позиция 2 4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Да се чете:

Срокът за изпълнение е не повече от 18 месеца

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.3) Технически възможности Минимални изисквания:

Да се чете:

.............NB! Когато участникът подава оферта и за двете обособени позиции на обществената поръчка минималните изисквания, посочени по-горе се прилагат за преценка съответствието с критериите за подбор поотделно по всяка една обособена позиция, определени от възложителя. Участникът следва да посочи че разполага кумулативно с минималните ресурси за изпълнение на всяка една обособена позиция, без тяхното препокриване.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ІІІ.2.2.) Икономически и финансови възможности Минимални изисквания:

Да се чете:

.............NB! Когато участникът подава оферта и за двете обособени позиции на обществената поръчка минималните изисквания, посочени по-горе се прилагат за преценка съответствието с критериите за подбор поотделно по всяка една обособена позиция, определени от възложителя. Участникът следва да посочи че разполага кумулативно с минималните ресурси за изпълнение на всяка една обособена позиция, без тяхното препокриване.

V.9) Друга допълнителна информация:

Методиката за оценка е изменена, като последната й редакция може да бъде открита в документацията, която е на разположение на сайта на община Мирково, считано от датата на публикуване на настоящото решение. Докуменатцията за участие може да бъде закупена, при условията на обявлението и решението за промяна.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №6,, РБ 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg...

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

10.05.2013 г. 


Възложител

Трите имена: Цветанка Петкова Йотина
Длъжност: Кмет на община Мирково